Bredt investert utenfor Norge

Fondet investeres i flere ulike land, valutaer og selskaper over hele verden. Målet er å sikre god risikospredning og samtidig oppnå høyest mulig avkastning. For å skjerme norsk fastlandsøkonomi investeres fondet utelukkende i utlandet.

Investeringsområder

Aksjer

Aksjeinvesteringene er fordelt på 9000 selskaper i de fleste land og industrier for å for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Inntil 70 prosent av fondet kan investeres i aksjer.

Eiendom

Fondet investeres i eiendom av høy kvalitet som er sentralt lokalisert i verdensbyer som vil fortsette å spille en nøkkelrolle i verdensøkonomien. Inntil 7 prosent av fondet kan investeres i unotert eiendom.

Rentepapirer

Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og verdipapirer utstedt av selskaper. Inntil 30 prosent av fondet kan investeres i rentepapirer.

Investeringsstrategier

Investeringsstrategien søker å utnytte fondets særtrekk som en stor, global investor med begrensede kortsiktige forpliktelser til å oppnå høyest mulig avkastning med akseptabel risiko. Investeringsstrategien er gruppert i tre hovedstrategier.

Allokering

Målet er å forbedre fondets markeds og risikoeksponering på sikt ved å sette sammen er referanseportefølje som er bedre tilpasset fondets karakteristika enn referanseinndeksen.

Verdipapirseleksjon

Målet er å oppnå meravkastning sammenlignet med relevante målestokker.

Markedseksponering

Målet er å skape god avkastning over tid gjennom aktiv posisjonering, utlån av verdipapirerer og ved å holde transasksjonskostnadene nede.

Investeringsrisiko

Fondets verdi kan svinge mye fra år til år. Vi bruker ulike måltall og risikoanalyser for å få et bredest mulig bilde av fondets markedsrisiko.

Årsrapporten 2018

I årsrapporten kan du lese mer om investeringene og resultatene.