Hva er Oljefondet?

Formålet med Oljefondet er å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland.

Slik er fondet investert

9158 Selskaper

Fondet eier en liten andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden - blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

73 Land

Oljefondet er et av verdens største fond. Investeringene er fordelt på de fleste markeder, land og valutaer for å ta del i global vekst og verdiskapning, og sikre god risikospredning.

3 Investeringsområder

Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper. En del er investert i rentepapirer, som er utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom.

Se hver enkelt investering

Søk i alle fondets investeringer sortert på land, investeringstype og bransje. Informasjonen oppdateres årlig og er tilgjengelig per år fra første investering i 1998.

Ansvarlig forvaltning

Oljefondet skal bidra til å finansiere velferdsstaten over generasjoner. Fondets fremtidige verdi er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og verdiskapning i selskapene vi eier.

Fondets utvikling

Utviklingen i fondets markedsverdi fra oppstart til utgangen av juni 2019

Markedsverdien

Fondets verdi påvirkes av avkastningen på investeringene og tilførsler eller uttak fra staten. Siden fondet kun er investert i utlandet påvirkes verdien også av endringer i valutakurser.

Avkastningen

Over halvparten av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,9 prosent, som tilsvarer 4 660 milliarder kroner.

Oljefondets historie

 • 1969
  Vi oppdager olje i Nordsjøen
 • 1990
  Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond
 • 1996
  De første pengene blir overført til fondet
 • 2017
  Verdien på Oljefondet når 1000 milliarder dollar

Forskning og analyse

Alle fondets investeringsbeslutninger er basert på grundig forskning og analyser. Vi tror fondet på sikt vil dra nytte av å ha sterke fagmiljøer i nærheten. Vi støtter akademiske institusjoner i å trekke til seg internasjonale forskere, belønner fremragende forskningsbidrag og deler ut stipender til studenter i doktorgradsstudier i finansiell økonomi.

Nyheter

Strategi for 2020-2022

08. okt 2019

Norges Bank Investment Management sin strategiplan for 2020-2022 fastsetter fondets strategiske retning for de neste tre årene, og bygger på strategien for 2017-2019.

Merknader til mandat for investeringer i obligasjoner og infrastruktur for fornybar energi

16. sep 2019

Stortinget sluttet i Innst. 344 S (2018-2019) seg til at obligasjoner utstedt av stater og selskaper hjemmehørende i fremvoksende markeder skal tas ut av referanseindeksen for obligasjoner, og at det fastsettes en ramme på 5 prosent av obligasjonsporteføljen for investeringer i slike obligasjoner. Videre sluttet Stortinget seg til å åpne for at fondet kan investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor rammen av de miljørelaterte mandatene.

Investeringer i selskaper som søker børsnotering

28. aug 2019

Finansdepartementet ba i brev 27. mars Norges Bank gjøre rede for sine erfaringer med investeringer i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke børsnotering og vurdere om dagens regulering bør endres. Norges Banks redegjørelse er i dag publisert i et brev.