Hopp til innhold

Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Avkastning målt i internasjonal valuta

Fondet investeres i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv, og den besto av 34 valutaer ved utgangen av tredje kvartal 2017. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av tredje kvartal 2017 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 351 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 3 814 milliarder kroner.

Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2017 har fondet hatt en årlig avkastning på 6,0 prosent. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisstigning var avkastningen 4,1 prosent.

Årlig avkastning og akkumulert annualisert avkastning

I prosent. Verdier for 2017 gjelder per 30. september

Årlig avkastning

Fordelt etter aktivaklasse, i prosent. Verdier for 2017 gjelder per 30. september

Avkastningstall

Prosent

  3. kv. 2017 Hittil i år 30.09.2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 Fra og med 2017 inkluderer eiendomsinvesteringenes avkastning kun unoterte eiendomsinvesteringer.
2 Eiendomsinvesteringenes avkastning målt i fondets valutakurv har blitt nedjustert med 0,01 prosentpoeng for 2015. Dette skyldes bruk av en feil kurs på Thai baht i desember 2015 for å måle avkastning til fondets valutakurv. Denne korrigeringen har ingen innvirkning på resultatregnskapet eller balansen til Statens pensjonsfond utland i 2015.
3 Fondets relative avkastning inkluderer eiendomsinvesteringer fra og med 01.01.2017. Fondets relative avkastning før 2017 er beregnet på de aggregerte aksje- og renteinvesteringene.
Avkastning målt i fondets valutakurv
Aksjeinvesteringenes avkastning 4,31 13,79 8,72 3,83 7,90 26,28 18,06
Renteinvesteringenes avkastning 0,85 2,77 4,32 0,33 6,88 0,10 6,68
Eiendomsinvesteringenes avkastning1 2,68 5,44 0,78 9,992 10,42 11,79 5,77
Fondets avkastning 3,15 9,83 6,92 2,74 7,58 15,95 13,42
               
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)3 0,10 0,50 0,15 0,45 -0,77 0,99 0,21
               
Forvaltningskostnader 0,01 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06
Fondets avkastning etter forvaltningskostnader 3,14 9,79 6,87 2,68 7,52 15,88 13,35
               
Avkastning målt i norske kroner              
Aksjeinvesteringenes avkastning 0,40 10,41 3,67 16,77 24,61 36,26 11,07
Renteinvesteringenes avkastning -2,93 -0,29 -0,53 12,83 23,43 8,01 0,36
Eiendomsinvesteringenes avkastning1 -1,16 2,31 -3,91 23,71 27,51 20,62 -0,50
Fondets avkastning -0,71 6,57 1,95 15,54 24,23 25,11 6,70
Vis mer

Akkumulert avkastning

Siden første tilførsel i 1996, i milliarder kroner

  Per 30.09.2017 2016 20151 2014 2013 2012

Fordelingen på avkastning mellom aksjeinvesteringene og renteinvesteringene er korrigert i forhold til tidligere rapporterte tall.

Fra og med 2017 inkluderer eiendomsinvesteringenes avkastning kun unoterte eiendomsinvesteringer.

Aksjeinvesteringenes avkastning 2 747 2 129 1 786 1 567 1 242 579
Renteinvesteringenes avkastning 1 019               955 859    761 551 528
Eiendomsinvesteringenes avkastning2 49   38      31      14   5 0
Fondets avkastning 3 814   3 123  2 676 2 343 1 799 1 107

Nøkkeltall

I milliarder kroner

  3. kv. 2017 Hittil i år 30.09.2017 2016 2015 2014 2013 2012

Inkluderer kun unoterte eiendomsinvesteringer fra og med 2017.

2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikke inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.

4 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.

Forvaltningskostnader i datterselskaper er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. i avkastningen før forvaltningsgodtgjøring.

