Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Film om Oljefondet

det norske folk eier oljefondet

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Fondets beholdninger

SØK I 
INVESTERINGENE

Vi investerer i nesten 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til 77 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2016.

Oljefondet er globalt

36%

Europa42%

Nord-Amerika

 

18%

Asia og Oseania

4%

Resten av verden   


Investeringene

investeringsstrategi

Oljefondets 

investeringsstrategi

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt.

Per 31. mars 2017 var fondet investert med 64,6 prosent i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.


Investeringsstrategien

Ansvarlig forvaltning

fokusområder

Vi arbeider med utvalgte temaer som er relevante for flere sektorer, og har formulert forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko og rapportere om sine aktiviteter. Tre fokusområder som er direkte knyttet til miljømessige og samfunnsmessige forhold legger føringer for vårt arbeid.

 


Mer om ansvarlig forvaltning

Fondets avkastning

5,8 % 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,8 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av første kvartal 2017, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,9 prosent.


Avkastningen

Kvartalsrapport

1. kv. 2017

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2017 en avkastning på 3,8 prosent, tilsvarende 297 milliarder kroner.

 


Fondets resultater i 1. kv. 2017

årsrapport

Resultater 2016

Statens pensjonsfond utland fikk i 2016 en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner. 

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent.


Fondets resultater i 2016

Publikasjon

Ansvarlig forvaltning 2016

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter opp under fondets formål om høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2016.


Gå til publikasjonen

Publikasjon

Eiendomsinvesteringer 2016

Fondets investeringer i unotert eiendom ga en avkastning på 1,7 prosent i 2016.


Gå til publikasjonen

Publikasjon

Avkastning og risiko 2016

Denne publikasjonen gir en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Publikasjonen inneholder tidligere publiserte tallstørrelser, samt noen nye. Dokumentet foreligger kun på engelsk.


Gå til publikasjonen