Eksterne tjenesteleverandører

Tjenesteleverandører ved utgangen av 2020.

Norges Bank kjøper en rekke tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Alle avtaler med eksterne tjenesteleverandører er et resultat av grundige forhandlinger og gjennomgår en juridisk kvalitetssikring før de undertegnes.

De viktigste tjenesteleverandørene er:

Eksterne forvaltere

Bruken av eksterne forvaltere utgjør en viktig del av investeringsstrategien. Investeringsmandater blir tildelt organisasjoner med kompetanse innenfor klart definerte investeringsområder. Eksterne aksjemandater blir tildelt innenfor markeder og segmenter der det verken er praktisk eller realistisk gjennomførbart å bygge opp intern ekspertise. Mer om våre eksterne forvaltere

Depot og verdipapiravregning

Norges Bank benytter én global depotbank for internasjonale betalinger samt avregning og deponering av verdipapirer, Citibank N.A.

Oppgjør av transaksjoner med motparter

Norges Bank har implementert systemet SimCorp Dimension for oppgjør og verdipapirhåndtering av alle interne porteføljer (aksjer og renter). Til avregning benytter Norges Bank Goldman Sachs som sin hovedmegler.

Avkastningsmåling

Til beregning av avkastningen på aksje- og renteporteføljene benyttes avkastningssystemet Statpro Performance and Attribution som leveres av Statpro Group Plc.

FactSet leverer fundamentaldata, risikomåling og porteføljeattribusjon.

Fondsregnskap

Til interne regnskap og rapportering benytter Norges Bank et Agresso ERP-system levert av Unit4 Business Software. Nordea Bank (Oslo) og HSBC (utenlandskontorene) leverer banktjenester.

Norges Banks valgte revisor er Deloitte AS.

Referanseindekser

Fondets referanseindekser leveres av:

  • FTSE International Ltd for aksjeporteføljen
  • Bloomberg Index Services Ltd for renteporteføljen

Investeringsdata

Fondets investeringsdata leveres av:

  • Bloomberg
  • Refinitiv

Handel

Longview, levert av Linedata Limited, er handelssystemet for både aksjer og renter.

Stemmegivning

Institutional Shareholder Services (ISS) leverer stemmegivningsrelaterte analyser og anbefalinger basert på våre egne stemmeretningslinjer. Vi instruerer hvordan stemmeretten skal utøves gjennom ISS sin stemmegivningsplattform (ProxyExchange).

Markedsrisiko

Porteføljenes markedsrisiko måles ved hjelp av risikomodellen RiskManager levert av MSCI.

The Distributed Computing Engine fra Techila Ltd brukes til å forenkle utnyttelsen av skyressurser for å overvåke intradagmarkedet og andre databehandlingsbelastninger med høy ytelse.

Eiendomstjenester

State Street Administration Services (UK) Ltd og tilknyttede selskap leverer administrasjons- og regnskapstjenester for enheter i eiendomsporteføljen.

Kredittvurdering

Kredittvurdering av renteporteføljen og motpartseksponering er basert på leveranser fra:

  • Fitch Ratings Ltd
  • Moody's Corporation
  • Standard & Poor's Financial Services LLC

Operasjonell risiko, kontroll og etterlevelse

Avdelingen for etterlevelse og kontroll benytter forskjellige systemer for å styre operasjonell risiko og for å sikre at organisasjonen overholder retningslinjene som gjelder for investeringer. Ett av systemene som benyttes for å styre operasjonell risiko er EasyRisk, som leveres av DNV-GL.

IT-drift

Norges Banks IT-infrastruktur bruker skytjenester fra Amazon Web Services.

Sist oppdatert: 22.02.2021

Relaterte sider