Markedsverdi              
Aksjeinvesteringenes markedsverdi 5 242 5 242 4 692 4 572 3 940 3 107 2 336
Renteinvesteringenes markedsverdi 2 511 2 511 2 577 2 668 2 350 1 879 1 455
Eiendomsinvesteringenes markedsverdi1 199 199 242 235 141 52 25
Fondets markedsverdi2 7 952 7 952 7 510 7 475 6 431 5 038 3 816
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring2 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -2
Eiers kapital2 7 949 7 949 7 507 7 471 6 428 5 035 3 814
               
Tilførsel/uttak av kapital3 -10 -46 -101 46 150 241 279
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring3 0 -4 -4 -3 -3 -2 -3
Fondets avkastning 192 691 447 334 544 692 447
Endring som følge av svingninger i kronekursen  -250 -199 -306 668 702 291 -220
Endring i markedsverdien -68 442 35 1 044 1 393 1 222 504
               
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996  
Samlet tilførsel av kapital4 3 351 3 351 3 397 3 499 3 452 3 302 3 060
Samlet avkastning 3 814 3 814 3 123 2 676 2 343 1 799 1 107
Samlet forvaltningsgodtgjøring5 -38 -38 -35 -31 -27 -24 -21
Endring som følge av svingninger i kronekursen 826 826 1 025 1 331 663 -39 -331
Fondets markedsverdi 7 952 7 952 7 510 7 475 6 431 5 038 3 816
               
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 3 776 3 776 3 088 2 645 2 316 1 775 1 087
Vis mer

Historiske nøkkeltall

Per 30. september 2017. Annualiserte tall

  Siden 01.01.1998 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder2

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.   

3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    

4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Fondets avkastning (prosent) 5,98 5,73 9,23 7,29 12,21
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 0,27 0,08 0,29 0,34 0,81
           
Årlig prisvekst (prosent)  1,76 1,73 1,21 1,02 1,68
Årlige forvaltningskostnader (prosent) 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06
Fondets netto realavkastning (prosent) 4,06 3,85 7,86 6,15 10,30
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2          
Fondets faktiske standardavvik (prosent) 7,36 9,05 5,90 6,25 2,68
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,39 0,58 0,11 0,08 -0,19
           
Fondets Sharpe ratio (prosent)3 0,57 0,62 1,51 1,12 4,13
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,01 -0,03 0,02 0,04 0,53
           
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 0,70 0,90 0,37 0,33 0,29
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 0,41 0,15 0,72 0,97 2,49
Vis mer

5-års perioder

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017

1 Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016.

2 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.    

3 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.    

4 IR er forholdstallet mellom fondets gjennomsnittlige månedlige relative avkastning og fondets faktiske relative volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Fondets avkastning (prosent) 3,19 8,92 3,14 8,98
Fondets relative avkastning (prosentpoeng)1 0,41 0,40 0,01 0,27
         
Årlig prisvekst (prosent)  1,46 2,30 2,01 1,26
Årlige forvaltningskostnader (prosent) 0,08 0,10 0,10 0,06
Fondets netto realavkastning (prosent) 1,62 6,37 1,01 7,57
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning2        
Fondets faktiske standardavvik (prosent) 6,13 3,82 11,31 6,03
Standardavvik differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,12 0,17 0,86 0,12
         
Fondets Sharpe ratio3 (prosent) -0,12 1,51 0,30 1,44
Sharpe ratio3 differanse. Fondet mot referanseindeks (prosentpoeng)1 0,07 0,03 -0,01 0,02
         
Fondets faktiske relative volatilitet (prosentpoeng)1 0,43 0,42 1,20 0,38
Fondets informasjonsrate (IR)1,4 0,96 0,91 0,09 0,67
Vis mer

Aksjeinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1999 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste  12 måneder1

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.

2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.

3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) 5,96 5,15 12,88 9,69 19,38
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) 5,47 4,98 12,48 9,18 18,65
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,50 0,18 0,40 0,51 0,73
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1          
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) 14,35 15,15 9,26 10,03 3,72
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) 14,01 14,75 9,06 9,85 3,83
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,34 0,39 0,20 0,19 -0,11
           
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) 0,36 0,39 1,34 0,95 4,67
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) 0,33 0,38 1,33 0,92 4,37
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,03 0,01 0,01 0,03 0,30
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) 0,78 0,68 0,45 0,42 0,33
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene 0,67 0,34 0,84 1,16 1,90
Vis mer

Aksjeinvesteringene - 5-års perioder*

  1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.

2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.

