Om Oljefondet

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter.

Norges Bank Investment Management forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet, som står som formell eier av fondet på vegne av det norske folk. Departementet bestemmer fondets investeringsstrategi, etter råd fra blant andre Norges Bank Investment Management og etter diskusjoner i Stortinget. Forvaltningsmandatet definerer fondets investeringsunivers og fondets strategiske referanseindeks. 

Departementet har jevnlig overført kapital fra statens petroleumsinntekter til fondet. Midlene i fondet investeres utelukkende i utlandet, for å hindre at fastlandsøkonomien overopphetes og for å skjerme den fra effekten av varierende oljepriser. Fondet investerer i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Det skal være investert i de fleste markeder, land og valutaer for å få en bred eksponering mot veksten i verdensøkonomien.

Investeringene skal gi høy avkastning. Vi tar sikte på å nå dette målet med en akseptabel risiko, som en ansvarlig investor og gjennom en effektiv organisasjon. 

Formålet og historien

Fondet ble etablert for å gi myndighetene større handlingsrom i den økonomiske politikken ved fallende oljepriser eller nedgang i fastlandsøkonomien. Det skulle være en buffer for statsfinansene. Overskudd på statsbudsjettet ble overført til fondet, mens underskudd ble dekket ved å trekke på fondet. Det skulle også være et redskap for å håndtere de statsfinansielle utfordringene knyttet til økte pensjonsutbetalinger og avtakende petroleumsinntekter. Fondet skulle derfor investeres langsiktig, men slik at det var mulig å ta det i bruk ved nødvendighet. Fondet er ikke øremerket pensjoner eller andre formål, og sannsynligheten for store uttak er begrenset. Dette gjør fondet virkelig langsiktig.

Oljefondet på 7 minutter

Jens Stoltenberg beskriver Oljefondet

Stoltenberg beskriver fondets to hovedformål. Han forteller om bred politisk enighet rundt forvaltningen av fondet, fondets viktige rolle i norsk økonomi og hvordan vår forvaltning av olje- og gassinntektene blir lagt merke til internasjonalt. Stoltenberg var Finansminister fra 1996-1997 og Statsminister fra 2000-2001 og 2005-2013.

Sigbjørn Johnsen beskriver Oljefondet

Sigbjørn Johnsen var Finansminister fra 1990-1996 og 2009-2013. Johnsen forteller om det første innskuddet i Oljefondet. Han beskriver fondets to hovedformål, den viktige rollen fondet har i norsk økonomi og fondets langvarige perspektiv.

   
Finanspolitisk virkemiddel

Fondet er integrert i det årlige statsbudsjettet. Fondets inntekter består av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, og fondets avkastning. Fondets utgifter er overføringen til statsbudsjettet for å dekke budsjettunderskuddet når man ser bort fra oljeinntektene. Dette betyr at fondet er fullt integrert i statsbudsjettet, og at netto tilførsel til fondet tilsvarer det samlede budsjettoverskuddet inkludert petroleumsinntekter.

Et grunnleggende prinsipp i budsjettpolitikken er at staten som et gjennomsnitt over konjunktursyklusen skal bruke en forventet realavkastning av fondet. Forventet realavkastning anslås til 3 prosent årlig. Dette bidrar til at petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien. Samtidig brukes bare avkastningen av fondet, ikke fondskapitalen i seg selv. Dermed vil fondet også komme fremtidige generasjoner til gode.

Sist oppdatert: 10.11.2016

Relaterte sider

Var informasjonen nyttig?