Til hovedinnhold

Beslutning om utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene Cairn Energy Plc og Kosmos Energy Ltd fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland. Selskapene utelukkes etter en vurdering av risikoen for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

28. juni 2016

Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådningen fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 sjette ledd.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådning om utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283