Metodegrunnlag for avkastningsberegninger

Metodikken bak avkastningsmålingene for fondene som Norges Bank Investment Management forvalter følger den internasjonale standarden Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dette er GIPS-rapporter og GIPS compliance manual med formelverk for avkastningsberegninger.

Verdsettelsen av fondet skjer til virkelig verdi; det vil si at porteføljenes inngangs- og utgangsverdier verdsettes til de aktuelle markedspriser ved beregningsperiodens begynnelse og slutt. I henhold til prisingshierarkiet som benyttes, har indeksleverandørenes priser prioritet for papirer som inngår i referanseindeksene. Referanseindeksene for henholdsvis aksjer og renter er basert på komponenter utarbeidet av FTSE Group og Bloomberg Barclays Indices.

Markedsverdien som beregnes for fondene er basert på handledato. Det vil si at de transaksjoner som gjøres får innvirkning på fondets sammensetning den dagen de avtales, selv om det tar noen dager før oppgjør av transaksjonene er gjennomført (valuteringsdato). I beregningene er rentekostnader/-inntekter, aksjeutbytte og kildeskatt periodisert.

Overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland og mellom aksje-, rente- og eiendomsporteføljene gjøres normalt siste virkedag i hver måned, men kan også forekomme i løpet av måneden. Avkastningen beregnes ved å se på endring i markedsverdi, justert for inn- og utbetalinger fra siste beregningstidspunkt (månedsslutt eller dato for seneste overføring til Statens pensjonsfond utland). Delperioder linkes geometrisk ved beregning av lengre perioder, som avkastningen per kvartal, år eller hittil i år. Det vil si at avkastningsindeksene for hver delperiode multipliseres for å komme frem til en tidsvektet avkastning. Perioder lengre enn ett år annualiseres (regnes ut på årsbasis). Avkastningen beregnes både i norske kroner og i Statens Pensjonsfond utland sin valutakurv. Avkastningen i kroner beregnes på basis av markedsverdi i kroner konvertert fra lokal valuta via WM/Reuters valutakurser (sluttkurser kl. 16:00 London tid).

Avkastningen målt i fondets valutakurv beregnes som den geometriske differansen mellom fondets avkastning målt i norske kroner og valutakurvens avkastning. Valutakurvens innhold tilsvarer referanseporteføljens valutavekter, og avkastningen forteller hvor mye kronen har styrket/svekket seg målt mot referanseporteføljens valutafordeling.

Den relative avkastningen fremkommer som en aritmetisk differanse mellom avkastningen på den faktiske porteføljen og referanseporteføljen for den aktuelle måleperioden (måned, kvartal, år eller annualisert periode).

Utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft uttrykkes best gjennom fondets valutakurv. Svingninger i kronekursen påvirker avkastningen målt i kroner, men har ingen betydning for den internasjonale kjøpekraften. Norges Bank legger derfor størst vekt på å presentere avkastningstallene i internasjonal valuta ved rapportering av både fondets avkastning og relativ avkastning mot referanseporteføljen.

Avkastning målt i internasjonal valuta

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv. Om ikke annet er oppgitt, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Relaterte dokumenter

Relaterte sider