Til hovedinnhold

API-tilgang

Vi publiserer våre stemmeinstruksjoner via en API. For å be om tilgang og motta en API-nøkkel, må du akseptere våre juridiske bruksvilkår og legge inn en gyldig e-post-adresse. Vår API-baserte stemmegivingsdata er tilgjengelig fra 2013. Dataen oppdateres som regel på daglig basis innen kl. 10:00.

Ansvarsfraskrivelse og betingelser

Dette API-et inneholder visse opplysninger om stemmeintensjonene til Norges Bank i rollen som forvalter av Statens pensjonsfond utland. Denne offentliggjøringen er gitt for å fremme åpenhet om Norges Banks engasjement med selskaper som den er investert i, og i lys av bankens tilnærming til ansvarlig investeringer. Norges Banks stemmeintensjon er en intern beslutning og er ikke avtalt med noen tredjepart. Vær oppmerksom på følgende:

  • Denne offentliggjøringen av stemmeintensjoner er utelukkende gitt for å informere. Den skal ikke anses som råd, anbefaleringer eller instruksjoner i tilknytning til noen andre saker, inkludert hvorvidt en tredjepart skal kjøpe, selge eller beholde aksjer, eller hvordan en tredjepart skal utøve en eventuell stemmerett. Slike råd bør innhentes fra en profesjonell rådgiver. Denne informasjonen er heller ikke en stemmeoppfordring og er ikke ment til å påvirke stemmegivningen til andre aksjonærer.
  • Informasjonen bør ikke legges til grunn for noen beslutninger, og Norges Bank er ikke ansvarlig for noen handlinger eller avståelse fra handlinger basert på denne informasjonen. Enhver relevant tredjepart bør gjøre seg opp en egen mening basert på deres egen analyse av relevante faktaopplysninger og omstendigheter.
  • Vi understreker at Norges Bank ikke har en aktsomhetsplikt med hensyn til tredjeparter som beslutter å innrette seg i tillit til denne informasjonen. Det skjer utelukkende på egen risiko.
  • All informasjon på denne siden kan endres uten forvarsel. Merk spesielt at Norges Banks intensjoner og porteføljen til Statens Pensjonsfond Utland kan endres over tid, og i den grad det er tillat etter gjeldende rett, frasier Norges Bank seg ethvert ansvar for å oppdatere denne informasjonen som følge av endringer eller av andre grunner.
  • På grunn av Norges Banks verdipapirutlån og andre aktiviteter, kan antallet avgitte stemmer være vesentlig forskjellig fra Norges Banks økonomiske eller publiserte aksjebeholdning, eller vesentlig forskjellig fra Norges Banks beholdning på tidspunktet for denne informasjonen. Det bør ikke gjøres noen antagelser eller stoles på antall stemmer som vil bli avgitt.
  • Norges Bank er ikke underlagt noe forbud mot verdipapirutlån, handel eller annen aktivitet som følge av denne opplysningen på noe tidspunkt før eller etter publisering av denne opplysningen.
  • Norges Bank har ingen aktsomhetsplikt overfor tredjeparter som bestemmer seg for å bruke denne APIen. Norges Bank kan når som helst suspendere, deaktivere eller trekke tilbake tilgangen til APIen eller fjerne APIen helt. Norges Bank er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skader, kostnader, utgifter eller annet ansvar for noen tredjepart som følge av suspensjon, deaktivering eller tilbaketrekking av tilgang via API eller fjerning av API. Norges Bank er ikke ansvarlig for manglende mulighet til å få tilgang til APIen, kostnader påført av tredjepart, eller tap, tapt fortjeneste eller skader av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av APIen. Norges Bank gir ingen garanti av noe slag med hensyn til denne API, verken uttrykkelig, underforstått, lovfestet eller på annen måte, inkludert ingen garanti for at APIen vil være kompatibel med tredjeparts programvare, system eller annen tjeneste. All API-tilgang er brukerens ansvar, og det erkjennes at APIen leveres "SOM DEN ER" uten garantier av noe slag. Norges Bank garanterer eller lover ikke at tilgang via APIen vil bli levert uten unøyaktigheter, avbrudd, forsinkelser, utelatelser eller feil («Feil»), eller at eventuelle Feil vil bli rettet. Norges Bank er ikke ansvarlig for tap eller skader som følge av slike Feil.
  • Denne ansvarsfraskrivelsen skal leses og forstås uavhengig av enhver annen ansvarsfraskrivelse på denne nettsiden.

Sist oppdatert: 09.05.2023