Til hovedinnhold

Bredt investert utenfor Norge

Fondet investeres i flere ulike land, valutaer og selskaper over hele verden. Målet er å sikre god risikospredning og samtidig oppnå høyest mulig avkastning. For å skjerme norsk fastlandsøkonomi investeres fondet utelukkende i utlandet.

Investeringsområder

Aksjer

Aksjeinvesteringene er fordelt på 9000 selskaper i de fleste land og industrier for å for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Omlag 70 prosent av fondet investeres i aksjer.

Rentepapirer

Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og verdipapirer utstedt av selskaper. Omlag 30 prosent av fondet investeres i rentepapirer.

Eiendom

Fondet investeres i eiendom av høy kvalitet som er sentralt lokalisert i verdensbyer som vil fortsette å spille en nøkkelrolle i verdensøkonomien. Inntil 7 prosent av fondet kan investeres i unotert eiendom.

Infrastruktur for fornybar energi

Vi investerer i infrastruktur for fornybar energi konsentrert til prosjekter innen vind og solkraftproduksjon. Inntil 2 prosent av fondet kan investeres i unotert infrastruktur fornybar energi.

Investeringsstrategien

Finansdepartementet bestemmer den overordnede investeringsstrategien for fondet. Materielle endringer blir forankret i Stortinget. Fondets strategi formidles til Norges Bank via et mandat for den daglige forvaltningen. Dette mandatet angir blant annet hva fondet kan investeres i. Mandatet bestemmer også hva resultatene vi oppnår skal måles mot, og stiller også en rekke krav om hvordan forvaltningsoppdraget skal gjennomføres.

Hovedstyret i Norges Bank fastsetter en strategisk plan for hvordan forvaltningsoppdraget skal løses, blant annet hvilke hovedstrategier Norges Bank Investment Management skal følge for å nå målet om høyest mulig avkastning. Vi benytter flere ulike investeringsstrategier som er komplementære og tilpasset fondets unike egenskaper som størrelse og lang investeringshorisont.

Verdipapirseleksjon

Målet er å oppnå meravkastning sammenlignet med relevante målestokker.

Markedseksponering

Målet er å sikre en kostnadseffektiv tilpasning til de brede aksje- og obligasjonsmarkedene og i tillegg bidra til fondets samlede meravkastning.

Fondsallokering

Målet er å skape et bedre forhold mellom avkastning og risiko i fondet.

Investeringer basert på forskning og analyse

Våre investeringsbeslutninger er basert på forskning og analyse av utviklingen i finansmarkeder og den globale økonomien. Vi deler vårt analysearbeid og innhold fra konferanser og seminarer vi arrangerer eller bidrar til. Vi inviterer til dialog med og samarbeider aktivt med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater.

Investeringsrisiko

Fondets verdi kan svinge mye fra år til år. Vi bruker ulike måltall og risikoanalyser for å få et bredest mulig bilde av fondets markedsrisiko.

Årsrapport 2023

I årsrapporten kan du lese mer om investeringene og resultatene.