Posisjonsnotat om individuell avstemming på den enkelte styrekandidat

Vi har publisert vårt syn på og vurdering av individuell avstemming i styrevalg.

2. juni 2015

Gå til posisjonsnotatet (kun tilgjengelig på engelsk)

Aksjonærer har en rett og ansvar til å velge og avsette styremedlemmer. Hovedandelen av styrekandidater blir valgt uten motkandidater. Styrevalg anses derfor i stor grad som en godkjennelsesprosess. I fravær av motkandidater, har aksjonærer i de fleste markeder en mulighet til å stemme på den enkelte styrekandidat. Dette gir aksjonærene mulighet til å stemme blankt eller stemme imot dersom de ikke ønsker å støtte kandidaten.

I enkelte markeder er det imidlertid ikke vanlig praksis med individuell avstemming på den enkelte styrekandidat. For at aksjonærer skal kunne holde styret ansvarlig må det i praksis være mulig å holde det enkelte styremedlemmet ansvarlig. Det innebærer at aksjonærer må kunne stemme blankt eller stemme imot den enkelte styrekandidaten. Dersom hele styret blir valgt gjennom én felles avstemming blir aksjonærer fratatt muligheten til å utøve stemmeretten på en tilstrekkelig og mest mulig effektiv måte.

Vi publiserer dette posisjonsnotatet for å invitere til en diskusjon om hvorfor individuell avstemming i styrevalg er viktig for å sikre aksjonærenes rett til å velge styret og for å sikre denne retten uavhengig av måten aksjonærene avgir sine stemmer på.

Vi vil søke dialog med standardsettere, de største selskapene i porteføljen og andre investorer i de markedene som mangler markedspraksis for individuell avstemming på den enkelte styrekandidat.