Til hovedinnhold

Selskapers bærekraftrapportering

3. mars 2020

Selskapers aktiviteter kan påvirke omverdenen på måter som ikke gjenspeiles i deres markedsverdi. Selskapene selv påvirkes til gjengjeld av endringer i omgivelsene, både fysiske og samfunnsmessige. Hvordan selskaper håndterer sin bruk av naturlige og menneskelige ressurser kan påvirke deres evne til verdiskapning. Som en langsiktig og global investor er vi tjent med informasjon om hvor utsatte selskaper er for bærekraftrisikoer, om hvordan disse risikoene håndteres, og om relevante måltall og resultater.

Selskapers bærekraftrapportering øker, men det er behov for ytterligere standardisering for å oppnå informasjon som er relevant og sammenlignbar. Et godt neste steg vil være rapporteringskrav basert på ett sett med globalt aksepterte, finansielt vesentlige og standardiserte måltall på bærekraft. Over tid er det behov for en standard som oppfyller de samlede informasjonsbehovene til både investorer og andre interessenter.

Bærekraftrapportering bør være gjenstand for det samme interne ettersyn som finansiell rapportering, med endelig godkjenning fra styret. Som et utgangspunkt kan selskaper se hen til de bransjespesifikke standardene utviklet av SASB, og basere bredere miljø- og samfunnsmessig rapportering på GRI Standardene. Våre offentlige forventninger til selskaper gir ytterligere veiledning innen utvalgte bærekrafttemaer.

Last ned i pdf (engelsk)