Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av tredje kvartal 2018 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 371 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 3 666 milliarder kroner.

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2018 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,5 prosent. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisstigning var avkastningen 3,6 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 31.12.2018

Årlig avkastning fordelt etter aktivaklasse

Oppgitt i prosent per 31.12.2018

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.
FTSE Global All Cap indeks1 -7,40 17,80 11,02 3,14 11,84 25,08
Aksjedelen av fondets referanseindeks -8,80 18,68 8,58 3,00 8,73 24,99
Fondets aksjeinvesteringer -9,49 19,44 8,72 3,83 7,90 26,28
             
Bloomberg Barclays Global Aggregate indeks1 1,32 1,78 4,12 1,68 7,67 -1,60
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks 0,56 2,88 4,16 0,57 7,59 -0,15
Fondets renteinvesteringer 0,56 3,31 4,32 0,33 6,88 0,10
             
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer 7,53 7,52 0,78 9,99 10,42 11,79
             
Fondets samlede avkastning -6,12 13,66 6,92 2,74 7,58 15,95
Fondets relative avkastning (prosentpoeng) -0,30 0,70 0,15 0,45 -0,77 0,99
             
Forvaltningskostnader 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader -6,17 13,60 6,87 2,68 7,52 15,88
Vis mer

Nøkkeltall

I milliarder kroner

   2018 2017 2016 2015 2014

Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 1. november 2014 til utgangen av 2016.

Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.

Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 10.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Markedsverdi          
Aksjeinvesteringer 5 477 5 653 4 692 4 572 3 940
Unoterte eiendomsinvesteringer1 246 219 242 235 141
Renteinvesteringer 2 533 2 616 2 577 2 668 2 350
Fondets markedsverdi2 8 256 8 488 7 510 7 475 6 431
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -5 -5 -4 -4 -3
Eiers kapital2 8 251 8 484 7 507 7 471 6 428
           
Tilførsel/uttak av kapital3 29 -61 -101 46 150
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 0 -4 -4 -3 -3
Fondets avkastning -655 1 028 447 334 544
Endring som følge av svingninger i kronekursen  405 15 -306 668 702
Endring i markedsverdien -222 978 35 1 044 1 393
           
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital4 3 371 3 337 3 397 3 499 3 452
Avkastning av aksjeinvesteringer 2 545 3 062 2 129 1 786 1 567
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1 69 53 38 31 14
Avkastning av renteinvesteringer 1 052 1 037 955 859 761
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -44 -39 -35 -31 -27
Endring som følge av svingninger i kronekursen 1 263 1 040 1 025 1 331 663
Fondets markedsverdi 8 256 8 488 7 510 7 475 6 431
           
Samlet avkastning 3 666 4 151 3 123 2 676 2 343
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 3 622 4 111 3 088 2 645 2 316
Vis mer

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder 2
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent) 5,47 5,78 8,33 4,75 -6,12
Fondets relative avkastning (prosentpoeng1 0,25 0,17 0,58 0,03 -0,30
           
Årlig prisvekst (prosent)  1,77 1,88 1,69 1,37 1,70
Årlige forvaltningskostnader (prosent) 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05
Fondets netto realavkastning (prosent) 3,56 3,74 6,46 3,27 -7,74
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent) 7,37 7,87 7,84 6,39 7,87
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,37 0,46 0,28 0,08 -0,03
           
Fondets Sharpe ratio(prosent) 0,51 0,60 1,02 0,67 -0,99
Sharpe ratiodifferanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,01 -0,01 0,04 0,00 -0,04
           
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 0,68 0,76 0,56 0,36 0,30
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 0,39 0,26 1,00 0,11 -1,06
Vis mer

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent) 3,19 8,92 3,14 9,26
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 0,41 0,40 0,01 0,29
         
