Til hovedinnhold

Vår stemmegivning

Vi offentliggjør vår stemmegivning 5 dager før generalforsamlingen når det er mulig. Når vi stemmer mot styrets anbefaling, gir vi en forklaring. Vår stemmegivning er tilgjengelig fra 2013. Forklaringer er tilgjengelige fra 1. april 2020.

 

Informasjon og ansvarsfraskrivelse

Nedenfor gis informasjon om Norges Banks stemmeintensjoner i rollen som forvalter for Statens pensjonsfond utland. Informasjonen er gitt for å fremme åpenhet om Norges Banks engasjement i selskaper fondet er investert i, og for å fremme Norges Banks holdning til ansvarlig investering. Stemmeintensjon er en intern beslutning og er ikke basert på avtaler med tredjeparter. Vennligst merk følgende:

  • Denne offentliggjøringen av stemmeintensjoner er utelukkende gitt for å informere. Den skal ikke anses som råd, anbefaleringer eller instruksjoner i tilknytning til noen andre saker, inkludert hvorvidt en tredjepart skal kjøpe, selge eller beholde aksjer, eller hvordan en tredjepart skal utøve en eventuell stemmerett. Slike råd bør innhentes fra en profesjonell rådgiver. Denne informasjonen er heller ikke en stemmeoppfordring og er ikke ment til å påvirke stemmegivningen til andre aksjonærer.
  • Informasjonen bør ikke legges til grunn for noen beslutninger, og Norges Bank er ikke ansvarlig for noen handlinger eller avståelse fra handlinger basert på denne informasjonen. Enhver relevant tredjepart bør gjøre seg opp en egen mening basert på deres egen analyse av relevante faktaopplysninger og omstendigheter.
  • Vi understreker at Norges Bank ikke har en aktsomhetsplikt med hensyn til tredjeparter som beslutter å innrette seg i tillit til denne informasjonen. Det skjer utelukkende på egen risiko.
  • All informasjon på denne siden kan endres uten forvarsel. Merk spesielt at Norges Banks intensjoner og porteføljen til Statens Pensjonsfond Utland kan endres over tid, og i den grad det er tillat etter gjeldende rett, frasier Norges Bank seg ethvert ansvar for å oppdatere denne informasjonen som følge av endringer eller av andre grunner.
  • På grunn av Norges Banks verdipapirutlån og andre aktiviteter, kan antallet avgitte stemmer være vesentlig forskjellig fra Norges Banks økonomiske eller publiserte aksjebeholdning, eller vesentlig forskjellig fra Norges Banks beholdning på tidspunktet for denne informasjonen. Det bør ikke gjøres noen antagelser eller stoles på antall stemmer som vil bli avgitt.
  • Norges Bank er ikke underlagt noe forbud mot verdipapirutlån, handel eller annen aktivitet som følge av denne offentliggjøringen på noe tidspunkt før eller etter publisering av denne offentliggjøringen.
  • Denne ansvarsfraskrivelsen skal leses og forstås uavhengig av enhver annen ansvarsfraskrivelse på denne nettsiden.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider