Til hovedinnhold

Mennesker

Vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene, barns rettigheter og at de er bevisste på hvordan de forvalter sin humankapital. Vi forventer også at selskaper vurderer og håndterer forbrukerrelaterte risikoer knyttet til sin virksomhet.

Forventningene våre om mennesker innebærer at selskapene

 • følger FNs prinsipper for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv
 • har egne retningslinjer for å sikre respekt for menneskerettigheter
 • har retningslinjer for å respektere barns rettigheter
 • kartlegger, vurderer og håndterer menneskerettighetsrisiko i sin virksomhet og verdikjede
 • er bevisste på hvordan de best ivaretar sine menneskelige ressurser
 • viser forståelse for sosiale konsekvenser av virksomheten
 • har meningsfylt interessentdialog
 • har integrert relevante tiltak i selskapets strategi, risikohåndtering og investeringsplaner
 • har en tydelig ansvarsfordeling for arbeidet
 • veileder, overvåker og evaluerer arbeidet som gjøres av ledelsen i selskapet
 • rapporterer på punktene over

Menneskerettigheter

Alle selskaper har et ansvar for å respektere menneskerettighetene. Selskapers virksomhet har stor innvirkning på egne ansatte, innleid arbeidskraft, arbeidstakere i leverandørkjedene, kunder, lokalsamfunn og omgivelsene for øvrig. Selskaper kan også påvirke sluttbrukere av produkter eller tjenester. Samtidig kan enkelte forretningsmodeller også innebære økt risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter. Vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og integrerer relevante tiltak i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering.

Barns rettigheter

Alle selskaper har et ansvar for å respektere barns rettigheter. Selskaper kan påvirke barns rettigheter gjennom sin virksomhet eller gjennom leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser, i sin kontakt med lokalsamfunn hvor selskapene opererer eller som følge av markedsføring og bruk av selskapets produkter eller tjenester.

Vi forventer at selskapene respekterer barns rettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og integrerer barns rettigheter i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering.


Barnearbeid er et eksempel på hvordan selskaper kan bryte barns rettigheter. Andre områder hvor selskapene kan påvirke barns rettigheter negativt inkluderer misbruk, utdanning, foreldres muligheter til anstendig arbeid og/eller tilstrekkelig lønn, helsetjenester, rent vann, mat, rettet til ikke å skilles fra familien, produktsikkerhet og markedsføring rettet mot barn.


Forvaltning av humankapital

Strategisk forvaltning av menneskelige ressurser, også kalt humankapital, blir stadig viktigere for selskapers verdiskaping og lønnsomhet. Vi forventer at selskaper følger opp forretningsmessige muligheter og håndterer risiko ved forvaltning av humankapital i egen virksomhet og i verdikjedene. Måten selskaper forvalter sin humankapital på har betydning for fondets langsiktige avkastning. Selskaper som forvalter sin humankapital godt og drar nytte av sine ansattes kunnskap, talent og er faringer, kan oppnå økt produktivitet og innovasjon.

Forbrukerinteresser

Vi forventer at selskaper vurderer og håndterer forbrukerrelaterte risikoer knyttet til sin virksomhet, integrerer hensyn til forbrukerinteresser i selskapsstyring og strategi, og kommuniserer åpent og tydelig om sin tilnærming til disse problemstillingene.

Sist oppdatert: 15.08.2023

Relatert informasjon