Til hovedinnhold

Langsiktig eierskap i en omskiftelig verden

2023 var preget av krig, klimakrise og inflasjon. Fondet er en langsiktig, tydelig og forutsigbar eier i en omskiftelig verden. I 2023 hadde vi fremdrift i arbeidet med klimahandlingsplanen. Vi rettet også søkelyset mot ansvarlig bruk av kunstig intelligens og hvordan det er relevant for oss som en investor. I tillegg fortsatte vi å øke åpenheten rundt stemmegivningen og resultatene våre. 

Leder for fondet Nicolai Tangen, Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse, Eivind Fliflet, leder for miljø i aktivt eierskap og Wilhelm Mohn, global leder for aktiv eierskap, la frem arbidet med ansvarlig forvaltning av fondet i 2023. 

2023 i korte trekk

I 2023 stemte vi på 115 266 forslag ved 11 468   for å fremme våre synspunkter som , støtte langsiktig verdiskaping i selskapene og ivareta fondets verdier. Vi publiserte også for første gang en egen gjennomgang av stemmegivningen etter første halvår.  

Som   i 8 859 selskaper må vi prioritere hvilke selskaper vi har dialog med. Vi retter dialogen særlig mot de større investeringene våre. Vi hadde i 2023 til sammen 3 298 møter med 1 358 selskaper.

I 2023 avholdt vi 1611 møter med 805 selskaper hvor temaer knyttet til selskapsstyring ble diskutert. I 1 589 møter med 822 selskaper ble bærekrafttemaer ble diskutert. Samlet sett tok vi opp ESG-temaer i 64 prosent av møtene med selskaper, noe som dekker 62 prosent av aksjeporteføljens verdi.

Vi solgte oss ut av 86 selskaper etter vurdering av ESG-risiko, og 3 selskaper ble tatt inn igjen i investeringsuniverset. Vi identifiserte selskaper med særlig høy risiko på tvers av ESG-temaer, herunder mulige brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, tap av biologisk mangfold og avskoging, samt korrupsjon og skatteforhold. 54 av beslutningene om nedsalg gjaldt selskaper som ble tatt inn i fondets referanseindeks i løpet av 2023. Totalt har vi gjennomført 526 nedsalg siden 2012.

Slik stemte vi i 2023

Stemmegivning er at av de viktigste virkemidlene vi har som eier. Vi stemmer for å ivareta fondets verdier ved å fremme våre synspunkter som aksjonær med mål om å oppnå langsiktig verdiskaping i selskapene fondet er investert i.

11 468

generalforsamlinger der vi stemte

98 %

av porteføljen vår

98 %

av generalforsamlingene
95

Vi stemte i tråd med styrets anbefaling i 95 prosent av sakene 

Vi stemte mot styrets anbefaling i 5 prosent av sakene i 2023. Begrunnelsen for å stemme imot finnes i våre posisjonsnotater og våre retningslinjer for stemmegivning. 

Viktigst årsaker for å stemme imot:

  1. Styrets manglende uavhengighet.
  2. Stryreleder også administrerende direktør.
  3. Endringer i selskapenes vedtekter.
Endringer skjer fort. Som investor er det vår jobb å være i forkant, samtidig som vi er en langsiktig eier. Selskaper og andre investorer skal vite hvor vi står. Slik er vi en tydelig og forutsigbar aksjonær i verden.
Nicolai Tangen
Leder for Norges Bank Investment Management

Klimahandlingsplan 2025

Resultater fra arbeidet

2023 var det første hele året med klimahandlingsplanen. Vi satte i gang netto nulldialoger med mange selskaper, understøttet av nye systemer og analyser samt oppdaterte forventninger. Det er for tidlig å evaluere resultatene, men vi ser allerede tegn til positiv utvikling. Ved slutten av 2023 hadde 2 385 selskaper satt vitenskapsbaserte netto nullmål for 2050, en økning på 790 selskaper siden 2022. 68 prosent av de finansierte utslippene våre er dekket av netto nullmål for 2050, som er en nøkkelindikator i handlingsplanen.
68
prosent av finansierte utslipp fra selskaper med 2050-mål om netto nullutslipp
790
flere selskaper med netto nullmål enn i 2022. Totalt 27 prosent av selskapene i porteføljen
9
prosent av aksjeporteføljen er investert i klimaløsninger (MSCI klimaovergangsindikator)
Ett år etter at vi publiserte vår ambisiøse klimahandlingsplan, så ser vi at selskapene setter seg mål og flere har overgangsplaner. Men det er fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen om netto nullmål og overgangsplaner for alle selskapene i porteføljen.
Carine Smith Ihenacho
Direktør eierskap og etterleverlse

Investeringer i 8 859 selskaper og markedsaktør i 72 land

Vi har dialog med regulatoriske myndigheter, internasjonale organisasjoner og standardsettere for å bidra til utviklingen av prinsipper og forventninger som hever standarden for alle selskaper på områder som selskapsstyring, ansvarlig næringsliv og bærekraftrapportering. Vi deltar også i utviklingen av beste praksis for ansvarlig forvaltning.

1 048
selskaper som ble tatt inn i fondets referanseindeks for aksjer ble gjennomgått for ESG-risiko

Fondets investeringsstrategi er basert på å spre investeringene globalt i
samsvar med en . I 2023 gikk vi gjennom 1 048 selskaper som ble tatt inn i fondets referanseindeks for aksjer i løpet av året. 317 av dem ble vurdert som eksponert for høy ESG-risiko. Av disse ble 263 ført opp på en intern overvåkingsliste. Vi valgte å selge oss ut av eller ikke investere i de resterende 54 selskapene.

Ansvarlig bruk av kunstig intelligens

I 2023 offentliggjorde vi våre synspunkter om ansvarlig kunstig intelligens (KI). Vi mener nøkkelelementer er:

Styrets ansvar

Styrene har en nøkkelrolle i å sikre at selskapsstyring og strategi balanserer verdien av ny teknologi opp mot potensielle risikoer.

Åpenhet og etterprøvbarhet

Selskaper bør kunne forklare hvordan KI-systemene de utvikler eller bruker, er utviklet, trent og testet, samt hvordan de samsvarer med menneskelige verdier og intensjoner.

Robust risikostyring

Prosesser for håndtering av risiko bør være proaktive, dekkende og forholdsmessige. De bør avdekke, vurdere og håndtere risikoer for forretningsvirksomheten, mennesker og samfunn.

Slik jobber vi med aktivt eierskap

Ansvarlig forvaltningsrapporten oppsummerer 2023 i detalj. Våre gode kolleger og temaeksperter forklarer hva vi jobbet med, hvordan vi gjorde det, og hvorfor. Se videoen!