Til hovedinnhold

Etiske utelukkelser

Det finnes selskaper hvor vi ikke ønsker å være eier. Vi utelukker selskaper som bryter grunnleggende etiske normer gjennom sine produkter eller sin adferd. På denne måten reduserer vi fondets eksponering mot uakseptabel risiko. Utelukkelsene er basert på anbefalinger fra det uavhengige Etikkrådet.

Hva er etiske utelukkelser?

Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra fondet. Retningslinjene inneholder kriterier for utelukkelse som enten er basert på selskapenes produkter eller deres adferd. Finansdepartementet har opprettet det uavhengige Etikkrådet som er ansvarlig for å gjennomføre etiske vurderinger av selskapene. Etikkrådet sender sine anbefalinger til hovedstyret i Norges Bank, som bestemmer om selskapet skal utelukkes fra fondet, settes under observasjon eller følges opp gjennom aktivt eierskap.

Siden 2015 har Norges Bank på eget initiativ kunnet utelukke eller sette 
selskaper til observasjon i henhold til produktkriteriet om kull. I 2022 ble 
retningslinjene endret slik at Norges Bank også kan fatte beslutninger på eget initiativ basert på adferdskriteriet om uakseptable klimagassutslipp. 

Hvilke selskap utelukkes?

 

Produktbaserte utelukkelser
Fondet kan ikke investere i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, eller som selger våpen eller militært materiell til visse land. Fondet kan heller ikke investere i selskaper som produserer tobakk eller cannabis til rusformål. 

Det finnes også et produktbasert kriterium som gjelder selskaper innenfor to kategorier: Gruveselskaper der 30 prosent eller mer av inntektene kommer fra kull, og kraftselskaper der 30 prosent eller mer av inntektene kommer fra kraftproduksjon ved bruk av kull. Kriteriet omfatter også gruveselskaper og kraftselskaper som utvinner mer enn 20 millioner tonn termisk kull per år, eller har en kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra termisk kull, uavhengig av selskapenes samlede inntekter og samlede kraftproduksjon.

Ingen nye selskaper ble utelukket i henhold til de produktbaserte krioteriene i 2023. Samlet sett er 197 selskaper som produserer visse typer båpen, tobakk, cannabis eller kull, eller som bruker kull i kraftproduksjonen, utelukket.

Adferdsbaserte utelukkelser

Selskaper kan også utelukkes dersom det er en uakseptabel risiko for at de medvirker til eller selv er ansvarlig for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Hovedstyret i Norges Bank baserer sine beslutninger på en vurdering av sannsynligheten for fremtidige normbrudd, normbruddets alvorlighetsgrad og omfang samt forbindelsen mellom normbruddet og selskapet fondet har investert i. 

Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet selv medvirker til eller selv er ansvarlig for:

  • grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene
  • alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene
  • salg av våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for statsobligasjonsunntak
  • alvorlig miljøskade
  • handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
  • grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet
  • andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer
6
utelukkelser basert på atferd i 2023

I 2023 ble seks selskaper utelukket på grunn av adferd som anses for å utgjøre særlige grove brudd på etiske normer. To utelukkelser på bakgrunn av adferd ble opphevet. Totalt var 57 selskaper utelukket på grunn av deres atferd ved utgangen av 2023. Observasjon av to selskaper ble avsluttet i løpet av året.

Vurdering av andre tiltak

Før hovedstyret i Norges Bank bestemmer seg for å utelukke et selskap, må banken vurdere om andre tiltak er mer effektive for å redusere risikoen for flere normbrudd fra selskapet, eller om slike virkemidler kan være mer hensiktsmessige av andre årsaker. Vi kan for eksempel bruke vårt eierskap til å påvirke selskapet gjennom dialog og stemmegivning på generalforsamlinger.

Sist oppdatert: 07.02.2024

Relaterte sider