Støtte til aksjonærforslag om rapportering av metanutslipp

Vi forventer at selskaper involvert i aktiviteter som leder til klimagassutslipp, inkludert metan, har en strategi for overgangen til et energisystem med lavere utslipp, samt overvåker og rapporterer om utslipp.

8. mai 2018

Vi vil støtte aksjonærforslaget som ber Kinder Morgan om en separat rapport om retningslinjer, tiltak og planer for å måle, overvåke, håndtere og rapportere metanutslipp. Forslaget, som skal opp til avstemning ved generalforsamlingen 9. mai, ber også selskapet sette kvantitative reduksjonsmål for metanutslipp fra alle virksomheter, inkludert lagring og transport.

– Det er ti år siden vi første gang publiserte våre forventninger til hvordan selskapene vi er investert i skal håndtere klimaendringer. Med støtte til dette aksjonærforslaget understreker vi at forventningene også gjelder metanutslipp, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.

Etter CO2 er metan den nest største bidragsyteren til menneskeskapte klimagassutslipp. Ifølge Miljødirektoratet og IPPC1 har metan kortere levetid i atmosfæren enn CO2, men rundt 25 ganger så stor klimapåvirkning i et hundreårsperspektiv.

Våre forventninger om vannforvaltning

Vår begrunnelse

Vi vil stemme for aksjonærforslaget som ber om rapportering om hvordan Pilgrim’s Pride Corporation forholder seg til økt regulatorisk, samfunnsmessig og konkurransemessig oppmerksomhet rundt vannforurensing fra selskapets egne og innleide anlegg, samt leverandører.

Vi mener at selskap bør offentliggjøre sin strategi for vannforvaltning og relaterte utfordringer og muligheter. De bør identifisere og følge opp vesentlige vannrelaterte risikoer i sine leverandørkjeder, inkludert innenfor landbruk, utforme retningslinjer for anskaffelser, diskutere med relevante leverandører, og dele beste praksis innen bærekraftig vannforvaltning.

Vi oppfordrer også selskap til å sette relevante mål og måltall for direkte og indirekte vannforbruk og utslippskvalitet. De bør rapportere på framgang mot slike mål.

 

Punkt

Forslag

Stemmeintensjon

1.1

Styrevalg av Gilberto Tomazoni

FOR

1.2

Styrevalg av Denilson Molina

FOR

1.3

Styrevalg av Wallim Cruz De Vasconcellos Junior

FOR

1.4

Styrevalg av Vincent Trius

FOR

1.5

Styrevalg av Andre Nogueira de Souza

FOR

1.6

Styrevalg av Farha Aslam

FOR

2.1

Styrevalg av Michael L. Cooper

FOR

2.2

Styrevalg av Charles Macaluso

FOR

2.3

Styrevalg av Arquimedes A. Celis

FOR

3

Rådgivende avstemning for å ratifisere ledelsens avlønning

FOR

4

Godkjenne generell aksjeinsentivplan

FOR

5

Ratifisere KPMG LLP som uavhengig revisor

FOR

6

Rapport om reduksjon av vannforurensing

FOR

7

Rapport om aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter

FOR

 

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.