Støtte til aksjonærforslag om rapportering av metanutslipp

Vi forventer at selskaper involvert i aktiviteter som leder til klimagassutslipp, inkludert metan, har en strategi for overgangen til et energisystem med lavere utslipp, samt overvåker og rapporterer om utslipp.

8. mai 2018

Vi vil støtte aksjonærforslaget som ber Kinder Morgan om en separat rapport om retningslinjer, tiltak og planer for å måle, overvåke, håndtere og rapportere metanutslipp. Forslaget, som skal opp til avstemning ved generalforsamlingen 9. mai, ber også selskapet sette kvantitative reduksjonsmål for metanutslipp fra alle virksomheter, inkludert lagring og transport.

– Det er ti år siden vi første gang publiserte våre forventninger til hvordan selskapene vi er investert i skal håndtere klimaendringer. Med støtte til dette aksjonærforslaget understreker vi at forventningene også gjelder metanutslipp, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.

Etter CO2 er metan den nest største bidragsyteren til menneskeskapte klimagassutslipp. Ifølge Miljødirektoratet og IPPC1 har metan kortere levetid i atmosfæren enn CO2, men rundt 25 ganger så stor klimapåvirkning i et hundreårsperspektiv.

Gå til stemmeintensjonen