Markedsverdi

Fondets avkastning, kapitaltilførsler eller -uttak og endringer i valutakurser påvirker fondets markedsverdi.

Dagens markedsverdi

milliarder nok

Markedsverdiens utvikling

I milliarder kroner. Verdier for 2018 per 30. september

Klikk på betegnelsene under grafen for å se utviklingen i én aktivaklasse

Endringer i markedsverdien

I milliarder kroner. Verdier for 2018 per 30. september

Klikk på betegnelsene under grafen for å se mindre utvalg

Seneste utvikling

Fondets markedsverdi steg i løpet av tredje kvartal 2018 med 140 milliarder kroner til 8 478 milliarder kroner. Markedsverdien av aksjeinvesteringene var 5 732 milliarder kroner, mens de unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 226 milliarder kroner. Renteinvesteringenes markedsverdi var 2 520 milliarder kroner.

I tredje kvartal 2018 fikk fondet en avkastning på 174 milliarder kroner. Den norske stat overførte 12 milliarder kroner til fondet i kvartalet. Endringer i kronekursen medførte at fondets verdi sank med 46 milliarder målt i norske kroner. Mer informasjon om fondets avkastning

Fondet var ved utgangen av tredje kvartal 2018 investert med 67,6 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 29,7 prosent i rentepapirer.

Aktivafordeling

Per 30. september 2018. Prosent

FONDETS EIERANDELER I AKSJEMARKEDENE

I prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen

Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management

FONDETS EIERANDELER I obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Nøkkeltall

I milliarder kroner

  HITTIL I ÅR 30.09.2018 2017 2016 2015 2014 2013

Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 1. november 2014 til utgangen av 2016.

Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.

Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 10.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Markedsverdi            
Aksjeinvesteringer 5 732 5 653 4 692 4 572 3 940 3 107
Unoterte eiendomsinvesteringer1 226 219 242 235 141 52
Renteinvesteringer 2 520 2 616 2 577 2 668 2 350 1 879
Fondets markedsverdi2 8 478 8 488 7 510 7 475 6 431 5 038
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -4 -5 -4 -4 -3 -3
Eiers kapital2 8 474 8 484 7 507 7 471 6 428 5 035
             
Tilførsel/uttak av kapital3 5 -61 -101 46 150 241
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 -5 -4 -4 -3 -3 -2
Fondets avkastning 170 1 028 447 334 544 692
Endring som følge av svingninger i kronekursen  -181 15 -306 668 702 291
Endring i markedsverdien -11 978 35 1 044 1 393 1 222
             
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital4 3 341 3 337 3 397 3 499 3 452 3 302
Avkastning av aksjeinvesteringer 3 234 3 062 2 129 1 786 1 567 1 242
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1 66 53 38 31 14 5
Avkastning av renteinvesteringer 1 021 1 037 955 859 761 551
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -43 -39 -35 -31 -27 -24
Endring som følge av svingninger i kronekursen 858 1 040 1 025 1 331 663 -39
Fondets markedsverdi 8 478 8 488 7 510 7 475 6 431 5 038
             
Samlet avkastning 4 321 4 151 3 123 2 676 2 343 1 799
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 4 278 4 111 3 088 2 645 2 316 1 775
Vis mer

Prognoser for fondets markedsverdi

I milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2019, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2019 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.

 
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 700,0
1. januar 2020 9 194,8
1. januar 2021 9 686,1
1. januar 2022 10 197,6
1. januar 2023 10 735,4
1. januar 2024 10 299,9
1. januar 2025 10 915,3
Vis mer