Til hovedinnhold

Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av første halvår 2023 var fondets markedsverdi 15 299 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 7 871 milliarder kroner. 4 382 milliarder av fondets verdi var netto tilførsel fra staten og 3 046 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 71,3 prosent av fondets verdi ved utgangen av første halvår 2023. Rentepapirer utgjorde 26,4 prosent, unotert eiendom 2,3 prosent og unotert eiendom for fornybar energi 0,1 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 10 901 milliarder kroner og renteinvesteringene på 4 037 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2023. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 345 milliarder kroner og de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi hadde en verdi på 16 milliarder kroner.

Valuta
Verdiene er oppgitt i milliarder.
Verdiene er oppgitt i milliarder.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen per 30. juni 2023. Kilde: FTSE Russell, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  1H 2023 2022 2021 2020 2019
1 Første infrastrukturinvestering ble gjort i andre kvartal 2021.
2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 
3 Samlet tilførsel og uttak av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
4 Forvaltningskostnader er beskrevet i regnskapets note 11. 
Markedsverdi          
Aksjeinvesteringer 10 901 8 672 8 878 7 945 7 145
Renteinvesteringer 4 037 3 412 3 135 2 695 2 670
Unoterte eiendomsinvesteringer 345 330 312 273 273
Unoterte infrastrukturinvesteringer1 16 15 14    
Fondets markedsverdi2 15 299 12 429 12 340 10 914 10 088
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring3                               0 0 1 -5 -4
Eiers kapital 2 15 300 12 429 12 340 10 908 10 084
           
Tilførsel av kapital 392 1 090 80 4 32
Uttak av kapital                              -   - -199 -302 -14
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring4                             -3 -5 -10 -4 -5
Fondets avkastning 1 501 -1 637 1 580 1 070 1 692
Endring som følge av svingninger i kronekursen  980 642 -25 58 127
Endring i markedsverdien 2 870 90 1 426 826 1 832
           
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996          
Samlet tilførsel av kapital 5 136 4 744 3 654 3 574 3 570
Samlet uttak av kapital3 -687 -687 -687 -482 -182
Avkastning av aksjeinvesteringer 6 755 5 280 6 485 4 897 4 023
Avkastning av renteinvesteringer 1 018 970 1 401 1 446 1 249
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 98 119 120 84 85
Avkastning av unoterte infrastrukturinvesteringer1                               1 2 1    
Samlet forvaltningsgodtgjøring4 -67 -63 -58 -53 -48
Endring som følge av svingninger i kronekursen 3 046 2 065 1 423 1 448 1 390
Fondets markedsverdi 15 299 12 429 12 340 10 914 10 088
           
Samlet avkastning 7 871 6 370 8 007 6 427 5 358
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 7 805 6 307 7 949 6 374 5 309

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2021, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. oog f.o.m. 2022 er uttaket beregnet til 2,8 pst.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2021

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 10 086,2
1. januar 2021 10 300,0
1. januar 2022 10 542,2
1. januar 2023 10 954,9
1. januar 2024 11 486,2
1. januar 2025 12 091,6

Sist oppdatert: 16.08.2023

Relaterte dokumenter

Relaterte sider