Årlig prisvekst (prosent)  1,46 2,30 2,01 1,30
Årlige forvaltningskostnader (prosent) 0,08 0,10 0,10 0,06
Fondets netto realavkastning (prosent) 1,62 6,37 1,01 7,81
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2  
Fondets faktiske standardavvik (prosent) 6,13 3,82 11,31 5,90
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,12 0,17 0,86 0,11
         
Fondets Sharpe ratio3 (prosent) -0,12 1,51 0,30 1,50
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,07 0,03 -0,01 0,02
         
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 0,43 0,42 1,20 0,38
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 0,96 0,91 0,09 0,73
Vis mer

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1999 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) 5,31 7,09 10,54 5,67 -9,49
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 4,87 6,76 10,21 5,65 -8,80
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) 0,44 0,33 0,34 0,02 -0,69
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) 14,18 13,39 12,81 10,04 12,05
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 13,85 13,01 12,60 9,87 12,01
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,37 0,22 0,17 0,04
           
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent) 0,32 0,49 0,82 0,54 -0,92
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 0,29 0,48 0,81 0,55 -0,86
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,03 0,01 0,01 -0,01 -0,06
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng) 0,76 0,70 0,44 0,45 0,34
Informasjonsrate (IR) på aksjeforvaltningen3 0,61 0,51 0,76 0,07 -2,19
Vis mer

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) -4,85 16,28 -0,59 12,95
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) -5,63 15,37 -0,59 12,52
Aksjeforvaltningen relative avkastning (prosentpoeng) 0,78 0,90 0,01 0,42
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) 16,88 9,24 19,11 9,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 16,55 9,00 18,60 9,06
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,24 0,51 0,20
         
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent) -0,44 1,38 0,05 1,35
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) -0,50 1,32 0,04 1,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,06 0,05 0,00 0,01
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltningen (prosentpoeng) 1,00 0,76 0,84 0,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen 0,87 1,07 0,13 0,88
Vis mer

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er  risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningen avkastning (prosent) 4,56 3,95 4,52 3,05 0,56
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 4,41 3,84 3,65 3,13 0,57
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) 0,14 0,11 0,87 -0,08 -0,01
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) 3,28 3,24 3,01 2,51 2,08
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 3,15 3,07 2,87 2,71 2,19
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,13 0,17 0,14 -0,20 -0,12
           
Sharpe ratiofor renteforvaltningen (prosent) 0,80 0,84 1,38 0,99 -0,58
Sharpe ratiofor referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 0,79 0,85 1,16 0,94 -0,55
Sharpe ratiodifferanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,01 0,22 0,04 -0,04
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) 1,01 1,18 1,04 0,43 0,44
Informasjonsrate (IR) på renteforvaltningen3 0,14 0,10 0,81 -0,18 -0,03
Vis mer

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002  2003-2007  2008-2012  2013-2017 
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent) 6,26 4,00 5,87 2,96
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 6,09 3,97 5,44 2,98
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) 0,17 0,03 0,43 -0,02
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1    
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) 3,06 3,04 4,27 2,67
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 3,05 3,10 3,62 2,92
Standardavvik differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,05 0,64 -0,24
         
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent) 0,67 0,36 1,27 1,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltning (prosent) 0,62 0,34 1,38 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,05 0,02 -0,11 0,08
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) 0,31 0,37 1,96 0,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen 0,52 0,08 0,22 -0,06
Vis mer

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) 5,31 7,09 10,54 5,66 -9,49
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) 4,87 6,76 10,20 5,65 -8,80
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,44 0,33 0,34 0,01 -0,69
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) 14,17 13,38 12,81 10,03 12,01
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) 13,85 13,01 12,60 9,87 12,02
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks prosentpoeng) 0,32 0,37 0,21 0,16 -0,01
           
Sharpe ratiofor aksjeinvesteringene (prosent) 0,31 0,49 0,82 0,54 -0,92
Sharpe ratiofor referanseindeksen for aksjer (prosent) 0,29 0,48 0,81 0,55 -0,86
Sharpe ratiodifferanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,03 0,01 0,01 -0,01 -0,06
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) 0,77 0,70 0,44 0,46 0,37
Informasjonsrate (IR) på aksjeinvesteringene3 0,61 0,51 0,75 0,06 -2,05
Vis mer

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) -4,85 16,28 -0,59 12,94
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) -5,63 15,37 -0,59 12,52
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,78 0,90 0,01 0,42
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) 16,88 9,24 19,11 9,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) 16,55 9,00 18,60 9,06
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,24 0,51 0,20
         
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) -0,44 1,38 0,05 1,34
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) -0,50 1,32 0,04 1,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,06 0,05 0,00 0,01
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) 1,00 0,76 0,84 0,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene 0,87 1,07 0,13 0,86
Vis mer

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 SISTE 15 ÅR Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) 4,56 3,95 4,52 3,05 0,56
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 4,41 3,84 3,64 3,12 0,56
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,15 0,12 0,87 -0,07 0,0
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) 3,28 3,24 3,01 2,51 2,08
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 3,15 3,07 2,88 2,72 2,23
Standardavvik differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,13 0,17 0,14 -0,21 -0,15
           
Sharpe ratiofor renteinvesteringene (prosent) 0,80 0,84 1,38 0,99 -0,58
Sharpe ratiofor referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 0,79 0,85 1,15 0,94 -0,54
Sharpe ratiodifferanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,01 0,23 0,05 -0,04
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) 1,01 1,18 1,04 0,44 0,45
Informasjonsrate (IR) på renteinvesteringene3 0,14 0,10 0,81 -0,16 -0,02
Vis mer

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) 6,26 4,00 5,87 2,96
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 6,09 3,97 5,44 2,97
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,17 0,03 0,43 -0,02
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) 3,06 3,04 4,27 2,67
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 3,05 3,10 3,62 2,92
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,05 0,64 -0,24
         
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) 0,67 0,36 1,27 1,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 0,62 0,34 1,38 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,05 0,02 -0,11 0,08
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) 0,31 0,37 1,96 0,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene 0,52 0,08 0,22 -0,05
Vis mer

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  2018 2017 2016 2015 2014
ICB Supersector Real Estate. Ikke justert for belåning, geografi eller andre forhold.
Faktisk referanseindeks for fondet. Aksjeandelen har variert i perioden.
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer 7,53 7,52 1,70 10,79 9,65
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene -2,06 6,77      
Obligasjonsdel av referanseindeksen     4,16 0,57 7,59
Avkastningsforskjell obligasjonsdel av referanseindeksen     -2,46 10,22 2,06
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen 9,59 0,75      
           
Andre avkastningsserier          
FTSE Global All Cap index Real Estate1 -5,49 12,04 7,11 4,74 22,15
Obligasjonsdel av referanseindeksen 0,56 2,88 4,16 0,57 7,59
Aksjedel av referanseindeksen -8,80 18,68 8,58 3,00 8,73
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)2 -5,82 12,96 6,97 2,07 8,30
Vis mer

Eiendomsavkastning målt mot IPD Global

Målt i lokal valuta. Prosent

  20182 2017 2016 2015 2014
1 Justert for transaksjonskostnader.
2 IPD-tall for 2018 er ikke tilgjengelige.
Eiendomsavkastning unoterte eiendomsinvesteringer 7,9 8,4 5,6 10,6 11,4
IPD Global1 n/a 8,3 7,7 10,9 10,1
IPD Global. Porteføljevekter1 n/a 8,6 6,9 11,6 11,4
Avkastningsforskjell IPD Global n/a 0,1 -2,1 -0,3 1,2
Avkastningsforskjell IPD Global. Porteføljevekter n/a -0,2 -1,3 -1,0 0,0
Vis mer

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Avkastning målt i internasjonal valuta

Fondet investeres i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv, og den besto av 35 valutaer ved utgangen av tredje kvartal 2018. Om ikke annet er oppgitt, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 27.02.2019

Relaterte sider