Styringsmodellen

Fondets styringsmodell bygger på en tydelig delegering av oppgaver og et effektivt system for kontroll og tilsyn.

Stortinget har fastsatt de formelle rammebetingelsene i lov om Statens pensjonsfond. Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for fondets forvaltning og har fastsatt rammer for forvaltningen i Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Norges Bank utfører forvaltningen av fondet, og bankens hovedstyre har delegert gjennomføringen av forvaltningsoppdraget til Norges Bank Investment Management. Utfyllende styrende dokumenter er fastsatt for forvaltningen av fondet.

Leder for Norges Bank Investment Management Retningslinjer

Øverste leder delegerer også investeringsmandater og stillingsinstrukser for ledergruppen i Norges Bank Investment Management.

Ledergruppen i Norges Bank Investment Management

Fastsetter retningslinjer og delegerer arbeidsoppgaver og investeringsmandater innenfor sine ansvarsområder.

Mer om styringsmodellen i Norges Bank

Norges Banks hovedstyre er øverste styrende organ for Norges Bank Investment Management. Styret fastsetter retningslinjer for forvaltningsvirksomheten, som delegeres gjennom et investeringsmandat og en stillingsinstruks for leder for Norges Bank Investment Management. Hovedstyret godkjenner også den treårige strategiplanen.

Leder for Norges Bank Investment Management har det overordnede ansvaret for å iverksette kravene som hovedstyret stiller. Lederen fastsetter også retningslinjer og delegerer mandater og stillingsinstrukser for ledergruppen i Norges Bank Investment Management.

Ledergruppen har ansvaret for å iverksette prosesser i Norges Bank Investment Management på bakgrunn av krav som organisasjonens leder definerer, samt rammekravene som defineres av områdene for risikostyring og etterlevelse. Ledelsen fastsetter også retningslinjer og stillingsinstrukser og delegerer mandater.