Bærekraftig langsiktig vekst

Vi forvalter fondet ansvarlig for å skape høyest mulig avkastning med moderat risiko. Selskapenes virksomhet har stor innvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg. Over tid kan dette påvirke selskapenes lønnsomhet og dermed fondets avkastning. Derfor vurderer vi både selskapsstyring og bærekraft, og stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i.

Slik jobber vi med ansvarlig forvaltning

1. Setter prinsipper

Standarder skaper like vilkår på tvers av markeder og hever listen for alle selskaper. Vi deltar i utviklingen av internasjonale standarder og forventer at selskapene vi investerer i følger dem.

2. Utøver eierskap

Fondet eier en liten andel i mer enn 9000 selskaper over hele verden. Vi utøver våre rettigheter og ivaretar våre forpliktelser som eier for å fremme langsiktig verdiskapning i selskapene.

3. Investerer ansvarlig

Selskapsstyring, miljø og sosiale forhold kan påvirke verdien på selskapene vi er investert. Vi arbeider med å identifisere, måle og håndtere risikoer og muligheter som kan påvirke fondets verdi.

Våre forventninger til selskaper

Vi stiller tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i om hvordan de skal forholde seg til globale utfordringer i sin selskapsstyring. Forventningene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål.

Barns rettigheter

Barn er grunnlaget for fremtidig velstand og samtidig samfunnets mest sårbare medlemmer. Et fond for fremtige generasjoner kan ikke akseptere at barn utnyttes.

Klimaendringer

Klimaendringer kan ha innvirkning på selskapers inntjening og porteføljens avkastning over tid. Klimaendringer kan også skape forretningsmuligheter.

Vannforvaltning

Hvordan selskaper forvalter vannrisiko og utnytter vannrelaterte muligheter kan påvirke vår langsiktige avkastning som aksjonær.

Menneskrettigheter

Respekt for menneskerettigheter er en naturlig del av god forretningspraksis og risikohåndtering.

Skatt og åpenhet

Kompliserte eller lite transparente eierskaps- og organisasjonsstrukturer hindrer åpenhet og kan undergrave investorenes finansielle analyser.

Anti-korrupsjon

Som finansiell investor forventer vi at selskaper har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Bærekraftig bruk av havet

En del økonomisk aktivitet forringer havet. Dette vil på sikt redusere avkastning i selskapene. Havet kan også skape forretningsmuligheter.

Vår stemmegivning i selskaper

Stemmegivning er et viktig verktøy for å ivareta fondets verdier. Vi har som mål å stemme på alle generalforsamlingene til selskapene vi eier. I tillegg er vi som en stor, langsiktig investor er vi i jevnlig dialog med selskapenes ledelse og styrer.

11 518 Generalforsamlinger vi stemte ved i 2019

3 412 Møter med selskapenes styrer og ledelse

Retningslinjer

Våre retningslinjer for stemmegivning globalt

Nedsalg av selskaper

Etiske utelukkelser

Stortinget har bestemt at fondet ikke skal være investert i selskaper som bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, fremstiller visse typer våpen, baserer sin virksomhet på kull eller produserer tobakk. Finansdepartementet har gitt retningslinjer og opprettet et uavhengig Etikkråd som undersøker og evaluerer selskaper og gir anbefalinger om selskaper bør utelukkes eller settes til observasjon.

Nedsalg basert på risiko

Norges Bank Investment Management kan selv ta beslutninger om å selge fondet ut av selskaper som påfører andre selskaper og samfunnet som helhet store kostnader og som derfor ikke er bærekraftige på sikt. Dette kan være selskaper med forretningsmodeller som ikke er i overenstemmelse med rådende teknologiske, regulatoriske eller miljømessig utvikling.

NBIM Talk: Ansvarlig forvaltning

I løpet av 20 år har fondet blitt den største individuelle eieren på verdens aksjemarkeder. På en virtuell konferanse den 28. august tok CEO, Yngve Slyngstad, Chief Corporate Governance Officer, Carine Smith Ihenacho, og Head of Governance, Jonas Jølle, oss gjennom fondets erfaringer som investor i mer enn 9000 selskaper. De drøftet fondets utvikling fra en liten og motvillig eier til en stor og aktiv eier. De tok oss med på en virtuell reise for å møte Professor Alex Edmans fra London Business School og Paul Simpson, CEO og grunnlegger av CDP, som snakket om store investorers rolle, ansvarlig forretningsførsel og utvikling av internasjonale standarder.

20 år med ansvarlig forvaltning

Hvordan vi utøver våre eierrettigheter og eieransvar har utviklet seg raskt. I denne publikasjonen deler vi våre erfaringer som investor i flere enn 9000 selskaper. Fondet begynte som en motvillig eier. I dag stemmer vi på mer enn 11000 generalforsamlinger og har nesten 3500 selskapsmøter hvert år. Vi publiserer våre forventninger til selskaper som tydeliggjør våre prioriteringer som en langsiktig eier. Vi bidrar aktivt til utviklingen av internasjonale standarder for ansvarlig forretningsførsel.

Siste rapport om ansvarlig forvaltning

2019 var et år med stor aktivitet, der vi tok opp en rekke temaer viktige for langsiktig verdiskapning med selskapene i porteføljen. I alt var vi i kontakt med 1 826 selskaper. Vi analyserte 2 296 selskapers rapportering knyttet til våre syv forventningsdokumenter.