Til hovedinnhold

Hva er ansvarlig forvaltning?

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. For å oppnå en langsiktig verdiskapning er vi avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Vi eier en liten del av verdens største selskaper. Som investor kan vi påvirke selskapene fondet er investert i. Vi ønsker å fremme langsiktig verdiskapning i selskapene og at de begrenser negative ringvirkninger på miljøet og samfunnet rundt seg. Slik bidrar ansvarlig forvaltning til fondets mål om høyest mulig avkastning med akseptabel risiko.

Slik jobber vi med selskapene for å sikre bærekraftig vekst

Fondets fremtidige verdi er avhengig av verdiene som skapes i selskapene. Derfor vurderer vi hvordan selskapene styres, risikoene de utsettes for og hvordan de påvirker miljøet og samfunnet rundt seg. Dette kaller vi eierskapsutøvelse.

Vi stiller tydelige forventninger

Vi stiller tydelige forventninger til hvordan selskapene fondet er investert i skal forholde seg til globale utfordringer. Vi vurderer hvordan selskapene rapporterer om sitt arbeid innenfor bestemte temaer og følger opp utvalgte selskaper.

Vi overvåker og følger opp selskapene

Vi avdekker og håndterer risiko som kan påvirke fondets verdi. Vi følger opp selskaper som utsetter oss for uakseptabel ESG-risiko. I noen tilfeller velger vi å selge oss ut av selskapene.

Vi stemmer på alle generalforsamlinger og har dialog med styrene og ledelsen

For å ivareta fondets verdier stemmer vi på alle generalforsamlinger der det er mulig. Som en stor og langsiktig investor er vi jevnlig i dialog med styret og ledelsen i selskaper.

Utvikling av internasjonale standarder

Som markedsaktør i 70 land drar vi nytte av velfungerende og legitime markeder, globale løsninger på felles utfordringer og allment anerkjente internasjonale standarder. Vi støtter også akademisk forskning.

Slik jobber vi med klima og miljø

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene fondet investerer i innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050.

For å kunne sikre fondets verdier og bidra til velferd for fremtidige generasjoner, er vi hele tiden nødt til å utvikle og forbedre arbeidet vårt med ansvarlig forvaltning. – Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse.

Etiske retningslinjer

Stortinget har bestemt at fondet ikke skal investere i selskaper som

fremstiller visse typer våpen

produserer tobakk eller cannabis til rusformål

baserer sin virksomhet på kull

bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer

Etiske utelukkelser

Et uavhengig Etikkråd vurderer selskapene som fondet investerer i og kan anbefale at Norges Bank utelukker selskaper eller observerer dem. Hovedstyret i Norges Bank fatter den endelige beslutningen om selskaper skal utelukkes, settes under observasjon eller om fondet skal gå i særskilt dialog med dem med mål om å redusere risiko.

Panelsamtale: Kan AI være ansvarlig?

Vi presenterte vårt synspunkt om ansvarlig kunstig intelligens under Arendalsuka. Nicolai Tangen (leder for fondet), Carine Smith Ihenacho (direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management, Finn Myrstad (fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet), Sven Størmer Thaulow (data- og teknologidirektør i Shibsted) og Inga Strümke (førsteemanuensis ved Norwegian Open AI Lab på NTNU) diskuterte problemstillingen. Samtalen ble ledet av Liv Dingsør (administrerende direktør i Digital Norway).

Siste rapport om ansvarlig forvaltning

Eierskapsarbeidet vårt var i 2022 preget av høy aktivitet og ambisiøse nye initiativer. Vi tok nye skritt i åpenhet, vi publiserte en oversikt over alle våre selskapsmøter og vi rapporterte mer om resultatene av arbeidet vårt. I løpet av året hadde vi 2 911 selskapsmøter. Vi stemte på 117 392 saker og brukte mer informasjon om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring i investeringsprosessene våre. Slik ivaretar vi verdier for fremtidige generasjoner.

20 år med ansvarlig forvaltning

Hvordan vi utøver våre eierrettigheter og eieransvar har utviklet seg raskt. I denne publikasjonen deler vi våre erfaringer som investor i flere enn 9 000 selskaper. Fondet begynte som en motvillig eier. I dag stemmer vi på mer enn 11 000 generalforsamlinger og har nesten 3 500 selskapsmøter hvert år. Vi publiserer våre forventninger til selskaper som tydeliggjør våre prioriteringer som en langsiktig eier. Vi bidrar aktivt til utviklingen av internasjonale standarder for ansvarlig forretningsførsel.