Til hovedinnhold

Slik påvirker vi markeder og bransjer

Målet vårt er å bidra til velfungerende markeder, god styring av selskaper og bærekraftige forretningsmodeller. Vi støtter opp om et sett med internasjonale standarder som bidrar til like vilkår på tvers av markeder, og forventer at selskapene vi investerer i følger dem. Vi bidrar også med å utvikle standardene videre. Oljefondet er det største fondet av sitt slag. Vi kan bidra med vår erfaring som global investor i mer enn 8 800 selskaper. Dialogen vi har med selskapene gir oss også verdifull innsikt.

 

Internasjonale standarder

Som en langsiktig og global investor har fondet en iboene interesse av en bærekraftig utvikling.  Vi anerkjenner et sett med internasjonale prinsipper og standarder fra OECD og FN. Disse danner utgangspunktet for vårt arbeid overfor selskaper og andre markedsaktører. Standardene sammenfaller i stor grad med FNs bærekraftmål. 

OECD

G20s/OECDs prinsipper for selskapsstyring handler om effektiv selskapsstyring, som aksjonærers eierrettigheter, rimelig og rettferdig behandling av aksjonærer, åpenhet og innsyn samt styrets ansvar og forpliktelser. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper inneholder anbefalinger fra myndigheter til selskaper med internasjonal virksomhet. Målet er å fremme bærekraftig utvikling gjennom ansvarlig drift, handel og investeringer.

FN

FNs Global Compact er et bredt samarbeid mellom FN og næringslivet, hvor målet er å fremme næringslivets samfunnsansvar og støtte FNs bærekraftmål. Bærekraftmålene gir et felles rammeverk for å løse viktige globale utfordringer. Hvordan myndigheter mobiliserer kunnskap, teknologi og kapital for å nå målene påvirker verdensøkonomien og fondets langsiktige avkastning. 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter angir hvilke roller og hvilket ansvar stater og næringslivet har når der gjelder menneskerettigheter. FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD) har dessuten utarbeidet prinsipper for ansvarlig statlig utlån og låneopptak. 

Dialog med standardsettere

Vi har dialog med regulatoriske myndigheter, internasjonale organisasjoner og standardsettere i våre viktigste markeder. Når vi møter standardsettere, ønsker vi å lære mer om deres strategiske prioriteringer og spesifikke initiativer som kan bidra til velfungerende markeder og god styring av selskaper. Vi formidler vårt syn til standardsettere ved å delta i offentlige høringer, i møter med eksperter, gjennom taler på konferanser og ved å delta i utvalgte initiativer.

Deltar i offentlige høringsrunder

Vi formidler vårt syn som investor til standardsettere i offentlige høringsrunder. Innspillene kaller vi for høringsuttalelser. Alle høringsuttalelsene vi gir offentliggjøres her på nettsiden. 

Deltar i internasjonale arbeidsgrupper

For å utvikle standarder kan vi delta i arbeidsgrupper og i rådgivende utvalg. Disse kan bestå av utvalgte mennesker fra interessegrupper (NGOer), myndigheter og store selskaper. I dag deltar vi blant annet i Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Dette er en arbeidsgruppe forankret i FN, hvor målet er å utvikle et rammeverk som selskaper kan bruke for å håndtere og rapportere om naturrelatert risiko.  Vi bidrar også til utviklingen av prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi er valgt inn i styret til Principles for Responsible Investment (PRI), som vi var med på å grunnlegge. Fondet rapporterer årlig til PRI.

Støtter akademisk forskning

Vi ønsker å øke vår kunnskap om hvordan god selskapsstyring og bærekraft kan påvirke finansiell risiko og avkastning. Akademisk forskning kan bidra til å forbedre markedsstandarder, gi tilgang til viktig data og utvikle ny innsikt om ansvarlig forvaltning. Vi finansierer forskningsprosjekter for å forstå og bidra til denne utviklingen. Vi samarbeider også direkte med forskere for å få innspill om spesifikke spørsmål om ansvarlig forvaltning. Forskningsresultatene er offentlig tilgjengelige og bidrar dermed til den allmenne kunnskapsutviklingen. 

Sist oppdatert: 27.04.2023

Relaterte sider