Hopp til innhold

Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Avkastning målt i internasjonal valuta

Fondet investeres i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv, og den besto av 34 valutaer ved utgangen av 2017.  Om ikke annet er oppgitt, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av 2017 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 337 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 4 151 milliarder kroner.

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av 2017 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,1 prosent. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisstigning var avkastningen 4,2 prosent.

Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet. Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter.

Alle tall i figurer og tabeller nedenfor gjelder per 31. desember 2017.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

I prosent

Årlig avkastning

Fordelt etter aktivaklasse. Prosent

Avkastningstall

Prosent

  2017 2016 2015 2014 2013
1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016.
2 Inkluderer unoterte eiendomsinvesteringer fra og med 01.01.2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på de aggregerte aksje- og renteinvesteringene.
Avkastning målt i fondets valutakurv     
Aksjeinvesteringer 19,44 8,72 3,83 7,90 26,28
Unoterte eiendomsinvesteringer1 7,52 0,78 9,99 10,42 11,79
Renteinvesteringer 3,31 4,32 0,33 6,88 0,10
Fondets avkastning 13,66 6,92 2,74 7,58 15,95
           
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)2 0,70 0,15 0,45 -0,77 0,99
           
Forvaltningskostnader 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader 13,60 6,87 2,68 7,52 15,88
           
Avkastning målt i norske kroner
Aksjeinvesteringer 19,74 3,67 16,77 24,61 36,26
Unoterte eiendomsinvesteringer1 7,80 -3,91 23,71 27,51 20,62
Renteinvesteringer 3,57 -0,53 12,83 23,43 8,01
Fondets avkastning 13,95 1,95 15,54 24,23 25,11
Vis mer

Nøkkeltall

Milliarder kroner

  2017 2016 2015 2014 2013
1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 1. november 2014 til utgangen av 2016.
2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
3 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.
4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
5 Forvaltningskostnader i datterselskaper, jf. Tabell 11.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.
Markedsverdi          
Aksjeinvesteringer 5 653 4 692 4 572 3 940 3 107
Unoterte eiendomsinvesteringer1 219 242 235 141 52
Renteinvesteringer 2 616 2 577 2 668 2 350 1 879
Fondets markedsverdi2 8 488 7 510 7 475 6 431 5 038
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -5 -4 -4 -3 -3
Eiers kapital2 8 484 7 507 7 471 6 428 5 035
           
Tilførsel/uttak av kapital3 -61 -101 46 150 241
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 -4 -4 -3 -3 -2
Fondets avkastning 1 028 447 334 544 692
Endring som følge av svingninger i kronekursen  15 -306 668 702 291
Endring i markedsverdien 978 35 1 044 1 393 1 222
           
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996
Samlet tilførsel av kapital4 3 337 3 397 3 499 3 452 3 302
Avkastning av aksjeinvesteringer 3 062 2 129 1 786 1 567 1 242
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1 53 38 31 14 5
Avkastning av renteinvesteringer 1 037 955 859 761 551
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -39 -35 -31 -27 -24
Endring som følge av svingninger i kronekursen 1 040 1 025 1 331 663 -39
Fondets markedsverdi 8 488 7 510 7 475 6 431 5 038
           
Samlet avkastning 4 151 3 123 2 676 2 343 1 799
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 4 111 3 088 2 645 2 316 1 775
Vis mer

Historiske nøkkeltall

Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder 2
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent) 6,09 6,16 9,26 7,68 13,66
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 0,28 0,15 0,29 0,43 0,70
           
Årlig prisvekst (prosent)  1,77 1,65 1,30 1,39 1,83
Årlige forvaltningskostnader (prosent) 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06
Fondets netto realavkastning (prosent) 4,16 4,36 7,81 6,15 11,55
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2
Fondets faktiske standardavvik (prosent) 7,33 9,02 5,90 6,22 2,05
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,39 0,57 0,11 0,09 -0,14
           
Fondets Sharpe ratio (prosent)3 0,59 0,68 1,50 1,17 5,90
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,01 -0,02 0,02 0,05 0,67
           
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 0,69 0,89 0,38 0,33 0,26
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 0,42 0,22 0,73 1,22 2,35
Vis mer

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.
2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    
3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    
4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Fondets avkastning (prosent) 3,19 8,92 3,14 9,26
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 0,41 0,40 0,01 0,29
         
Årlig prisvekst (prosent)  1,46 2,30 2,01 1,30
Årlige forvaltningskostnader (prosent) 0,08 0,10 0,10 0,06
Fondets netto realavkastning (prosent) 1,62 6,37 1,01 7,81
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2  
Fondets faktiske standardavvik (prosent) 6,13 3,82 11,31 5,90
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,12 0,17 0,86 0,11
         
Fondets Sharpe ratio3 (prosent) -0,12 1,51 0,30 1,50
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,07 0,03 -0,01 0,02
         
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 0,43 0,42 1,20 0,38
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 0,96 0,91 0,09 0,73
Vis mer

Aksjeforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998  Siste 10 år  Siste 5 år  Siste 3 år  Siste 12 måneder1 
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) 6,15 5,96 12,95 10,49 19,50
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 5,65 5,76 12,52 9,90 18,70
Aksjeforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) 0,51 0,20 0,42 0,59 0,79
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) 14,26 15,04 9,26 9,99 3,06
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 13,93 14,66 9,06 9,80 3,17
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,39 0,20 0,19 -0,11
           
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen(prosent) 0,37 0,44 1,35 1,02 5,63
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 0,34 0,44 1,33 0,98 5,21
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,03 0,01 0,01 0,04 0,41
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltning (prosentpoeng) 0,78 0,67 0,45 0,41 0,24
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen 0,68 0,37 0,88 1,36 2,78
Vis mer

Aksjeforvaltningen - 5-års perioder

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeforvaltningens avkastning (prosent) -4,85 16,28 -0,59 12,95
Avkastningen på referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) -5,63 15,37 -0,59 12,52
Aksjeforvaltningen relative avkastning (prosentpoeng) 0,78 0,90 0,01 0,42
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeforvaltningen (prosent) 16,88 9,24 19,11 9,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) 16,55 9,00 18,60 9,06
Standardavvik differanse. Aksjeforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,24 0,51 0,20
         
Sharpe ratio2 for aksjeforvaltningen (prosent) -0,44 1,38 0,05 1,35
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjeforvaltningen (prosent) -0,50 1,32 0,04 1,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,06 0,05 0,00 0,01
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeforvaltningen (prosentpoeng) 1,00 0,76 0,84 0,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeforvaltningen 0,87 1,07 0,13 0,88
Vis mer

Renteforvaltningen - annualisert

  Siden 01.01.1998 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder1
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningen avkastning (prosent) 4,76 4,40 2,96 2,64 3,31
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 4,61 4,20 2,98 2,54 2,92
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) 0,15 0,20 -0,02 0,10 0,39
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1 
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) 3,32 3,57 2,67 2,80 1,68
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 3,18 3,29 2,92 3,00 1,76
Standardavvik differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,13 0,28 -0,24 -0,20 -0,08
           
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent) 0,85 1,15 1,03 0,83 1,48
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 0,84 1,18 0,95 0,74 1,19
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltningen mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,03 0,08 0,09 0,29
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) 1,03 1,42 0,47 0,39 0,25
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen 0,15 0,14 -0,06 0,24 1,51
Vis mer

Renteforvaltningen - 5-års perioder

  1998-2002  2003-2007  2008-2012  2013-2017 
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteforvaltningens avkastning (prosent) 6,26 4,00 5,87 2,96
Avkastningen på referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 6,09 3,97 5,44 2,98
Renteforvaltningens relative avkastning (prosentpoeng) 0,17 0,03 0,43 -0,02
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1    
Standardavvik for renteforvaltningen (prosent) 3,06 3,04 4,27 2,67
Standardavvik for referanseindeksen for renteforvaltningen (prosent) 3,05 3,10 3,62 2,92
Standardavvik differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,05 0,64 -0,24
         
