Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første halvår 2022 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 265 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 6 327 milliarder kroner. 

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av første halvår 2022 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,81 prosent. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har realavkastningen vært på 3,62 prosent. I 2021 var fondets samlede avkastning 0,74 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen fondet måles mot. Fondets relative avkastning har siden 1998 vært 0,27 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

Oppgitt i prosent per 30. juni 2022

Historisk avkastning per investeringsområde

Oppgitt i prosent per 30. juni 2022

Avkastningstall

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1H 2022 2021 2020 2019 2018
Aksjedelen av fondets referanseindeks1H 2022-17,4202120,0202011,7201925,72018-8,0
Fondets aksjeinvesteringer1H 2022-17,0202120,8202012,1201926,02018-9,5
Obligasjonsdelen av fondets referanseindeks1H 2022-10,72021-1,920206,820197,420180,6
Fondets renteinvesteringer1H 2022-9,32021-1,920207,520197,620180,6
Fondets unoterte eiendomsinvesteringer1H 20227,1202113,62020-0,120196,820187,5
Fondets investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi1H 2022-13,320214,2
Fondets samlede avkastning1H 2022-14,4202114,5202010,9201920,02018-6,1
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1H 20221,120210,720200,320190,22018-0,3
Forvaltningskostnader1H 20220,020210,0420200,120190,120180,1
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader1H 2022-14,4202114,5202010,8201919,92018-6,2
1 Eksklusive verdipapirer klassifisert som norske og verdipapirer utstedt i norske kroner, i henhold til Finansdepartementets indekser for aksjer og obligasjoner.

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder2
Fondets avkastning (prosent)Siden 01.01.19985,81Siste 15 år5,51Siste 10 år7,51Siste 5 år5,48Siste 12 måneder2-10,43
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,32Siste 15 år0,20Siste 10 år0,38Siste 5 år0,50Siste 12 måneder21,54
Årlig prisvekst (prosent) Siden 01.01.19982,04Siste 15 år2,18Siste 10 år2,19Siste 5 år3,08Siste 12 måneder27,77
Årlige forvaltningskostnader (prosent)Siden 01.01.19980,08Siste 15 år0,07Siste 10 år0,05Siste 5 år0,05Siste 12 måneder20,04
Fondets netto realavkastning (prosent)Siden 01.01.19983,62Siste 15 år3,19Siste 10 år5,15Siste 5 år2,28Siste 12 måneder2-16,94
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent)Siden 01.01.19988,12Siste 15 år9,55Siste 10 år8,52Siste 5 år10,54Siste 12 måneder29,82
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,29Siste 15 år0,37Siste 10 år0,04Siste 5 år0,02Siste 12 måneder2-0,26
Fondets Sharpe ratio (prosent)3Siden 01.01.19980,53Siste 15 år0,55Siste 10 år0,83Siste 5 år0,47Siste 12 måneder2-1,08
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,02Siste 15 år0,00Siste 10 år0,04Siste 5 år0,04Siste 12 måneder20,14
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1Siden 01.01.19980,65Siste 15 år0,77Siste 10 år0,38Siste 5 år0,38Siste 12 måneder20,47
Fondets informasjonsrate (IR)1,4Siden 01.01.19980,50Siste 15 år0,29Siste 10 år0,96Siste 5 år1,24Siste 12 måneder23,63

Aksjeforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,09Siste 15 år5,50Siste 10 år10,20Siste 5 år7,14Siste 12 måneder1-11,91
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19995,60Siste 15 år5,22Siste 10 år9,77Siste 5 år6,72Siste 12 måneder1-12,67
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,49Siste 15 år0,28Siste 10 år0,43Siste 5 år0,42Siste 12 måneder10,76
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,48Siste 15 år15,01Siste 10 år12,30Siste 5 år14,78Siste 12 måneder112,93
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.199914,18Siste 15 år14,69Siste 10 år12,13Siste 5 år14,61Siste 12 måneder112,98
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,30Siste 15 år0,32Siste 10 år0,18Siste 5 år0,17Siste 12 måneder1-0,04
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,39Siste 10 år0,81Siste 5 år0,47Siste 12 måneder1-0,92
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19990,34Siste 15 år0,38Siste 10 år0,79Siste 5 år0,45Siste 12 måneder1-0,99
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,02Siste 5 år0,02Siste 12 måneder10,06
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,72Siste 15 år0,62Siste 10 år0,41Siste 5 år0,37Siste 12 måneder10,25
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningenSiden 01.01.19990,71Siste 15 år0,50Siste 10 år1,01Siste 5 år1,14Siste 12 måneder13,39

