Eiendomsforvaltningen

Vi investerer i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, og i logistikkeiendommer tilknyttet globale distribusjonskjeder.

Vi har valgt å konsentrere eiendomsinvesteringene til et begrenset antall globale byer i Europa, USA og Asia. Disse byene har noen fellestrekk i form av åpne eiendomsmarkeder av en viss størrelse, forventet befolknings- og/eller sysselsettingsvekst og potensial for økonomisk vekst og økt handel. Byene vil har valgt å fokusere på er New York, Boston, Washington, D.C. og San Francisco, London, Paris, Berlin og Tokyo. I disse byene investerer vi hovedsakelig i kontor- og handelseiendommer av høy kvalitet med sentral beliggenhet. Investeringene i logistikkeiendommer er spredt over et større geografisk område.

Logistikkeiendommene er lokalisert i nærheten av viktig infrastruktur for transport og tettbefolkede områder.

En film om eiendomsforvaltningen

Vi investerer sammen med partnere for å dra nytte av deres lokalkunnskap og ekspertise. Vi har valgt å inngå partnerskap med store og anerkjente investorer med lokal tilstedeværelse, langsiktig investeringshorisont og interesser som er sammenfallende med fondets. Vi investerer i eiendom gjennom datterselskaper for å sikre god risikostyring og beskytte fondets verdier. 

Avkastningen på unoterte eiendomsinvesteringer avhenger av leieinntekter, driftskostnader, verdiendringer på eiendommer og gjeld, valutakursbevegelser og transaksjonskostnader for eiendomskjøp.

Eiendomsinvesteringene ble i begynnelsen stort sett gjennomført i velutvi­klede europeiske markeder. Fra 1. januar 2013 ble mandatet utvidet til å også gjelde land utenfor Europa. I startfasen så Norges Bank Investment Management etter investeringsmuligheter med partnere som har god kjennskap til et konkret marked. 

Første eiendomskjøp i fondet ble annonserte i 2010. dette var en avtale om å kjøpe 25 prosent av The Crown Estates portefølje av eiendommer i Regent Street i London. Transaksjonen ble gjennomførte i april 2011. Deretter fulgte kjøpet av 50 prosent av syv eiendommer i og omkring Paris fra AXA Group. I 2012 kjøpte fondet sin første eiendom i Sveits og inngikk en avtale om sin første investering i Tyskland. I tillegg investerte fondet for første gang i et kjøpesenter, og tok steget inn i markedet for logistikkeiendom gjennom en avtale om å investere i bygninger i 11 europeiske land. Fondets første eiendomsinvesteringer i USA ble gjennomført i 2013, i New York, Washington, D.C. og Boston. De første investeringene i Asia ble gjort i Tokyo i 2017.

Listene over fondets investeringer oppdateres årlig i forbindelse med årsrapportering for fondet. Eiendomsinvesteringene bidrar til å diversifisere fondet. Våre noterte og unoterte eiendomsinvesteringer forvaltes under en felles strategi. 

Ansvarlig eiendomsforvaltning

Vi investerer og forvalter vår portefølje på en ansvarlig og miljøvennlig måte. Vi mener dette støtter opp om målet om høyest mulig avkastning over tid og at det kan redusere risiko i porteføljen på lang sikt. Vi samarbeider med partnere og eiendomsforvaltere om å integrere miljøvennlige tiltak i forretningsplanene for eiendommene. Forbedring av målesystemer og dataforvaltning er en viktig prioritet. Vi har publisert et veiledningsdokument for våre partnere og eiendomsforvaltere, som identifiserer hva vi anser som ansvarlige og kommersielt holdbare prinsipper for miljøvennlig forvaltning.

Vi har som langsiktig mål at alle eiendommer innen kontor og handel skal oppnå miljøsertifisering. Vi mener miljøsertifisering vil bli stadig viktigere for konkurransedyktigheten til eiendommene. Vi måler alle våre investeringer på miljøvennlig forvaltning ved bruk av referansen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) hvert år.

Investeringer gjennom datterselskaper

Fondet investerer i eiendom gjennom datterselskaper for å sikre god risikostyring og beskytte fondets verdier. Det er god risikostyring og vanlig praksis i eiendomsbransjen å investere gjennom datterselskaper.

Finansdepartementet har i mandatet for fondet fastsatt et rammeverk for eiendomsinvesteringene. Rammeverket gir Norges Bank Investment Management anledning til å foreta eiendomsinvesteringer gjennom norske eller utenlandske selskaper. Unoterte selskaper og fondskonstruksjoner skal være etablert i land som Norge har skatteavtaler med, eller land som gir Norge rett til skatteopplysninger gjennom andre internasjonale avtaler.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Relaterte dokumenter

Relaterte sider