Til hovedinnhold

Nedsalg av selskaper

Et risikobasert nedsalg betyr at vi selger oss ut av selskapet, eller at vi avstår fra å investere selv om selskapet er i fondets referanseindeks. Vi kan velge nedsalg dersom vi vurderer at selskapets virksomhet utsetter fondet for særlig høy ESG-risiko, som mest sannsynlig ikke kan reduseres med andre virkemidler.

Hva er et risikobasert nedsalg?

Vi overvåker risiko knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring i alle selskapene som fondet er investert i, og de som er i fondets referanseindeks. Å være investert i selskaper som har en forretningsmodell som ikke er lønnsom og bærekraftig over tid kan påvirke fondets avkastning. Selskapene kan også ha en negativ innvirkning på miljøet og samfunnet rundt seg. Dersom et selskaps håndtering av disse forholdene medfører at det utsetter fondet for en høy langsiktig risiko, kan det føre til at vi selger oss ut av selskapet.

Risikobaserte nedsalg er finansielle beslutninger. Beslutningene er ikke betinget av råd fra Etikkrådet, eller underlagt etiske kriterier. De gjennomføres innenfor den samlede rammen for avvik fra referanseindeksen. 

Vi kan velge å selge oss ut av selskaper dersom:

  • de ikke har troverdige planer for å redusere sin ESG-risiko 
  • størrelsen på investeringen er relativt liten
  • andre virkemidler, som dialog og stemmegivning, mest sannsynlig ikke fører frem

Nedsalg er siste utvei

Risikobaserte nedsalg kan også brukes i sammenheng med vår rolle som langsiktig eier. Det vil være siste utvei i vårt eierskapsarbeid. Å selge seg ut av et selskap vil ikke nødvendigvis påvirke hvordan selskapet håndterer ESG-risiko. Vi prøver derfor alltid å påvirke selskapene i en bærekraftig og lønnsom retning gjennom aktivt eierskap – dialog og stemmegivning. Dersom eierskapsarbeidet ikke fører frem, kan vi imidlertid vurdere å selge oss ut. 

74
risikobaserte nedsalg i 2022

I 2022 solgte vi oss ut av 74 selskaper som følge av risikovurderinger knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. VI identifiserte selskaper med særlig høy risiko innenfor en rekke ESG-temaer, som mulige brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, tap av biologisk mangfold og avskoging, korrupsjon og skatteforhold.

Til sammen har vi gjennomført nedsalg i 440 selskaper siden 2012. Vi offentliggjør ikke fondets risikobaserte nedsalg, på lik linje med våre øvrige investeringsbeslutninger. Men vi gir generell informasjon om temaer og typer ESG-risiko som har vært gjenstand for nedsalg.

Innvirkning på fondets aksjeavkastning

Risikobaserte nedsalg har siden 2012 bidratt positivt til den kulmulative avkastningen på aksjeforvaltningen med 0,26 prosentpoeng, eller 0,01 prosentpoeng årlig. Over tid har risikobaserte nedsalg knyttet til klimaendringer og menneskerettigheter bidratt positivt til den kulmulative avkastningen på aksjeforvaltningen med henholdsvis 0,14 og 0,05 prosentpoeng. Risikobaserte nedsalg knyttet til antikorrupsjon ha redusert den kulmulative avkastningen på aksjeforvaltningen med 0,03 prosentpoeng, mens nedsalg knyttet til vannforvaltning totalt har hatt en ubetydelig innvirkning på avkastningen. 

Risikobaserte nedsalg bidro negativt med -0,04 proseng på aksjeavkastningen i 2022. Særlig den relativt sterke kursutviklingen innenfor energi og materialer hadde en ugunstig innvirkning på avkastningen av våre risikobaserte nedsalg, fordi vi har gjort mange nedsalg i disse sektorene.

Innsikt i våre selskapsinvesteringer

Historisk informasjon om alle fondets investeringer er tilgjengelig i vår beholdningsoversikt. Du kan sortere på land, aktivaklasse og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig hvert år fra første investering i 1998.

Sist oppdatert: 27.04.2023

Relaterte sider