Til hovedinnhold

Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen 2022 var fondets markedsverdi 12 429 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 6 370 milliarder kroner. 3 994 milliarder av fondets verdi var netto tilførsel fra staten og 2 065 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 69,8 prosent av fondets verdi ved utgangen av 2022. Rentepapirer utgjorde 27,5 prosent, unotert eiendom 2,7 prosent og unotert eiendom for fornybar energi 0,1 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 8 672 milliarder kroner og renteinvesteringene på 3 412 milliarder kroner ved utgangen av 2022. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 330 milliarder kroner og de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi hadde en verdi på 15 milliarder kroner.

Valuta
Verdiene er oppgitt i milliarder.
Verdiene er oppgitt i milliarder.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen per 31. desember 2022. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  2022 2021 2020 2019 2018
1 Første infrastrukturinvestering ble gjort i andre kvartal 2021.
2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 
3 Samlet tilførsel og uttak av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
4 Forvaltningskostnader er beskrevet i regnskapets note 11. 
Markedsverdi          
Aksjeinvesteringer 8 672 8 878 7 945 7 145 5 477
Renteinvesteringer 3 412 3 135 2 695 2 670 2 533
Unoterte eiendomsinvesteringer 330 312 273 273 246
Unoterte infrastrukturinvesteringer1 15 14      
Fondets markedsverdi2 12 429 12 340 10 914 10 088 8 256
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring3 0 1 -5 -4 -5
Eiers kapital 2 12 429 12 340 10 908 10 084 8 251
           
Tilførsel av kapital 1 090 80 4 32 43
Uttak av kapital 0 -199 -302 -14 -9
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring4 -5 -10 -4 -5 -5
Fondets avkastning -1 637 1 580 1 070 1 692 -485
Endring som følge av svingninger i kronekursen  642 -25 58 127 224
Endring i markedsverdien 90 1 426 826 1 832 -233
           
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996          
Samlet tilførsel av kapital 4 744 3 654 3 574 3 570 3 538
Samlet uttak av kapital3 -687 -687 -482 -182 -167
Avkastning av aksjeinvesteringer 5 280 6 485 4 897 4 023 2 545
Avkastning av renteinvesteringer 970 1 401 1 446 1 249 1 052
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 119 120 84 85 69
Avkastning av unoterte infrastrukturinvesteringer1 2 1      
Samlet forvaltningsgodtgjøring4 -63 -58 -53 -48 -44
Endring som følge av svingninger i kronekursen 2 065 1 423 1 448 1 390 1 263
Fondets markedsverdi 12 429 12 340 10 914 10 088 8 256
           
Samlet avkastning 6 370 8 007 6 427 5 358 3 666
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 6 307 7 949 6 374 5 309 3 622

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2021, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. oog f.o.m. 2022 er uttaket beregnet til 2,8 pst.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2021

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 10 086,2
1. januar 2021 10 300,0
1. januar 2022 10 542,2
1. januar 2023 10 954,9
1. januar 2024 11 486,2
1. januar 2025 12 091,6

Sist oppdatert: 17.08.2022

Relaterte dokumenter

Relaterte sider