Til hovedinnhold

Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9 228 Selskaper

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

70 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

4 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig hvert år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning av fondet

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Den største delen av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør 4 382 milliarder kroner. I tillegg påvirkes markedsverdien av svigninger i kronekursen, siden fondet kun er investert utenfor Norge. Verdien i grafen er per 30.06.23.

Valuta

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,99 prosent, som tilsvarer 7 871 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2019
  Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner

Innsikt til investeringsbeslutninger

Våre investeringsbeslutninger er basert på forskning og analyse av utviklingen i finansmarkeder og den globale økonomien. Vi deler vårt analysearbeid og innhold fra konferanser og seminarer vi arrangerer eller bidrar til. Vi inviterer til dialog med og samarbeider aktivt med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater.

Seminar om unoterte aksjer

Finansdepartementet har bedt Norges Bank gi råd om hvorvidt unoterte aksjer bør inkluderes i investeringsuniversitet til fondet. For å diskutere spørsmålet nærmere, inviterte vi til seminar om unoterte aksjer på Oslokontoret vårt 14. september. Arrangemantet var på engelsk.

Bli kjent med toppsjefene i verdens største selskaper

I denne podkasten intervjuer leder for fondet Nicolai Tangen toppsjefene i noen av verdens største selskaper, blant annet Sam Altman i OpenAI, Nicolas Hieronimus, toppsjefen i L'oréal og Ferraris leder Benedetto Vigna. Du lærer mer om deres lederskap, selskapenes strategier og hvordan de håndterer en stor investor som oss.

Nyheter

Publisering av globalt rammeverk for å håndtere naturrelatert finansiell risiko

19. sep. 2023

Norges Bank Investment Management har vært et aktivt medlem av Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) siden 2021. I dag publiseres et nytt rammeverk som har som mål å veilede selskaper og investorer i håndtering av natur-relatert finansiell risiko.

Skjerpede forventninger om klima

15. sep. 2023

Norges Bank Investment Management har publisert oppdaterte forventninger om klimarisiko til selskapene i porteføljen, og understreker behovet for at selskapene går fra å sette mål til å lage konkrete overgangsplaner.

Nytt diskusjonsnotat: Sterk avkastning fra unoterte aksjer

14. sep. 2023

Norges Bank Investment Management har i dag publisert et diskusjonsnotat om unoterte aksjer. I notatet beskriver vi hvordan markedet har vokst, og vi går gjennom den akademiske litteraturen. Når vi sammenligner unoterte aksjer med noterte aksjer, ser vi at gjennomsnittsinvestoren i oppkjøpsfond har hatt 3-4 prosentpoeng høyere årlig nettoavkastning enn med en bred portefølje av noterte aksjer.