Til hovedinnhold

Vår dialog med selskaper

Vi har jevnlig dialog med selskapene vi investerer i. Målet vårt er å støtte selskapene og formidle vårt syn som investor. Vi diskuterer et bredt spekter av temaer som kan ha betydning for fondets langsiktige verdi, og følger opp selskapene over flere år.
Selskapsmøte på London-kontoret vårt.

Selskapsmøte på London-kontoret vårt.

Størrelsen på investeringene våre gir oss tilgang til styremedlemmer, toppledere og eksperter i selskapene. Gjennom dialogene vi har med dem ønsker vi å forstå hvordan selskapene styres og hvordan de håndterer risiko og muligheter knyttet til bærekraft. I møtene diskuterer vi blant annet resultater, markedsutvikling, styrets ansvar, likebehandling av aksjonærer og temaer knyttet til bærekraft. Vi arbeider også for å bedre rapporteringen fra selskapene. 

Som aksjonær i mer enn 8 800 selskaper må vi prioritere hvilke selskaper vi har dialog med. Vi retter dialogen særlig mot de største investeringene hvor vi har mest kunnskap om selskapene. Møtene gjennomføres av medarbeidere fra investeringsteamene våre og eierskapsavdelingen.

3 298 møter med 1 358 selskaper i 2023

Selskaper henvender seg ofte til oss for å diskutere temaer som strategi, selskapsstyring og bærekraft. De kan også kontakte oss i forkant av selskapenes årlige generalforsamling for å diskutere lederlønninger eller andre saker som aksjonærene skal stemme over.

Når vi selv ønsker å ta opp konkrete spørsmål med selskapene, har dialogene våre en målrettet form der vi følger opp styring og strategi gjennnom:

  • strategisk styredialog der vi møter styrene i de største selskapene fondet er investert i. Målet med dialogene er å øke vår forståelse av selskapet og forbedre forvaltningsresultatene.

  • netto nulldialog der vi følger opp selskapene med de største utslippene og støtter dem på veien mot netto nullutslipp.

  • tematisk dialog der vi tar opp spesifikke bærekraftspørsmål med selskapene. VI fokuserer på temaer som kan påvirke selskapenes evne til å skape langsiktige verdier, og følger med på måloppnåelsen over en bestemt tidsperiode.

  • hendelsesbasert dialog der vi følger opp uønskede hendelser som kan tyde på svak eller mangelfull selskapsstyring eller manglende håndtering av risiko knyttet til miljø og sosiale forhold.

  • dialog om etiske kriterier der dialogen følger konkrete beslutninger i hovedstyret til Norges Bank, basert på anbefalinger fra det uavhengige Etikkrådet.

Disse prioriterte dialogene kommer i tillegg til de løpende møtene vi har med selskapene på ledernivå for å få oversikt over selskapsstyringen og diskutere selskapenes håndtering av aktuelle saker. Denne kategorien utgjør flesteparten av møtene vi har med selskaper. I tillegg til møter kommuniserer vi også med selskaper skriftlig. Vi sender forventninger og posisjonsnotater for å informere om våre prioriteringer, og vi svarer på forespørsler fra selskapene.

Les mer om dialogene i rapporten om ansvarlig forvaltning


Vi har også skriftlig kommunikasjon med selskapene vi er investert i. Vi uttrykker våre forventninger og deler våre standpunkt i konkrete spørsmål om selskapsstyring. Vi svarer også på spørsmål fra selskapene.

Relaterte sider