Hopp til innhold

Investeringsstrategien

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Investeringene er spredt på de fleste markeder, land og valutaer for å oppnå en bred eksponering mot global vekst og verdiskapning. Fondet har en lang investeringshorisont og begrenset likviditetsbehov.

Investeringsstrategien søker å utnytte fondets langsiktig horisont og betydelige størrelse for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner. Norges Bank Investment Managment skal forvalte landets finansielle verdier på en åpen og ansvarlig måte, med akseptabel risiko og en effektiv organisasjon.

Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkasting innenfor rammene fastsatt i mandatet fra Finansdepartementet. 

Strategien er utviklet over tid basert på faglige utredninger, praktiske erfaringer og grundige vurderinger. Viktige veivalg er forankret i Stortinget. Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et politisk virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken.

Investeringsmandatet

Mandatet bestemmer blant annet hvilke markeder fondet kan investeres i og setter rammer for fordelingen av investeringer på aktivaklasser. Den bygger på oppfatninger om hvordan markedene fungerer og på fondets formål og særtrekk.

Fondets referanseindeks

Fondets referanseindeks fastsettes av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices. Aksjeandelen er i den strategiske referanseindeksen satt til 62,5 prosent. Rentepapirer står for den resterende delen. Finansdepartementet har bestemt at aksjeandelen skal økes til 70 prosent. Opptrappingen skal innføres gradvis. Referanseindeksen er fordelt på markeder, sektorer og valutaer.

Norges Bank kan beslutte om fondet skal investere i unotert eiendom, innenfor en ramme på 7 prosent av investeringene i fondet.

Mandatet bestemmer en faktisk referanseindeks som kan avvike fra den strategiske referanseindeksen i tråd med generell markedsutvikling. Videre er det satt en grense for avvik fra den faktiske referanseindeksen, målt ved forventet relativ volatilitet. Denne er satt til 1,25 prosentpoeng. Forventet relativ volatilitet forteller hvor mye avkastningen for fondet kan forventes å kunne avvike fra referanseindeksen i et normalår.

Norges Bank Investment Management kan investere forskjellig fra den faktiske referanseindeksen for å utnytte fondets særtrekk og fortrinn. Anledningen for avvik gir også mulighet for en kostnadseffektiv tilpasning av investeringsporteføljen.

Tilbakevekting

Dersom aksjeandelen i den faktiske referanseindeksen skulle bli vesentlig lavere eller høyere enn den langsiktige andelen, vil det gi en annen risiko og avkastning enn det som er forankret og ønskelig. Det er derfor fastsatt bestemmelser om tilbakevekting, eller rebalansering, av aksjeandelen tilbake til 62,5 prosent når denne avviker med mer enn 4 prosentenheter.

Mandat for forvaltningen

Våre investeringsstrategier

Forvaltningen av aksje- og renteinvesteringene er organisert i tre hovedstrategier, allokering, verdipapirseleksjon og markedseksponering. Eiendomsforvaltning er et eget område. Strategiene utfyller hverandre.

Referanseporteføljen for aksjer og renter er utformet med utgangspunkt i fondets referanseindeks. Formålet med referanseporteføljen er i større grad å ta hensyn til fondets særtrekk og formål. Dette forventes over tid å gi et bedre bytteforhold mellom avkastning og risiko i fondet. Referanseporteføljen søker å oppnå en bedre diversifisering, og angir ønsket eksponering mot flere avkastningsdrivere.

Referanseporteføljen fungerer som et utgangspunkt for fondets øvrige investeringer, og definerer fondets overordnede markeds- og risikoeksponering på mellomlang og lang sikt.

Allokering

Allokeringsbeslutninger tas for rebalanseringer av referanseporteføljens eksponering mot ulike avkastningsdrivere, fondets eksponering mot fremvoksende markeder og ulike faktorstrategier. I disse markedene og for disse strategiene er det nødvendig å tilpasse referanseporteføljen for å sikre ønsket eksponering i fondet.

Verdipapirseleksjon

Verdipapirseleksjonsstrategien omfatter selskapsspesifikk forvaltning basert på langsiktig kvalitativ og kvantitativ analyse av sektorer og selskaper. Aksjer og selskapsobligasjoner er en del av denne strategien. Under denne strategien ligger sektormandater og noen brede mandater på tvers av sektorer. Vi tildeler også eksterne forvaltningsmandater til forvaltere med spesialkompetanse innenfor klart definerte investeringsområder der det ikke er hensiktsmessig å bygge opp intern kompetanse. Det gjelder særlig i små og mellomstore selskaper og i fremvoksende markeder. Gjennom analyser av spesifikke markeder og selskaper skal forvalterne søke å skape meravkastning for fondet.

Markedseksponering

Markedseksponeringsstrategien skal sikre en mest mulig kostnadseffektiv markeds- og risikoeksponering. Under denne strategien ligger ansvaret for forvaltningen av de brede aksje- og renteporteføljene, gjennomføringen av den løpende handelen av verdipapirene, samt håndtering av kontanter, valuta og verdipapirutlån. Vi søker å unngå kjøp og salg som sammenfaller med endringer i referanseindeksen. I tillegg forsøker vi å skape avkastning fra systematiske risikofaktorer og prisforskjeller på verdipapirer med like karakteristika. Vi skal også minimere samlede transaksjonskostnader.

Eiendomsforvaltningen

Strategien for eiendomsforvaltning er å skape en global, men konsentrert eiendomsportefølje. Strategien er begrenset til å investere i utvalgte storbyer i sentrale markeder. I USA investerer vi hovedsakelig i New York, Washington, D.C., Boston og San Francisco. I Europa vil vi fortsette å investere i London og Paris. I tillegg ser vi på muligheter i et begrenset antall andre europeiske byer og noen utvalgte storbyer i Asia. Vi vil også fortsette å investere i logistikkeiendommer både i Europa og i USA.

Strategi 2017-2019 for Norges Bank Investment Management

Beholdninger

Vi investerer i nesten 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til 77 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2016.