Hopp til innhold

Aksjeforvaltningen

Fondets aksjeinvesteringer er fordelt over mange land, sektorer og selskaper for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen best mulig.

Fondet er investert i rundt 9 000 selskaper over hele verden. Fondets største geografiske eksponering for aksjeinvesteringene er mot Nord-Amerika og Europa, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder.

Investeringene er begrenset til selskaper som er notert på regulerte børser og til selskaper der styret har uttrykt en intensjon om å søke en børsnotering. Fondet kan maksimalt eie 10 prosent av aksjene i et børsnotert selskap.

Aksjeinvesteringene er fordelt på en rekke ulike sektorer, der eksponeringen er basert på sektorenes markedskapitalisering. 

Den globale aksjeindeksen FTSE Global All Cap fungerer som et utgangspunkt for fondets aksjeinvesteringer. Indeksen er satt av Finansdepartementet som en referanse.

FONDETS EIERANDELER I AKSJEMARKEDENE

I prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen

Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management

Fondets største aksjebeholdninger

Per 30. september 2018. Millioner kroner

Selskap Land Beholdning
Apple Inc USA                                         83 703
Amazon.com Inc USA                                         66 413
Microsoft Corp USA                                         65 720
Alphabet Inc USA                                         58 986
Royal Dutch Shell Plc Storbritannia                                         52 939
Nestlé SA Sveits                                         49 947
Novartis AG Sveits                                         36 076
Roche Holding AG Sveits                                         34 013
Facebook Inc USA                                         30 593
Berkshire Hathaway Inc USA                                         30 417
Vis mer

Fondets beholdninger

alle fondets 
selskaps-
INVESTERINGEr

Fondets totale beholdninger publiseres årlig i forbindelse med årsrapporteringen for fondet. Den årlige beholdningsoversikten per 31. desember er tilgjengelig fra fondets opprettelse i 1998.

Ansvarlige investeringer

Norges Bank Investment Managment er en aktiv eier med en langsiktig investeringshorisont. Velfungerende, legitime og effektive markeder, samt god selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis er i viktig for oss. Derfor vurderer vi selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold ved de selskapene vi er investert i.

Stemmegivning og forventninger til selskapene

Vi utøver vår stemmerett og er i dialog med selskapenes ledelse og styrer for å sikre fondets verdier. Utvalgte temaer følges opp på tvers av selskapene i porteføljen. Vi har også formulert forventninger til hvordan vi forventer at selskaper håndterer risiko og rapporterer om sine aktiviteter.

Vi publiserer fortløpende hvordan vi har stemt på selskapenes generalforsamlinger, i tillegg til posisjonsnotater og våre retningslinjer for stemmegivning.

Se hvordan vi har stemt

OBSERVASJON, UTELUKKELSE og risikobasert nedsalg

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland. Departementet har opprettet Etikkrådet, et uavhengig organ som skal undersøke og evaluere selskaper og gi anbefalinger om observasjon eller utelukkelse. Norges Banks hovedstyre treffer beslutningene for om enkeltselskaper skal observeres eller utelukkes, etter anbefaling fra Etikkrådet.

Norges Bank Investment Management ser også på risikobasert nedsalg som et verktøy for å redusere eksponeringen mot risiko som vi mener kan ha negativ effekt på porteføljen over tid. Beslutninger om nedsalg i enkeltbransjer eller -selskaper er basert på en samlet risikoanalyse av enkeltselskapers eksponering mot risiko knyttet til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Mer om observasjon og utelukkelse

Mer om vår risikoovervåkning