Til hovedinnhold

Klima og miljø

Vi forventer at selskaper håndterer utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer, vannforvaltning, bærekraftig bruk av havet og biologisk mangfold og økosystemer.

Forventningene våre om klima og miljø innebærer at selskapene

  • forstår sin egen påvirkning på klima og miljø
  • setter mål om netto nuttutslipp innen 2050
  • inkluderer klima og miljø i sitt strategiarbeid
  • integrerer relevante muligheter og utfordringer i sin risikohåndtering og forretningsledelse
  • rapporterer jevnlig på punktene over

Klimaendringer

Klimaendringer påvirker selskapers inntjening og fondets langsiktige avkastning, men kan også gi forretningsmessige muligheter.

Som en langsiktig investor forventer vi at selskaper innretter sin virksomhet slik at den er forenelig med netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen.


Vi har vurdert selskaper som er utsatt for klimarisiko siden 2010. Som en finansiell investor har vi en interesse av god og relevant selskapsrapportering av klimainformasjon.


Vannforvaltning

Vann er sjeldent priset som et knapphetsgode. Samtidig er mange prosesser og produkter avhengige av tilgang til rent vann. Selskaper i mange bransjer påvirker også tilgangen til vann. 


Vi forventer at selskaper integrerer vannrisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper som er utsatt for vannrisiko siden 2010. Som en finansiell investor har vi en interesse av god og relevant selskapsrapportering av vanninformasjon.


Bærekraftig bruk av havet

Havet er en vesentlig del av planetens økosystem og er en viktig bidragsyter til økonomisk aktivitet. Forringelse av havet kan redusere selskapers og bransjers mulighet til å tjene penger på lang sikt.

Fondet har en global eksponering på tvers av bransjer og markeder. Derfor er bærekraftig bruk av havet viktig for fondets langsiktige avkastning.


Vi forventer at selskapene håndterer både utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig bruk av havet. Det inkluderer bransjer som skipsfart, fiskeri og havbruk, men også dagligvarehandel, verdikjeden for plastikk og landbruksvarer. 


Biologisk mangfold og økosystemer

Tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer kan redusere selskapers og bransjers mulighet til å tjene penger på lang sikt.

Forventningene er rettet mot selskaper som enten direkte eller indirekte er avhengige av eller påvirker biologisk mangfold og økosystemer gjennom sin virksomhet. Vi forventer at selskapene er åpne om forretningsmessige problemstillinger og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av økosystemer, og integrerer slike hensyn i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering.

Sist oppdatert: 27.04.2023

Relaterte sider