Til hovedinnhold

Investeringer gjennom datterselskaper

Fondets investeringer i eiendom og infrastruktur for fornybar energi eies gjennom datterselskaper for å sikre god risikostyring og for å beskytte Norges Bank og fondets verdier.

Unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur for fornybar energi skiller seg fra investeringer i børsnoterte aksjer og obligasjoner. En transaksjon som gjelder unoterte investeringer kan ta måneder fra de første forhandlingene til den er gjennomført. Kjøpskontrakter, sameie -og- samarbeidsavtaler når investering skjer med medinvestor, avtaler om porteføljeforvaltning og forvaltning av eiendom, avtaler om drift og vedlikehold og kontrakter om salg av kraftproduksjon forhandles individuelt for hver transaksjon og alltid i samsvar med lokale krav og gjeldende markedspraksis. Ved hver investering gjør vi grundige undersøkelser og risikofaktorer analyseres.

Mandatet fra Finansdepartementet setter rammen for investeringer i eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Rammeverket åpner for at Norges Bank Investment Management kan investere i eiendom og infrastruktur for fornybar energi gjennom norske og utenlandske selskaper. Utenlandske selskaper kan bare etableres i land som Norge har skatteavtaler med eller i land som gir Norge rett til å innhente skatteopplysninger gjennom andre internasjonale avtaler. 

Investeringsrisiko knyttet til eiendom og infrastruktur for fornybar energi er ikke nødvendigvis begrenset til investert beløp. Norges Bank Investment Management har derfor vurdert eierstrukturer og driftsmodeller som er egnet til å begrense risiko for ansvar utover den enkelte investering. Investering gjennom selskapsstrukturer er vanlig praksis i markedet for direkte investering i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Skatteposisjonen for de unoterte investeringene følger av lokale lover og relevante skatteavtaler. Korrekt skatt i henhold til gjeldende skattelover skal betales. Forventede skattekostnader er derfor en relevant faktor i vurderingen av best egnet eierstruktur.

Investeringer i kontinental-Europa

Fondet har siden 2011 investert i eiendom i kontinental-Europa, i Frankrike, Tyskland og Sveits, gjennom en eier- og forvaltningsplattform lokalisert i Luxembourg. Logistikkinvesteringene i Storbritannia eies i dag gjennom en egen eierstruktur i Storbritannia. 

Eiendomsinvesteringene i Frankrike og de fleste investeringene i Tyskland eies nå direkte gjennom norske holdingselskaper. Logistikkinvesteringene i kontinental-Europa, og to andre investeringer i Tyskland og Sveits, eies fortsatt av forvaltningsplattformen i Luxembourg. Vi planlegger å flytte eier-plattformen fra Luxembourg til Norge så snart Norge har iverksatt EU-direktivet om selskapsmigrasjon. Dette direktivet har en frist om implementering i EU i januar 2023. 

Datterselskapene i kontinental-Europa finansieres med egenkapital og konserninterne lån. Finansiering med konserninterne lån gjør det enkelt å betale renter og avdrag på investeringen til Norges Bank. Slike lån reduserer også grunnlaget for skattbar inntekt i landet der investeringen er lokalisert. Alle våre eierstrukturer, inkludert bruken av konserninterne lån, følger gjeldende rett, inkludert regler om fradrag i grunnlag for beregning av skatt, regler om krav til kapitalisering av selskaper og reglene om internprising.

Partnerskapet med Prologis om eie og drift av  logistikkporteføljen i kontinental-Europa  eies gjennom et luxembourgsk felleseiet selskap med mer enn 190 underliggende eierselskaper i Luxembourg og land i kontinental -Europa.  Den felleseide logistikk porteføljen i Storbritannia eies i en felleseiet eiendomstrust (REIT).

Investeringer i Storbritannia

Ifølge engelsk rett er utenlandske statlige investorer fritatt for inntektsskatt og skatt av gevinster ved salg av eiendom. Investeringsstrukturen i  Storbritannia er tilpasset dette slik at vi  benytter skattemessig transparente English limited partnerships for eiendomsinvesteringene i Storbritannia.

Investeringer i USA

I USA har man et lignende unntak for statlige investorer som i Storbritannia, også basert på at investeringene eies  av staten. I USA anvender vi en eierstruktur i  form av lokale selskap  med begrenset ansvar, men som samtidig er gjennomsiktige for skatteformål. Eiendommene eies av såkalte D-REITs (domestically controlled real estate investment trusts) som innebærer at vår eierandel må ligge under 50 prosent og at inntekter fra eiendommene løpende deles ut. 

I USA er datterselskapene etablert i delstaten Delaware i tråd med markedspraksis. Fordi selskapene uansett ikke betaler skatt og fordi vi som statlig investor ikke skal betale skatt i USA har valget av  Delaware som etableringsstat  for selskapene ingen skattemessig betydning Delaware er valgt fordi staten  har en velutviklet selskapslovgivning og et effektivt og anerkjent domstolsapparat for håndtering av eventuelle selskapsrettslige tvister. Delaware er derfor allment benyttet i USA som foretrukket stat for opprettelse og registrering av selskaper.

Investeringer i Asia

Investeringene i Japan  gjøres via to norske holdingsselskaper gjennom japanske regulerte verdipapiriseringsforetak (såkalt TMK). Disse selskapene er eier av eiendommene. Dette er en vanlig måte å eie eiendommer på i Japan. 

Sist oppdatert: 20.03.2023