Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 var fondets markedsverdi 9 742 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 4 897 milliarder kroner. 3 331 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 514 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 69,1 prosent av fondets verdi ved utgangen av september 2019. Unotert eiendom utgjorde 2,8 prosent og rentepapirer 28,2 prosent.

     

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 6 729 milliarder kroner og renteinvesteringene 2 744 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2019. Unoterte eiendomsinvesteringer hadde en markedsverdi på 268 milliarder kroner.

Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2019 er per 30. september.
Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2019 er per 30. september.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

Renteinvesteringene er fordelt på obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner, i tillegg til verdipapirer som er utstedt av selskaper. Inntil 30 prosent av fondet kan investeres i rentepapirer.

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management. Verdien er oppgitt i prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  30.09.19 2018 2017 2016 2015 2014
Markedsverdi
Aksjeinvesteringer30.09.196 72920185 47720175 65320164 69220154 57220143 940
Unoterte eiendomsinvesteringer130.09.1926820182462017219201624220152352014141
Renteinvesteringer30.09.192 74420182 53320172 61620162 57720152 66820142 350
Fondets markedsverdi230.09.19 9 74220188 25620178 48820167 51020157 47520146 431
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring230.09.19-32018-52017-52016-42015-42014-3
Eiers kapital230.09.199 73920188 25120178 48420167 50720157 47120146 428
Tilførsel/uttak av kapital330.09.1982018342017-612016-1012015462014150
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring330.09.19-52018-52017-42016-42015-32014-3
Fondets avkastning30.09.191 2312018-48520171 028201644720153342014544
Endring som følge av svingninger i kronekursen 30.09.1925120182242017152016-30620156682014702
Endring i markedsverdien30.09.19 1 4862018-233201797820163520151 04420141 393
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital430.09.193 37820183 37120173 33720163 39720153 49920143 452
Avkastning av aksjeinvesteringer30.09.193 54620182 54520173 06220162 12920151 78620141 567
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer130.09.1980201869201753201638201531201414
Avkastning av renteinvesteringer30.09.191 27020181 05220171 037201695520158592014761
Samlet forvaltningsgodtgjøring530.09.19-472018-442017-392016-352015-312014-27
Endring som følge av svingninger i kronekursen30.09.191 51420181 26320171 04020161 02520151 3312014663
Fondets markedsverdi30.09.19 9 74220188 25620178 48820167 51020157 47520146 431
Samlet avkastning30.09.19 4 89720183 66620174 15120163 12320152 67620142 343
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader30.09.19 4 84920183 62220174 11120163 08820152 64520142 316
1 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
2 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.
3 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
4 Forvaltningskostnader i datterselskaper er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2020, Finansdepartementet

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 9 500,0
1. januar 2021 9 984,7
1. januar 2022 10 477,3
1. januar 2023 11 011,5
1. januar 2024 11 591,1
1. januar 2025 12 213,4

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2020 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at strukturelt underskudd tilpasses denne banen.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2020

Sist oppdatert: 11.10.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider