Til hovedinnhold

Prosessen for stemmegivning

20. mai 2020

Norges Bank er på vegne av Statens pensjonsfond utland aksjonær i over 9000 selskaper i mer enn 70 markeder. En sentral forventning til velfungerende markeder er at aksjonærene har anledning til å utøve sine rettigheter, herunder å stemme på generalforsamlingen. På generalforsamlingen tas det viktige avgjørelser som påvirker det enkelte selskap. Aksjonærer har rett til å stemme over sammensetningen av styret og grunnleggende endringer i selskapet som kan påvirke deres investeringer.   

Det globale verdipapirmarkedet sørger for at kapital allokeres effektivt på tvers av landegrenser, men rammeverket for utøvelse av aksjonærers stemmerett varierer betydelig mellom land. Det er store forskjeller på hvordan generalforsamlingen gjennomføres og prosessen for å stemme. Det skaper vanskeligheter for globale investorer som må forholde seg til flere ulike standarder. Flere markeder har dessuten manuelle prosesser for stemmegivning. Det medfører økt risiko for feil ved registering og opptelling av stemmer. Myndighetene har til en viss grad forsøkt å forenkle prosessene i sine markeder, men det er fortsatt rom for ytterligere standardisering på tvers av markeder.

Vi har samlet opplysninger fra 66 markeder hvor fondet er investert, for å analysere prosessen for generalforsamlinger og stemmegivning. Vi presenterer de viktigste funnene og observasjonene i dette notatet. Vår analyse bekrefter at det mangler et felles rammeverk på tvers av markedene. Kun et fåtall har elektroniske systemer for stemmegivning. Mange land har praktiske hindre som kan moderniseres og effektiviseres med dagens teknologi.

På bakgrunn av denne analysen vurderer vi hva som kjennetegner effektive stemmegivnings-prosesser. Vi kommenterer også hva utstederselskaper, investorer, tjenesteleverandører i industrien og myndigheter kan gjøre for å bidra til å skape en effektiv prosess for stemmegivning, fra aksjonæren til den enkelte generalforsamling.

Last ned i pdf (engelsk)