Til hovedinnhold

Investeringsstrategien

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer, eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Investeringene er spredt på de fleste markeder, land og valutaer for å oppnå en bred eksponering mot global vekst og verdiskapning. Fondet har en lang investeringshorisont og begrenset likviditetsbehov.

Investeringsstrategien for fondet er utviklet over tid basert på faglige utredninger, praktiske erfaringer og grundige vurderinger. Viktige veivalg er forankret i Stortinget. Strategien søker å utnytte fondets langsiktige horisont og betydelige størrelse for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner.

Investeringsmandatet

Investeringsstrategien er nedfelt i mandatet for forvaltningen fastsatt av Finansdepartementet. Mandatet angir blant annet hvilke markeder fondet kan investeres i, og setter rammer for fordelingen mellom aksjer, obligasjoner, unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. Avkastningen på fondet måles mot en referanseindeks fastsatt i mandatet. Mandatet angir også hvor mye og hvilken type risiko banken kan ta i gjennomføringen av forvaltningsoppdraget, og legger videre en rekke andre føringer for hvordan oppdraget skal gjennomføres. Norges Bank Investment Management forvalter fondet på en åpen og ansvarlig måte med sikte på å oppnå høyst mulig avkastning etter kostnader innenfor rammene av mandatet fra departementet.

Fondets referanseindeks står sentralt i forvaltningen av fondet. Referanseindeksen er satt sammen med utgangspunkt i delindekser fra FTSE Russell Group (aksjer) og Bloomberg Barclays (renteinvesteringer). Den strategiske referanseindeksen består av aksjer og obligasjoner, med faste vekter på henholdsvis 70 prosent og 30 prosent. Banken kan velge å sette sammen en portefølje som avviker noe fra referanseindeksen for å utnytte fondets særtrekk og fortrinn blant annet ved å investere i eiendom og infrastruktur for fornybar energi, for å oppfylle krav i mandatet om blant annet miljøinvesteringer og statsfinansiell styrke og for å sikre en kostnadseffektiv gjennomføring av oppdraget. Avvik fra referanseindeksen håndteres innenfor en ramme for såkalt forventet relativ volatilitet. Denne rammen er satt til 1,25 prosent.

Kursene på aksjer og obligasjoner vil normalt bevege seg i utakt. Aksjeandelen i referanseindeksen vil som en følge av dette bevege seg vekk fra den faste vekten på 70 prosent. Departementet har i mandatet fastsatt en grense for hvor langt aksjeandelen i referanseindeksen kan bevege seg bort fra 70 prosent. Denne grensen er i dag satt til 2 prosent poeng. Dersom avviket er større enn dette vil aksjeandelen gradvis vektes tilbake til den målet på 70 prosent.  

Investeringsstrategien

Hovedstyret har i strategiplanen for forvaltningen bestemt hvilke strategier Norges Bank Investment Management skal følge i gjennomføringen av forvaltningsoppdraget. Vi forvalter fondet tett opp mot referanseindeksen, men alle våre investeringsstrategier inneholder også aktive elementer. Vi benytter ulike investeringsstrategier for å forvalte fondet med akseptabel risiko og innenfor de rammene som er fastsatt i mandatet. Disse strategiene utfyller hverandre. De er tilpasset fondets risikotoleranse og våre unike egenskaper som en stor, langsiktig investor med begrenset kortsiktig likviditetsbehov og lave forvaltningskostnader.

Våre investeringsstrategier er gruppert i hovedstrategiene markedseksponering, verdipapirseleksjon og allokering. Vi rapporterer risiko og resultater for disse tre hovedstrategiene. Strategiene går på tvers av aksje-, rente- og realaktivaforvaltningen. 

Vi opplyser om avkastning og kostnader fordelt på investeringsstrategiene i fondets årsrapport fordelt på eksterne og interne forvaltere.

Aksjeinvesteringene

Fondet er en stor, global investor i verdens aksjemarkeder. Våre investeringsstrategier bygger på to hovedstrategier: effektiv markedseksponering og fundamental analyse.

Vi klassifiserer ikke strategiene våre som aktive eller passive. Vi forvalter størstedelen av vår aksjeportefølje internt gjennom strategier for effektiv markedseksponering. Ingen av investeringsstrategiene er helt passive. Vi investerer bredt i selskapene i referanseindeksen, men søker å unngå mekanisk gjenskapning av referanseindeksen. Som følge av vår betydelige størrelse og vårt globale virkeområde, er det avgjørende med effektiv håndtering av markedseksponering og handel.

Vi er en av de største aksjeeierne i verden. Kunnskap om våre største selskapsinvesteringer bidrar til å nå målet om høyest mulig avkastning etter kostnader. Den forbedrer risikostyringen, og gjør at vi kan oppfylle vår eierrolle. Vi mener at vår aktive forvaltning setter oss i stand til å være en bedre ansvarlig forvalter.

Renteinvesteringene

Fondet har investeringer i et bredt spekter av obligasjoner utstedt av stater og foretak, og våre investeringsstrategier er tilpasset disse offentlige og private obligasjonssegmentene. Strategiene har som mål å opprettholde kostnadseffektive porteføljer med eksponering mot viktige risikodrivere, samtidig som vi utnytter mulighetene på verdipapir-, utsteder- og sektornivå.

Eiendom og infrastrukturinvesteringene

Vi investerer i eiendom og infrastruktur for å oppnå bedre diversifisering. Disse investeringene omfatter notert og unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. Mandatet vårt legger viktige strategiske føringer for investeringene i eiendom og infrastruktur, herunder hvor stor andel av fondet som kan investeres i disse aktivaklassene. I henhold til mandatet kan vi investere opp til 7 prosent i unotert eiendom og opp til 2 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Vi sikter mot en portefølje på opptil fem prosent i eiendom forvaltet under en samlet strategi for unotert og notert eiendom. Vi vil gradvis bygge opp porteføljen i fornybar energi, hovedsakelig gjennom investeringer i vindkraft og solenergi. Vi vil fokusere på prosjekter med redusert kraftprisrisiko, stabil kontantstrøm og begrenset risiko for den investerte kapitalen.   

Sist oppdatert: 04.01.2023

Relaterte dokumenter

Relaterte sider