Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 var fondets markedsverdi 10 088 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 5 358 milliarder kroner. 3 389 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 390 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 70,8 prosent av fondets verdi ved utgangen av september 2019. Unotert eiendom utgjorde 2,7 prosent og rentepapirer 26,5 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 7 145 milliarder kroner og renteinvesteringene 2 670 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 273 milliarder kroner.

Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2019 er per 31. desember.
Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2019 er per 31. desember.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner, i tillegg til verdipapirer som er utstedt av selskaper. Inntil 30 prosent av fondet kan investeres i rentepapirer.

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management. Verdien er oppgitt i prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  2019 2018 2017 2016 2015
Markedsverdi          
Aksjeinvesteringer 7,145 5,477 5,653 4,692 4,572
Unoterte eiendomsinvesteringer 1 273 246 219 242 235
Renteinvesteringer 2,670 2,533 2,616 2,577 2,668
Fondets markedsverdi 2 10,088 8,256 8,488 7,510 7,475
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 2 -4 -5 -5 -4 -4
Eiers kapital2 10,084 8,251 8,484 7,507 7,471
           
Tilførsel/uttak av kapital 3 18 34 -61 -101 46
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring 3 -5 -5 -4 -4 -3
Fondets avkastning 1,692 -485 1,028 447 334
Endring som følge av svingninger i kronekursen  127 224 15 -306 668
Endring i markedsverdien 1,832 -233 978 35 1,044
           
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996          
Samlet tilførsel av kapital 4 3,389 3,371 3,337 3,397 3,499
Avkastning av aksjeinvesteringer 4,023 2,545 3,062 2,129 1,786
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 1 85 69 53 38 31
Avkastning av renteinvesteringer 1,249 1,052 1,037 955 859
Samlet forvaltningsgodtgjøring 5 -48 -44 -39 -35 -31
Endring som følge av svingninger i kronekursen 1,390 1,263 1,040 1,025 1,331
Fondets markedsverdi 10,088 8,256 8,488 7,510 7,475
           
Samlet avkastning 5,358 3,666 4,151 3,123 2,676
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 5,309 3,622 4,111 3,088 2,645
1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016.
2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
3 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.
4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
5 Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 11.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2020, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2020 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2020

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 9 500,0
1. januar 2021 9 984,7
1. januar 2022 10 477,3
1. januar 2023 11 011,5
1. januar 2024 11 591,1
1. januar 2025 12 213,4

Sist oppdatert: 11.10.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider