Til hovedinnhold

Vannforvaltning

Hvordan selskaper forvalter vannrisiko og utnytter forretningsmessige muligheter kan ha innvirkning på selskapenes langsiktige avkastning. Eksterne konsekvenser av vannforbruk som ikke er bærekraftig kan i seg selv ha innvirkning på porteføljens langsiktige verdiutvikling. Vannforvaltning er et av våre tre fokusområder. Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper vedrørende vannforvaltning.

Fondet har en diversifisert portefølje som er fordelt på tvers av en rekke bransjer og markeder. For fondet vil eksterne konsekvenser, for eksempel av vannforbruk som ikke er bærekraftig, utgjøre en risiko for porteføljens verdi på lang sikt. Vannressurser til industrien er i liten grad priset som et knapphetsgode. Vi kan ikke forvente at en slik implisitt subsidiering vil være bærekraftig i det lange løp. For å håndtere denne risikoen har fondet interesse av bærekraftig vannforvaltning og effektiv vannregulering på tvers av sektorer og regioner.

Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper om vannforvaltning. Vi forventer at selskaper integrerer vannrisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper som er utsatt for vannrisiko siden 2010. Som en finansiell investor har vi en interesse av god og relevant selskapsrapportering av vanninformasjon.

Våre forventninger til selskaper

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper håndterer utfordringer og forretningsmessige muligheter knyttet til vann. Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskapene om vannforvaltning.

Styrer bør forstå miljømessige og sosiale konsekvenser av virksomheten. Styrene bør sikre at relevante utfordringer og muligheter knyttet til vann inngår i selskapets strategi og investeringsplaner, risikohåndtering og rapportering. Styrene må forsikre seg om at organisasjonen har en tydelig ansvarsdeling for dette arbeidet, og de bør veilede, overvåke og følge opp selskapsledelsen på en effektiv måte.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokumenter