Vi ønsker flere kvinner i finans

Norges Bank er en av initiativtakerne bak Kvinner i Finans Charter. Målet er å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Ved å signere har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialfunksjoner.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening. Prosjektet driftes av FutureBoards AS.

– Å jobbe med mangfold er ikke politikk, det er logikk. I Oljefondet vil vi kontinuerlig jobbe med å bedre mangfoldet i ledende og strategisk viktige stillinger, sier fondets leder Nicolai Tangen.

Fire prinsipper

Som signert partner, har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialfunksjoner.

1. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå

Norges Banks mål er å ha en kjønnsbalanse på minimum 40 prosent for banken som helhet, og har et langsiktig mål om en kjønnsbalanse på ledernivå og spesialfunksjoner på 40 prosent. 

2. Ha én person på ledernivå med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har ansvaret for å følge opp arbeidet i sentralbanken og i Norges Bank Administrasjon. Fondets leder Nicolai Tangen har dette ansvaret i Norges Bank Investment Management. Alle ledere er ansvarlige for å sikre en god kjønnsbalanse i eget team.

3. Publisere status og utvikling offentlig underveis

Fremgang og status for målene følges opp og publiseres i Norges Banks årsrapport.

4. Knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene

Målene etableres som et punkt i medarbeidersamtalen for vurdering av ledere i Norges Bank.

– Norges Bank har som ambisjon å få flere kvinner inn i ledende stillinger, og vi tror Kvinner i Finans Charter kan være et viktig bidrag til å nå dette målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sist oppdatert: 04.03.2022