Til hovedinnhold

Biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemer

Tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer kan redusere selskapers og bransjers mulighet til å tjene penger på lang sikt. Vi forventer at selskapene håndterer både utfordringer og muligheter knyttet til biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemer.

En rekke selskaper er avhengige av ressurser og tjenester fra naturen, enten direkte i egen drift og produksjon, eller indirekte gjennom sine verdikjeder. Samtidig kan en del selskapers aktiviteter ha negativ påvirkning på biologisk mangfold og økosystemer. Det finnes også forretningsmessige muligheter for noen selskaper gjennom en mer bærekraftig bruk av økosystemer.

Et stadig økende tap av arter og forringelse av økosystemene kan påvirke selskapenes evne til å skape verdier for investorer på lang sikt. Selskapene må derfor forstå sin avhengighet av og påvirkning på naturen, og håndtere både vesentlige utfordringer og muligheter ved en mer bærekraftig bruk av økosystemer.

Våre forventninger til selskaper

Forventningene er rettet mot selskaper som, enten direkte eller indirekte, er avhengige av eller påvirker biologisk mangfold og økosystemer gjennom sin virksomhet. Eksempler på relevante sektorer er landbruk, skogbruk, konsumvarer, farmasi og turisme, i tillegg til selskaper i energi-, bygg-, infrastruktur- og gruveindustrien.

Som investor forventer vi at selskapene er åpne om forretningsmessige problemstillinger og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av økosystemer, og at slike hensyn integreres i selskapenes styringsstruktur, strategi, risikohåndtering, måling og rapportering. Videre forventer vi også at selskapene skal ha en ansvarlig tilnærming til kontakt med myndigheter og andre interessenter, og at de respekterer internasjonale og nasjonale tiltak for å beskytte biologisk mangfold, blant annet ved å unngå forstyrrende operasjoner i verdensarvområder, og ikke bidra til videre reduksjon i sterkt truede plante- eller dyrearter.

Vi trenger slik informasjon for å analysere hvordan relaterte utfordringer og muligheter kan påvirke selskapene, og i vurderinger om selskapenes styrer gjør nok for å håndtere problemstillingene.

Last ned i pdf

Sist oppdatert: 09.05.2023

Øvrige forventningsdokument