Styringsmodellen

Fondets styringsmodell bygger på en tydelig delegering av oppgaver og et effektivt system for kontroll og tilsyn.

Stortinget har fastsatt de formelle rammebetingelsene i lov om Statens pensjonsfond. Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for fondets forvaltning og har fastsatt rammer for forvaltningen i Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Norges Bank utfører forvaltningen av fondet, og bankens hovedstyre har delegert gjennomføringen av forvaltningsoppdraget til Norges Bank Investment Management.

Utfyllende styrende dokumenter er fastsatt for forvaltningen av fondet.

Leder for Norges Bank Investment Management Retningslinjer

Øverste leder delegerer også investeringsmandater og stillingsinstrukser for ledergruppen i Norges Bank Investment Management og leder for Norges Bank Real Estate Management.

Leder for Norges Bank Real Estate Management

Leder fastsetter retningslinjer og delegerer arbeidsoppgaver og investeringsmandater.

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management

Ledergruppen fastsetter retningslinjer og delegerer arbeidsoppgaver og investeringsmandater innenfor sine ansvarsområder.

Ledergruppen i Norges Bank Real Estate Management

Ledergruppen fastsetter retningslinjer og delegerer arbeidsoppgaver og investeringsmandater innenfor sine ansvarsområder.

Komiteer

Rådgir øverste leder

Eiendomskomiteer

Rådgir lederen av Norges Bank Real Estate Management.

Rådgivende utvalg

Eksterne spesialister og markedsaktører rådgir organisasjonen innenfor utvalgte områder.

Rådgivende utvalg for eiendomsinvesteringer

Eksterne spesialister og markedsaktører rådgir organisasjonen om foreslåtte unoterte eiendomsinvesteringer.

Styrende organer

Norges Banks hovedstyre

Øverste styrende organ for Norges Bank Investment Management. Hovedstyret fastsetter retningslinjer for forvaltningsvirksomheten, som delegeres gjennom et investeringsmandat og en stillingsinstruks for leder for Norges Bank Investment Management. Hovedstyret godkjenner også den treårige strategiplanen.

leder av Norges Bank Investement Management

Har det overordnede ansvaret for å iverksette kravene som hovedstyret stiller. Lederen fastsetter retningslinjer og delegerer mandater og stillingsinstrukser for ledergruppen i Norges Bank Investment Management og leder for Norges Bank Real Estate Management.

ledergruppen i Norges Bank Investment Management

Har ansvaret for å iverksette prosesser i Norges Bank Investment Management på bakgrunn av krav som organisasjonens leder definerer, samt rammekravene som defineres av områdene for risikostyring og etterlevelse. Ledergruppen fastsetter retningslinjer og stillingsinstrukser og delegerer mandater.

Leder av Norges Bank Real Estate Management

Har det overordnede ansvaret for å iverksette kravene som leder i Norges Bank Investment Management stiller. Lederen fastsetter retningslinjer og delegerer mandater og stillingsinstrukser for ledergruppen i Norges Bank Real Estate Management.

LEDERGRUPPEN I NORGES BANK Real Estate  MANAGEMENT

Har ansvaret for å iverksette prosesser i Norges Bank Real Estate Management på bakgrunn av krav som organisasjonens leder definerer, samt rammekravene som defineres av områdene for risikostyring og etterlevelse. Ledergruppen fastsetter retningslinjer og stillingsinstrukser og delegerer mandater.

komiteer

Fungerer som rådgivende fora på forskjellige områder for lederne av Norges Bank Investment Management og Norges Bank Real Estate Management. Komiteene består av medlemmer av organisasjonenes ledergrupper.

Rådgivende utvalg

Eksterne spesialister og markedsaktører rådgir organisasjonene innenfor utvalgte områder.