Vi ønsker flere kvinner i finans

Norges Bank er en av initiativtakerne bak Kvinner i Finans Charter. Målet er å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Ved å signere har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialfunksjoner.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening. Prosjektet driftes av FutureBoards AS.

– Å jobbe med mangfold er ikke politikk, det er logikk. I Oljefondet vil vi kontinuerlig jobbe med å bedre mangfoldet i ledende og strategisk viktige stillinger, sier fondets leder Nicolai Tangen.

Fire prinsipper

Som signert partner, har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialfunksjoner.

1. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå

Vårt mål er å ha en kjønnsbalanse på minimum 40 prosent for Norges Bank som helhet. På ledernivå er det 27 prosent kvinner i banken.

2. Ha én person på ledernivå med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet

Sentralbanksjef Ida Wolden Backe har ansvaret for å følge opp arbeidet i sentralbanken og i Norges Bank Administrasjon. Fondets leder Nicolai Tangen har dette ansvaret i Norges Bank Investment Management. Alle ledere er ansvarlige for å sikre en god kjønnsbalanse i eget team.

3. Publisere status og utvikling offentlig underveis

Fremgang og status for målene følges opp og publiseres i Norges Banks årsrapport.

4. Knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene

Målene etableres som et punkt i medarbeidersamtalen for vurdering av ledere i Norges Bank.

– Norges Bank har som ambisjon å få flere kvinner inn i ledende stillinger, og vi tror Kvinner i Finans Charter kan være et viktig bidrag til å nå dette målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sist oppdatert: 04.03.2022