Sharpe ratio2 for renteforvaltningen (prosent) 0,67 0,36 1,27 1,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for renteforvaltning (prosent) 0,62 0,34 1,38 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteforvaltning mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,05 0,02 -0,11 0,08
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteforvaltning (prosentpoeng) 0,31 0,37 1,96 0,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteforvaltningen 0,52 0,08 0,22 -0,06
Vis mer

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall *

  Siden 01.01.1999 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste  12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) 6,15 5,96 12,94 10,48 19,44
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) 5,65 5,76 12,52 9,89 18,68
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,51 0,20 0,42 0,58 0,76
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1     
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) 14,26 15,04 9,26 9,99 3,05
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) 13,93 14,66 9,06 9,80 3,18
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,39 0,20 0,19 -0,14
           
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) 0,37 0,44 1,34 1,02 5,63
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) 0,34 0,44 1,33 0,98 5,19
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,03 0,01 0,01 0,04 0,44
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) 0,78 0,67 0,45 0,41 0,27
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene 0,68 0,37 0,86 1,33 2,44
Vis mer

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) -4,85 16,28 -0,59 12,94
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) -5,63 15,37 -0,59 12,52
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,78 0,90 0,01 0,42
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) 16,88 9,24 19,11 9,26
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) 16,55 9,00 18,60 9,06
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,24 0,51 0,20
         
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) -0,44 1,38 0,05 1,34
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) -0,50 1,32 0,04 1,33
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,06 0,05 0,00 0,01
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) 1,00 0,76 0,84 0,45
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene 0,87 1,07 0,13 0,86
Vis mer

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder1
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) 4,76 4,40 2,96 2,64 3,31
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 4,61 4,20 2,97 2,52 2,88
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,15 0,21 -0,02 0,11 0,43
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) 3,32 3,57 2,67 2,80 1,68
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 3,18 3,29 2,92 3,00 1,78
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,13 0,28 -0,24 -0,20 -0,10
           
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) 0,85 1,15 1,03 0,83 1,48
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 0,84 1,18 0,95 0,73 1,16
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,03 0,08 0,09 0,32
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) 1,03 1,42 0,47 0,40 0,29
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene 0,15 0,15 -0,05 0,27 1,43
Vis mer

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.
1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.
2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.
3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.
Renteinvesteringenes avkastning (prosent) 6,26 4,00 5,87 2,96
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 6,09 3,97 5,44 2,97
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,17 0,03 0,43 -0,02
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) 3,06 3,04 4,27 2,67
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 3,05 3,10 3,62 2,92
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,05 0,64 -0,24
         
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) 0,67 0,36 1,27 1,03
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 0,62 0,34 1,38 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,05 0,02 -0,11 0,08
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) 0,31 0,37 1,96 0,47
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene 0,52 0,08 0,22 -0,05
Vis mer

Avkastningstall og avkastningsmål for eiendomsinvesteringene

  20111 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 I 2011 er porteføljens avkastning basert på perioden fra mars måned til desember måned. IPD Property Index er basert på en interpolering av hele året.
2 IPD Pan - European Property Index er benyttet for årene 2011 og 2012, mens IPD Global Property Index er benyttet fra 2013. IPD Property Index er unntatt Norge, og justert for den faktiske effekten av gjeldsfinansiering og faktiske forvaltningskostnader.
Avkastning målt i fondets valutakurv (prosent)    
Eiendomsinvesteringenes avkastning -4,4 5,8 11,8 10,4 10,0 0,8 7,5
Eiendomsporteføljens avkastningsmål2 1,2 5,9 7,4 9,5 11,9 7,1  
               
Avkastning målt i eiendomsporteføljens valutasammensetning (prosent)
Eiendomsinvesteringenes avkastning -2,6 4,0 7,9 11,6 10,1 3,5 7,4
Eiendomsporteføljens avkastningsmål2 3,1 4,1 3,7 10,7 12,1 10,0  

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Mer om metodegrunnlaget