Til hovedinnhold

Barns rettigheter

Sektorers og markeders legitimitet kan over tid blant annet avhenge av at virksomheter og produkter er etisk akseptable. Barns rettigheter er et av våre fokusområder. Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper vedrørende barns rettigheter.

Selskaper kan påvirke barns rettigheter direkte gjennom sin virksomhet eller gjennom leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser, sin kontakt med lokalsamfunn hvor selskapene opererer eller som følge av markedsføring og bruk av selskapets produkter eller tjenester. Som antakelig det største enkeltstående problemet knyttet til næringsliv og barns rettigheter i mange deler av verden er barnearbeid et godt eksempel i så måte. Andre områder hvor selskapene kan påvirke barns rettigheter negativt inkluderer misbruk, utdanning, foreldrenes muligheter til anstendig arbeid og/eller tilstrekkelig lønn, helsetjenester, rent vann, mat, retten til ikke å skilles fra familien, samt produktsikkerhet og ansvarlig markedsføring rettet mot barn.

Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper om barns rettigheter. Vi forventer at selskapene respekterer barns rettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og integrerer barns rettigheter i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper med virksomhet eller leverandørkjeder i sektorer med høy risiko for barnearbeid siden 2008. Som en finansiell investor har vi en interesse av god og relevant selskapsrapportering av problemsstillinger knyttet til barns rettigheter.

Våre forventninger til selskaper

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper respekterer barns rettigheter. Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskapene om barns rettigheter.

Styrer bør forstå miljømessige og sosiale konsekvenser av virksomheten. I tråd med OECDs prinsipper for selskapsstyring, forventer vi at styrene skal ivareta interessene til alle relevante parter. Styrene bør sikre at selskapet har en policy for å innfri barns rettigheter og at relevante tiltak inngår i selskapets forretningsstrategi, risikohåndtering og rapportering. Styrene må forsikre seg om at organisasjonen har en tydelig ansvarsdeling for dette arbeidet og de bør veilede, overvåke og følge opp selskapsledelsen på en effektiv måte.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokumenter