Hovedstyret

Hovedstyret har ansvaret for Norges Banks virksomhet. Det består av åtte medlemmer, oppnevnt av Kongen i statsråd. Sentralbanksjefen er styrets leder og visesentralbanksjefene er første og andre nestleder. Andre nestleder har et særlig ansvar for Statens pensjonsfond utland.

Hovedstyret fastsetter retningslinjer og strategiplaner for forvaltningsvirksomheten til Norges Bank Investment Management. Målet er å skape merverdier gjennom aktiv forvaltning av statens og Norges Banks utenlandske finansformue, ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser gjennom aktivt eierskap og gjennomføre eiernes forvaltningsstrategi på en kostnadseffektiv, betryggende og tillitvekkende måte.

Norges Bank Investment Management har en annen styringsmodell enn de øvrige delene av Norges Bank. Organisasjonens leder har ansvar og myndighet som daglig leder av forvaltningsenheten. Lederen rapporterer direkte til hovedstyret og får løpende oppfølging fra sentralbanksjefen på vegne av hovedstyret.

Hovedstyrets oppfølging

Hovedstyret har fastsatt en stillingsinstruks og et investeringsmandat for virksomhetens leder. Investeringsmandatet har, innenfor Finansdepartementets investeringsrammer, utfyllende regler for hva fondet kan investere i, og hvor stor risiko som kan tas i forvaltningen.

Risikostyring

Hovedstyret fastsetter prinsipper for risikostyring i kapitalforvaltningen. Prinsippene etablerer et helhetlig rammeverk for risikostyring av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland med en inndeling av risiko i fire ulike kategorier: markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko og operasjonell risiko. Prinsippene for risikostyring suppleres av utfyllende risikorammer fastsatt av leder for Norges Bank Investment Management.

Rapportering

Leder for Norges Bank Investment Management rapporterer til hovedstyret om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland på månedlig, kvartalsvis og årlig basis. Rapporteringen er basert på de retningslinjer hovedstyret har fastsatt.

Ansvarlig forvaltning

Hovedstyret har fastsatt prinsipper for ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland. Ansvarlig forvaltningsvirksomhet skal støtte opp om fondets målsetting ved å fremme den langsiktige økonomiske utviklingen av investeringene og redusere finansiell risiko forbundet med miljømessige og samfunnsmessige forhold. Prinsippene innarbeider hensynene til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i forvaltningen, i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder.

Avlønning

Hovedstyret har fastsatt prinsipper for avlønning til ansatte i Norges Bank Investment Management. Prinsippene setter rammer for lønnssystemet og skal fremme og gi insentiver til god styring og kontroll med risikoen i forvaltningen, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Hovedstyrets underutvalg

Hovedstyret har opprettet fire saksforberedende og rådgivende underutvalg:

Revisjonsutvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med finansiell rapportering, operasjonell risikostyring, etterlevelse og systemene for risikostyring og internkontroll.

Kompensasjonsutvalget fungerer som et saksforberedende organ for hovedstyret i saker som gjelder Norges Banks lønns- og kompensasjonsordninger. Utvalget utarbeider en innstilling til hovedstyret om vesentlige betingelser og lønnsintervaller for lederen av Norges Bank Investment Management og øvrige ledere som rapporterer direkte til lederen. Videre utarbeider utvalget innstilling til hovedstyret om prinsipper for godtgjøring til ansatte i Norges Bank Investment Management og om samlede rammer for årlig utbetaling av resultatbasert kompensasjon.

Eierskapsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg i saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og beslutninger om utelukkelse og observasjon av selskaper fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland.

Risiko- og investeringsutvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med investeringsstrategi, gjeldende eksponering, vurderinger av resultater, fastsettelse og utnyttelse av risikorammer, samt investeringsbeslutninger av særlig størrelse og betydning.

Mer om hovedstyret på Norges Banks websider