Til hovedinnhold

Menneskerettigheter

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet. Vi har publisert et sett forventninger til selskaper om menneskerettigheter.

Selskapers virksomhet virker inn både på egne ansatte, innleid arbeidskraft, arbeidstakere i leverandørkjedene, kunder, lokalsamfunn og omgivelser forøvrig. Selskaper kan også påvirke sluttbrukere av produkter eller tjenester. Samtidig kan enkelte forretningsmodeller også innebære økt iboende risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter. Det er allment akseptert at næringslivet har et ansvar for å respektere menneskerettighetene, noe som også gjelder for leverandørkjeder og i andre forretningsforbindelser.

Våre forventninger til selskaper

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet. Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med selskapene om menneskerettigheter.

Styrer bør forstå miljømessige og sosiale konsekvenser av virksomheten. De må gjøre sine egne prioriteringer og står ansvarlig for utfallet av virksomheten. I henhold til OECDs prinsipper for eierskapsutøvelse forventer vi at styrer tar hensyn til interessene til alle relevante parter. Styrer bør sørge for at selskapet har en retningslinje for å respektere menneskerettigheter, og at relevante tiltak er integrert i selskapets strategi og investeringsplaner, i risikohåndtering, og i rapportering. Strategier for ansvarlig forretningsdrift bør følge FNs prinsipper for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv der det er relevant. Styrer bør også forsikre seg om at organisasjonen har en tydelig ansvarsdeling for arbeidet, og de bør på en effektiv måte veilede, overvåke og evaluere den jobben ledelsen i selskapet gjør.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokumenter