Investeringsstrategien

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Investeringene er spredt på de fleste markeder, land og valutaer for å oppnå en bred eksponering mot global vekst og verdiskapning. Fondet har en lang investeringshorisont og begrenset likviditetsbehov.

Investeringsstrategien søker å utnytte fondets langsiktige horisont og betydelige størrelse for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner. Norges Bank Investment Management skal forvalte landets finansielle verdier på en åpen og ansvarlig måte, med akseptabel risiko og en effektiv organisasjon.

Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkasting innenfor rammene fastsatt i mandatet fra Finansdepartementet

Strategien er utviklet over tid basert på faglige utredninger, praktiske erfaringer og grundige vurderinger. Viktige veivalg er forankret i Stortinget. Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et politisk virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken.

Investeringsmandat

Mandatet bestemmer blant annet hvilke markeder fondet kan investeres i og setter rammer for fordelingen av investeringer på aktivaklasser. Den bygger på oppfatninger om hvordan markedene fungerer og på fondets formål og særtrekk.

Fondets referanseindeks

Fondets referanseindeks fastsettes av Finansdepartementet med utgangspunkt i indekser fra FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices. Aksjeandelen er i den strategiske referanseindeksen satt til 70 prosent. Rentepapirer står for den resterende delen. Referanseindeksen er fordelt på markeder, sektorer og valutaer. Norges Bank kan beslutte om fondet skal investere i unotert eiendom, innenfor en ramme på 7 prosent av investeringene i fondet.

Mandatet bestemmer en faktisk referanseindeks som kan avvike fra den strategiske referanseindeksen i tråd med generell markedsutvikling. Videre er det satt en grense for avvik fra den faktiske referanseindeksen, målt ved forventet relativ volatilitet. Denne er satt til 1,25 prosentpoeng. Forventet relativ volatilitet forteller hvor mye avkastningen for fondet kan forventes å kunne avvike fra referanseindeksen i et normalår.

Norges Bank Investment Management setter sammen en portefølje som vil avvike noe fra den faktiske referanseindeksen for å utnytte fondets særtrekk og fortrinn og for å oppfylle krav i mandatet om blant annet miljøinvesteringer og statsfinansiell styrke. Anledningen for avvik gir også mulighet for en kostnadseffektiv tilpasning av investeringsporteføljen.

Tilbakevekting

Dersom aksjeandelen i den faktiske referanseindeksen skulle bli vesentlig lavere eller høyere enn den langsiktige andelen, vil det gi en annen risiko og avkastning enn det som er forankret og ønskelig. Det er derfor fastsatt bestemmelser om tilbakevekting, eller rebalansering, av aksjeandelen i den faktiske referanseindesken.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien søker å utnytte fondets særtrekk som en stor, global investor med begrensede kortsiktige forpliktelser til å oppnå høyest mulig avkastning med akseptabel risiko. Fondets investeringsstrategi er gruppert i hovedstrategiene allokering, verdipapirseleksjon og markedseksponering.

Allokeringsstrategien

Målet for allokeringsstrategien er å forbedre fondets markeds- og risikoeksponering på sikt ved å sette sammen en referanseportefølje som er bedre tilpasset fondet enn referanseindeksen.

Referanseporteføljen er utgangspunktet for fondets investeringer. Formålet med referanseporteføljen er å oppnå et best mulig bytteforhold mellom avkastning og risiko i fondet på langt sikt, innenfor rammene i mandatet for forvaltningen. Vi søker å oppnå en diversifisert referanseportefølje ved å inkludere flere markeder og markedssegmenter, og å forbedre avkastningen ved å inkludere eksponering mot systematiske faktorstrategier.

Vi investerer i unotert og notert eiendom for å forbedre bytteforholdet mellom avkastning og risiko i fondet. Eiendomsinvesteringene finansieres ved å selge en kombinasjon av aksjer og obligasjoner i samme valuta. Salg av aksjer og obligasjoner tilpasses hver enkelt investering og styres gjennom allokeringsstrategien. Stabil tilgang til kapital er et av fondets komparative fortrinn som eiendomsinvestor.

Eksponeringen mot aksje-, durasjons- og valutarisiko i den faktiske porteføljen vil til tider avvike fra referanseporteføljens strategiske eksponering som følge av markedsbevegelser. Porteføljen må derfor rebalanseres mot det strategiske utgangspunktet. Størrelsene og tidspunktene for disse allokeringsbeslutningene avhenger av transaksjonskostnader, risiko og verdsettelse. I fremvoksende markeder tilpasser vi referanseporteføljen for å redusere transaksjonskostnader, kontrollere risiko og fange et investeringsunivers i stadig endring. Denne typen allokeringsbeslutninger omfatter investeringer i nye fremvoksende (frontier) markeder, statsobligasjoner i fremvoksende markeder og skreddersydde referanseindekser for våre forvaltere i disse markedene.

Verdipapirseleksjonsstrategien

Målet for våre verdipapirseleksjonsstrategier er å oppnå meravkastning sammenlignet med relevante målestokker. Dette gjelder både interne og eksterne verdipapirseleksjonsstrategier.

Hensikten med den interne verdipapirseleksjonen er å forbedre avkastningen og å bidra til at fondets rolle som en ansvarlig og aktiv eier har et solid fundament. For en langsiktig eier vil utviklingen over tid i enkeltselskaper og næringer være viktig for den avkastningen som kan oppnås. På kort sikt er avkastningen i kapitalmarkedene påvirket av mange faktorer. Avkastningen er ikke nødvendigvis direkte relatert til den underliggende utviklingen i selskapene. Etter hvert som investeringshorisonten øker, har selskapenes inntjening og kontantstrøm økende betydning for avkastningen.

Bred innsikt i enkeltselskaper og deres langsiktige forretningsmuligheter er basis for investeringsbeslutningene. Vi bruker betydelig kapasitet på analyse av store selskaper, deres markeder og utfordringene de står overfor. Kunnskapen som vi høster fra verdipapirseleksjonsaktiviteten, gir også innsikt i risikoen i porteføljen. Vi har møter med selskapene vi er investert i, typisk med toppledelsen. Selskapsdialog øker kunnskapen vår om selskapene, styrker forholdet til bedriften og støtter opp om eierskapsarbeidet vårt.

Vi investerer også i fremvoksende markeder gjennom eksterne forvaltere med lokal tilstedeværelse. Vi velger forvaltere som er eksperter på å analysere enkeltselskapers avkastningspotensial og forstå risiko relatert til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold. Særskilt kunnskap om markedene er nødvendig siden standarder for åpenhet og selskapsstyring varierer betydelig fra marked til marked. Vi overvåker investeringene kontinuerlig, besøker de eksterne forvalterne ofte og er rustet for å gjøre endringer raskt om nødvendig.

Markedseksponeringsstrategien

Vår markedseksponeringsstrategi tar sikte på å skape god avkastning over tid gjennom aktiv posisjonering, utlån av verdipapirer og ved å holde transaksjonskostnadene lave.

Vi styrer faktoreksponeringen løpende ved å bruke ulike systematiske strategier med forskjellig investeringshorisont, og kontrollerer samtidig omsetningshastigheten i porteføljen.

Verdipapirutlån er en integrert del av vår markedseksponeringsstrategi. Utlån gjøres både direkte og gjennom ekstern leverandør. Vi søker et best mulig bytteforhold mellom risiko og avkastning for utlånsaktiviteten gjennom å tilby tilpassede lånebetingelser og strukturer.

Vi søker å minimere og kontrollere transaksjonskostnadene som påløper, ved å gjennomføre fondets investeringsstrategier. Vi kan være tålmodige ved rebalansering. Da kan vi benytte naturlig likviditet og kapitalmarkedshendelser for å oppnå mer langsiktige eksponeringsmål og unngå svakhetene ved en streng og mekanisk tilpasning til referanseindeksen. Dette leder ofte til høye tilpasningskostnader, særlig for store og globale fond. Der det er hensiktsmessig, drar vi nytte av andre markedsaktørers likviditetsbehov og begrensninger.

Risikoen er kontrollert på region-, sektor- og utstedernivå. Noen av strategiene vil utsette fondet for halerisiko, og vi følger tett med på den risikoen.

Sist oppdatert: 07.05.2019

Relaterte dokumenter

Relaterte sider