Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt. Norges Bank Investment Management tar også hensyn til forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land.

Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er denominert i euro, dollar, pund og yen. Rundt 10 prosent av renteinvesteringene er i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeringer i obligasjoner utstedt av selskapssektoren omfatter obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner i denne sektoren gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Fondets største obligasjonsbeholdninger

Per 31. desember 2018. Millioner kroner

Utsteder Land Beholdning
Amerikanske stat USA                                      638 715
Japanske stat Japan                                      237 179
Tyske stat Tyskland                                      106 116
Britiske stat Storbritannia                                         64 844
Franske stat Frankrike                                         47 998
Koreanske stat Sør-Korea 43 366
Meksikanske stat Mexico 42 594
Spanske stat Spania                                         41 388
Italienske stat Italia                                         36 517
Australske stat Australia                                         36 399
Canada Mortgage & Housing Corp Canada 31 785
Kreditanstalt für Wiederaufbau Tyskland 27 475
Indonesiske stat Indonesia 25 114
Brasilianske stat Brasil  23 284
Sør-Afrikanske stat Sør-Afrika 21 139
European Investment Bank Internasjonal organisasjon 19 530
Sveitsiske stat Sveits 18 757
Kanadiske stat Canada 18 275
Indiske stat India 17 007
Malayiske stat Malaysia 16 958
Vis mer

Fondets beholdninger

alle fondets 
renteINVESTERINGEr

Fondets totale beholdninger publiseres årlig i forbindelse med årsrapporteringen for fondet. Den årlige beholdningsoversikten per 31. desember er tilgjengelig fra fondets opprettelse i 1998.