Til hovedinnhold

Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av 2023 var fondets markedsverdi 15 765 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 8 592 milliarder kroner. 4 698 milliarder av fondets verdi var netto tilførsel fra staten og 2 474 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 70,9 prosent av fondets verdi ved utgangen av første halvår 2023. Rentepapirer utgjorde 27,1 prosent, unotert eiendom 1,9 prosent og unotert eiendom for fornybar energi 0,1 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 11 174 milliarder kroner og renteinvesteringene på 4 272 milliarder kroner ved utgangen av 2023. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 301 milliarder kroner og de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi hadde en verdi på 18 milliarder kroner.

Valuta
Verdiene er oppgitt i milliarder.
Verdiene er oppgitt i milliarder.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i nesten 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen per 31. desember 2023. Kilde: FTSE Russell, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  2023 2022 2021 2020 2019
Markedsverdi          
Aksjeinvesteringer 11 174 8 672 8 878 7 945 7 145
Renteinvesteringer 4 272 3 412 3 135 2 695 2 670
Unoterte eiendomsinvesteringer 301 330 312 273 273
Unoterte infrastrukturinvesteringer1 18 15 14    
Fondets markedsverdi2 15 765 12 429 12 340 10 914 10 088
Utsatt skatt -8        
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring3 0 0 1 -5 -4
Eiers kapital2 15 757 12 429 12 340 10 908 10 084
           
Tilførsel av kapital 711 1 090 80 4 32
Uttak av kapital 0 0 -199 -302 -14
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring4 -7 -5 -10 -4 -5
Fondets avkastning5 2 222 -1 637 1 580 1 070 1 692
Endring som følge av svingninger i kronekursen  409 642 -25 58 127
Endring i markedsverdien 3 336 90 1 426 826 1 832
           
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996          
Samlet tilførsel av kapital 5 455 4 744 3 654 3 574 3 570
Samlet uttak av kapital3 -687 -687 -687 -482 -182
Avkastning av aksjeinvesteringer 7 326 5 280 6 485 4 897 4 023
Avkastning av renteinvesteringer 1 192 970 1 401 1 446 1 249
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 71 119 120 84 85
Avkastning av unoterte infrastrukturinvesteringer1 2 2 1    
Samlet forvaltningsgodtgjøring4 -70 -63 -58 -53 -48
Endring som følge av svingninger i kronekursen 2 474 2 065 1 423 1 448 1 390
Fondets markedsverdi 15 765 12 429 12 340 10 914 10 088
           
Samlet avkastning 8 592 6 370 8 007 6 427 5 358
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 8 522 6 307 7 949 6 374 5 309
1 Første infrastrukturinvestering ble gjort i andre kvartal 2021.
2 Fra og med 2023 er fondets markedsverdi presentert før utsatt skatt og fordring knyttet til forvaltningsgodtgjøring. Fram til og med 2022, var fondets markedsverdi presentert før
fordring knyttet til forvaltningsgodtgjøring.
3 Samlet tilførsel og uttak av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
4 Forvaltningskostnader er beskrevet i regnskapets note 12.
5 Fondets avkastning reflekterer avkastningen på markedsverdien til investeringsporteføljen, som ikke inkluderer utsatt skatt. Porteføljeresultatet i regnskapet på 2 214 milliarder kroner inkluderer resultateffekt knyttet til endringer i utsatt skatt.

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2024, Finansdepartementet

Anslaget er basert på fondsverdien etter første halvår 2023, fremskrevet med forventet realavkastning.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2024

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 10 086,2
1. januar 2021 10 907,1
1. januar 2022 12 355,2
1. januar 2023 12 413,5
1. januar 2024 15 300,0

Sist oppdatert: 27.02.2024

Relaterte dokumenter

Relaterte sider