Bredt investert utenfor Norge

Fondet investeres i flere ulike land, valutaer og selskaper over hele verden. Målet er å sikre god risikospredning og samtidig oppnå høyest mulig avkastning. For å skjerme norsk fastlandsøkonomi investeres fondet utelukkende i utlandet.

Investeringsområder

Aksjer

Aksjeinvesteringene er fordelt på 9000 selskaper i de fleste land og industrier for å for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig. Omlag 70 prosent av fondet investeres i aksjer.

Rentepapirer

Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og verdipapirer utstedt av selskaper. Omlag 30 prosent av fondet investeres i rentepapirer.

Eiendom

Fondet investeres i eiendom av høy kvalitet som er sentralt lokalisert i verdensbyer som vil fortsette å spille en nøkkelrolle i verdensøkonomien. Inntil 7 prosent av fondet kan investeres i unotert eiendom.

Infrastruktur for fornybar energi

Vi investerer i infrastruktur for fornybar energi konsentrert til prosjekter innen vind og solkraftproduksjon. Inntil 2 prosent av fondet kan investeres i unotert infrastruktur fornybar energi.

Investeringsstrategier

Finansdepartementet bestemmer den overordnede investeringsstrategien for fondet. Materielle endringer blir forankret i Stortinget. Fondets strategi formidles til Norges Bank via forvaltningsmandatet, som definerer en referanseindeks basert på indekser fra eksterne leverandører. Dette gir både begrensninger og krav til oss som forvalter fondet. Det finnes investeringsmuligheter som vil forbedre diversifiseringen av fondet utover det som kan oppnås gjennom referanseindeksen fra Finansdepartementet. I Norges Bank Investment Management har vi laget en referanseportefølje som fungerer som utgangspunkt for våre investeringsstrategier. Disse er komplementære og tilpasset fondets unike egenskaper.

Allokering

Målet er å forbedre fondets markeds og risikoeksponering på sikt ved å sette sammen er referanseportefølje som er bedre tilpasset fondets karakteristika enn referanseinndeksen.

Verdipapirseleksjon

Målet er å oppnå meravkastning sammenlignet med relevante målestokker.

Markedseksponering

Målet er å skape god avkastning over tid gjennom aktiv posisjonering, utlån av verdipapirerer og ved å holde transasksjonskostnadene nede.

Investeringer basert på forskning og analyse

Våre investeringsbeslutninger er basert på forskning og analyse av utviklingen i finansmarkeder og den globale økonomien. Vi deler vårt analysearbeid og innhold fra konferanser og seminarer vi arrangerer eller bidrar til. Vi inviterer til dialog med og samarbeider aktivt med akademikere, sammenlignbare fond og andre praktikere med mål om å forbedre investeringsstrategien og våre resultater.

Investeringsrisiko

Fondets verdi kan svinge mye fra år til år. Vi bruker ulike måltall og risikoanalyser for å få et bredest mulig bilde av fondets markedsrisiko.

Årsrapporten 2020

I årsrapporten kan du lese mer om investeringene og resultatene.