Renteforvaltningen - annualisert

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteforvaltningens avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,01Siste 15 år3,37Siste 10 år2,15Siste 5 år0,94Siste 12 måneder1-9,25
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,79Siste 15 år3,18Siste 10 år1,96Siste 5 år0,48Siste 12 måneder1-10,61
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,22Siste 15 år0,19Siste 10 år0,19Siste 5 år0,46Siste 12 måneder11,36
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,45Siste 15 år3,64Siste 10 år3,25Siste 5 år3,72Siste 12 måneder14,09
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19983,39Siste 15 år3,55Siste 10 år3,48Siste 5 år3,93Siste 12 måneder14,67
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,05Siste 15 år0,09Siste 10 år-0,23Siste 5 år-0,21Siste 12 måneder1-0,58
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,66Siste 15 år0,76Siste 10 år0,50Siste 5 år0,00Siste 12 måneder1-2,38
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent)Siden 01.01.19980,61Siste 15 år0,72Siste 10 år0,42Siste 5 år-0,11Siste 12 måneder1-2,40
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,05Siste 15 år0,04Siste 10 år0,08Siste 5 år0,11Siste 12 måneder10,02
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,95Siste 15 år1,20Siste 10 år0,45Siste 5 år0,41Siste 12 måneder10,63
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningenSiden 01.01.19980,22Siste 15 år0,16Siste 10 år0,39Siste 5 år1,10Siste 12 måneder12,33

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1999 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19996,06Siste 15 år5,45Siste 10 år10,13Siste 5 år7,00Siste 12 måneder1-11,92
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19995,61Siste 15 år5,23Siste 10 år9,78Siste 5 år6,73Siste 12 måneder1-12,62
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,45Siste 15 år0,22Siste 10 år0,35Siste 5 år0,27Siste 12 måneder10,70
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.199914,49Siste 15 år15,01Siste 10 år12,31Siste 5 år14,79Siste 12 måneder113,02
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.199914,19Siste 15 år14,70Siste 10 år12,14Siste 5 år14,63Siste 12 måneder113,03
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,30Siste 15 år0,31Siste 10 år0,17Siste 5 år0,16Siste 12 måneder1-0,01
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19990,37Siste 15 år0,39Siste 10 år0,80Siste 5 år0,47Siste 12 måneder1-0,92
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent)Siden 01.01.19990,34Siste 15 år0,38Siste 10 år0,79Siste 5 år0,45Siste 12 måneder1-0,98
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,03Siste 15 år0,01Siste 10 år0,02Siste 5 år0,01Siste 12 måneder10,06
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19990,72Siste 15 år0,62Siste 10 år0,42Siste 5 år0,38Siste 12 måneder10,30
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringeneSiden 01.01.19990,66Siste 15 år0,42Siste 10 år0,81Siste 5 år0,72Siste 12 måneder12,61

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
  Siden 01.01.1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder1
Renteinvesteringenes avkastning (prosent)Siden 01.01.19984,01Siste 15 år3,37Siste 10 år2,15Siste 5 år0,94Siste 12 måneder1-9,25
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,79Siste 15 år3,17Siste 10 år1,95Siste 5 år0,46Siste 12 måneder1-10,60
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,22Siste 15 år0,20Siste 10 år0,20Siste 5 år0,48Siste 12 måneder11,35
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19983,45Siste 15 år3,64Siste 10 år3,25Siste 5 år3,72Siste 12 måneder14,09
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19983,39Siste 15 år3,55Siste 10 år3,48Siste 5 år3,93Siste 12 måneder14,71
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,05Siste 15 år0,09Siste 10 år-0,23Siste 5 år-0,20Siste 12 måneder1-0,63
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent)Siden 01.01.19980,66Siste 15 år0,76Siste 10 år0,50Siste 5 år0,00Siste 12 måneder1-2,38
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent)Siden 01.01.19980,61Siste 15 år0,72Siste 10 år0,41Siste 5 år-0,12Siste 12 måneder1-2,37
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringene mot referanseindeks (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,05Siste 15 år0,04Siste 10 år0,09Siste 5 år0,12Siste 12 måneder1-0,01
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng)Siden 01.01.19980,95Siste 15 år1,20Siste 10 år0,47Siste 5 år0,45Siste 12 måneder10,70
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringeneSiden 01.01.19980,23Siste 15 år0,17Siste 10 år0,40Siste 5 år1,03Siste 12 måneder12,10

Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer, finansiering og andre avkastningsserier

Målt i fondets valutakurv. Prosent

  1H 2022 2021 2020
Avkastning på unoterte eiendomsinvesteringer1H 20227,12202113,642020-0,08
Indeks som gjenspeiler finansieringen av eiendomsinvesteringene1H 2022-13,7320217,3320208,74
Avkastningsforskjell indeks som gjenspeiler finansieringen1H 202220,8520216,312020-8,82
Andre avkastningsserier
FTSE Global All Cap index Real Estate11H 2022-16,42202115,242020-7,50
Obligasjonsdel av referanseindeksen1H 2022-10,692021-1,9120206,77
Aksjedel av referanseindeksen1H 2022-17,41202119,98202011,74
Fondets referanseindeks (aksjer og obligasjoner)1H 2022-15,55202113,76202010,60
ICB Industry Real Estate

Eiendomsavkastning målt mot MSCI Global

Målt i lokal valuta. Prosent. Oppdateres i april når MSCI Global Index utgis.

  2020 2019 2018 2017 2016
Avkastning unoterte eiendomsinvesteringer 20200,8020196,920187,920178,420165,6
MSCI Global120202,5820197,020187,820178,320167,7
MSCI Global. Porteføljevekter120202,1020196,220187,420178,620166,9
Avkastningsforskjell mot MSCI Global2020-1,7820190,020180,120170,12016-2,1
Avkastningsforskjell mot MSCI Global. Porteføljevekter2020-1,3020190,820180,52017-0,22016-1,3
1 Justert for transaksjonskostnader

Årlig relativ avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning på fondet. Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

Per aktivaklasse

Relativ avkastning for fondets forvaltning. Oppgitt i prosentpoeng per 31. desember 2021

1 Inkluderer eiendomsforvaltningen fra og med 2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på aksje- og renteforvaltningen.
2 Målt mot faktisk finansiering fra og med 2017. Aksje- og renteforvaltningens relative avkastning før 2017 er målt mot Finansdepartementets delindekser for akjer og renter. 
ÅrFondet1Aksje-
forvaltningen2
Rente-
forvaltningen2
Eiendoms-
forvaltningen2
Infrastruktur-forvaltningen
20210,740,78-0,057,368,04
20200,270,980,76-13,81-
20190,230,510,11-3,89-
2018-0,30-0,69-0,015,49-
20170,700,790,390,70-
20160,150,150,16--
20150,450,83-0,24--
2014-0,77-0,82-0,70--
20130,991,280,25--
20120,210,52-0,29--
2011-0,13-0,480,52--
20101,060,731,53--
20094,131,867,36--
2008-3,37-1,15-6,60--
2007-0,241,15-1,29--
20060,14-0,090,25--
20051,062,160,36--
20040,540,790,37--
20030,550,510,48--
20020,300,070,49--
20010,150,060,08--
20000,270,490,07--
19991,233,490,01--
19980,18-0,21--

Historisk relativ avkastning

Annualiserte tall målt i fondets valutakurv. I prosentpoeng per 30. juni 2022

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

2 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet. 

  Siden 1998 Siste 15 år Siste 10 år Siste 5 år Siste 12 måneder
Relativ avkastning på fondet1Siden 19980,32Siste 15 år0,20Siste 10 år0,38Siste 5 år0,50Siste 12 måneder1,54
Faktisk relativ volatilitet for fondet1Siden 19980,65Siste 15 år0,77Siste 10 år0,38Siste 5 år0,38Siste 12 måneder0,47
Informasjonsrate (IR)1,2 for fondetSiden 19980,50Siste 15 år0,29Siste 10 år0,96Siste 5 år1,24Siste 12 måneder3,63

Avkastningen er målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 36 valutaer ved utgangen av 2021. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relativ og risikojustert avkastning

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Sist oppdatert: 03.03.2022

Relaterte sider