3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Aksjeinvesteringenes avkastning (prosent) -4,85 16,28 -0,59 12,51
Avkastningen på referanseindeksen for aksjer (prosent) -5,63 15,37 -0,59 12,14
Aksjeinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,78 0,90 0,01 0,37
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1        
Standardavvik for aksjeinvesteringene (prosent) 16,88 9,24 19,11 9,47
Standardavvik for referanseindeksen for aksjer (prosent) 16,55 9,00 18,60 9,26
Standardavvik differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,33 0,24 0,51 0,20
         
Sharpe ratio2 for aksjeinvesteringene (prosent) -0,44 1,38 0,05 1,28
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for aksjer (prosent) -0,50 1,32 0,04 1,27
Sharpe ratio2 differanse. Aksjeinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,06 0,05 0,00 0,01
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets aksjeinvesteringer (prosentpoeng) 1,00 0,76 0,84 0,46
Informasjonsrate (IR)3 på aksjeinvesteringene 0,87 1,07 0,13 0,77
Vis mer

Renteinvesteringene - Annualiserte nøkkeltall*

  Siden 01.01.1998 Siste 10 år Siste 5 år Siste 3 år Siste 12 måneder1

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner. Ved relativt få observasjoner som ved "Siste 12 måneder" er risikoestimatene beheftet med betydelig usikkerhet.

2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.

3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringenes avkastning (prosent) 4,80 4,48 3,10 3,03 0,35
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 4,63 4,36 3,11 3,00 -0,56
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,16 0,13 0,00 0,02 0,91
           
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1          
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) 3,34 3,57 2,68 2,83 2,94
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 3,20 3,31 2,93 3,05 3,09
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,13 0,27 -0,24 -0,22 -0,15
           
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) 0,86 1,15 1,10 0,98 -0,06
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 0,84 1,20 1,01 0,91 -0,35
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,05 0,09 0,08 0,29
           
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) 1,04 1,43 0,47 0,43 0,29
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene 0,15 0,09 -0,02 0,04 3,13
Vis mer

Renteinvesteringene - 5-års perioder*

  1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017

* Definisjon av aktivaklasser og referanseindekser følger mandat gitt av Finansdepartementet.

1 Nøkkeltall for risiko og risikojustert avkastning er basert på månedlige observasjoner.

2 Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning.

3 IR er forholdstallet mellom gjennomsnittlig månedlig relativ avkastning og faktisk relativ volatilitet. IR viser den relative avkastningen per relativ risikoenhet.

Renteinvesteringenes avkastning (prosent) 6,26 4,00 5,87 3,00
Avkastningen på referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 6,09 3,97 5,44 2,99
Renteinvesteringenes relative avkastning (prosentpoeng) 0,17 0,03 0,43 0,01
         
Nøkkeltall for risiko og riskojustert avkastning1        
Standardavvik for renteinvesteringene (prosent) 3,06 3,04 4,27 2,74
Standardavvik for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 3,05 3,10 3,62 2,99
Standardavvik differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,01 -0,05 0,64 -0,25
         
Sharpe ratio2 for renteinvesteringene (prosent) 0,67 0,36 1,27 1,04
Sharpe ratio2 for referanseindeksen for obligasjoner (prosent) 0,62 0,34 1,38 0,95
Sharpe ratio2 differanse. Renteinvesteringer mot referanseindeks (prosentpoeng) 0,05 0,02 -0,11 0,09
         
Faktisk relativ volatilitet på fondets renteinvesteringer (prosentpoeng) 0,31 0,37 1,96 0,48
Informasjonsrate (IR)3 på renteinvesteringene 0,52 0,08 0,22 0,00
Vis mer

Avkastningstall og avkastningsmål for eiendomsinvesteringene

  20111 2012 2013 2014 2015 2016
1 I 2011 er porteføljens avkastning basert på perioden fra mars måned til desember måned. IPD Property Index er basert på en interpolering av hele året.

2 IPD Pan - European Property Index er benyttet for årene 2011 og 2012, mens IPD Global Property Index er benyttet fra 2013. IPD Property Index er unntatt Norge, og justert for den faktiske effekten av gjeldsfinansiering og faktiske forvaltningskostnader.
Avkastning målt i fondets valutakurv (prosent)             
Eiendomsinvesteringenes avkastning -4,4 5,8 11,8 10,4 10,0                   0,8
Eiendomsporteføljens avkastningsmål2 1,2 5,9 7,4 9,5 11,9  
             
Avkastning målt i eiendomsporteføljens valutasammensetning (prosent)        
Eiendomsinvesteringenes avkastning -2,6 4,0 7,9 11,6 10,1                   3,5
Eiendomsporteføljens avkastningsmål2 3,1 4,1 3,7 10,7 12,1  

Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Mer om metodegrunnlaget