Til hovedinnhold

Hva mener vi med forventninger?

Som finansiell investor stiller vi tydelige forventninger til selskapene og markedene vi investerer i. Selskapene må styres effektivt, og våre rettigheter som aksjonær må sikres. Selskapene må også forstå hvordan de påvirker miljøet eller samfunnet rundt seg og håndtere negative effekter. Forventningene bygger på informasjon fra vår dialog med selskaper, akademikere, sivilsamfunn og internasjonalt annerkjente standarder som FNs Global Compact, retningslinjer fra OECD og sammenfaller i stor grad FNs bærekraftmål. Forventningene danner grunnlaget for vår dialog og oppfølging av selskapene.

Våre forventninger handler om

Klima og miljø

Vi forventer at selskaper håndterer utfordringer knyttet til klimaendringer, vannforvaltning, bærekraftig bruk av havet og biologisk mangfold og økosystemer.

Mennesker

Vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og barns rettigheter. Vi forventer også at selskaper håndterer risiko ved forvaltningen av humankapital og håndterer forbrukerrelaterte risikoer.

Samfunn

Vi forventer at selskapene fondet investerer i har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. De bør også ha en skattepraksis som er formålstjenlig, veloverveid og åpen.

Posisjonsnotater

Vi deler våre standpunkt i konkrete spørsmål om selskapsstyring. Standpunktene kaller vi for posisjonsnotater. Sammen med forventningsdokumentene danner posisjonsnotatene utgangspunktet for vår dialog med selskaper og standardsettere. I tillegg gjenspeiles notatene i våre globale retningslinjer for stemmegivning og påvirker derfor hvordan vi stemmer på generalforsamlinger.

Slik jobber vi

1.

Vi stiller tydelige forventninger til selskapene og har klare standpunkter om hvordan de skal styres

2.

Vi vurderer selskapene opp mot forventningene og posisjonene våre

3.

Vi følger opp gjennom dialog, stemmegivning og eventuelt nedsalg

Vi har dialog med selskapene

Vi har jevnlig dialog med selskapene vi investerer i. Vi ønsker å forstå hvordan selskapene styres og hvordan de håndterer risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Vi fokuserer på noen utvalgte temaer som har betydning for fondets langsiktige avkastning og følger opp selskapene over flere år.

Vi stemmer på generalforsamlinger

Vår stemmegivning på selskapenes årlige generalforsamlinger er et viktig virkemiddel for å ivareta fondets verdier. Vi har rett til å velge styret og godkjenne viktige beslutninger i selskapet. Vi stemmer på alle generalforsamlinger der det er mulig.

Risikobaserte nedsalg

Vi kan velge å selge oss ut av selskaper dersom vi vurderer at deres virksomhet utsetter fondet for uakseptabel høy ESG-risiko, og hvor dialog med selskapet ikke har eller neppe vil føre frem. Risikobaserte nedsalg er finansielle beslutninger og kan være hensiktsmessige ut fra en helhetlig vurdering av innvirkningen på fondet. Virkemiddelet benyttes vanligvis på selskaper der vi har en relativt liten investering, og hvor vi har avdekket systematisk dårlig styring av ESG-risiko.

Våre forventningsdokumenter

Våre forventninger dekker ni sentrale bærekrafttemaer, og er i hovedsak rettet mot selskapenes styrer. Styret bør ta et overordnet ansvar for selskapets strategi og håndtere utfordringer ved miljø og sosiale forhold. Videre bør styret integrere vesentlige bærekraftsrisikoer og -muligheter i selskapets strategi, risikostyring og rapportering.

Menneskerettigheter

Last ned dokument (pdf)

Bærekraftig bruk av havet

Last ned dokument (pdf)

Biologisk mangfold og økosystemer

Last ned dokument (pdf)

Forvaltning av humankapital

Last ned dokument (pdf)

Forbrukerinteresser

Last ned dokumentet (pdf)

Veiledning for unoterte investeringer

Vi har utarbeidet veiledninger knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring for investeringer i unotert eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Veiledningene danner utgangspunktet for dialogen vi har med våre investeringspartnere og forvaltere.