Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av første halvår 2021 var fondets markedsverdi 11 673 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 7 417 milliarder kroner. 2 942 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 369 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Verdier per 30. juni 2021.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 72,4 prosent av fondets verdi ved utgangen av første halvår 2021. Rentepapirer utgjorde 25,1 prosent, unotert eiendom 2,4 prosent og unotert eiendom for fornybar energi 0,1 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 8 452 milliarder kroner og renteinvesteringene på 2 925 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2021. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 281 milliarder kroner og de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi hadde en verdi på 14 milliarder kroner.

Valuta
Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2021 er per 30. juni.
Verdiene er oppgitt i milliarder. Verdiene for 2021 er per 30. juni.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  Første halvår 2021 2. kv. 2021 1. kv. 2021 4. kv. 2020 3. kv. 2020 Hittil i år

1 Inkluderer børsnoterte eiendomsinvesteringer i perioden 01.11.2014 til utgangen av 2016.

2 Første infrastrukturinvestering blei gjort i andre kvartal 2021

3 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring. 
4 Utbetalt forvaltningsgodtgjøring er spesifisert på egen linje og ikkje inkludert under Tilførsel/uttak av kapital.
5 Samlet tilførsel av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
6 Forvaltingskostnader i datterselskap, jf. Tabell 11.2 i regnskapet, er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. Disse er allerede fratrukket i samlet avkastning, dvs. avkastningen før forvaltningsgodtgjøring. 

 
Markedsverdi            
Aksjeinvesteringer                     8 452                       8 452                   8 061                    7 945                   7 498               8 452
Renteinvesteringer                     2 925                       2 925                   2 702                    2 695                   2 820               2 925
Unoterte eiendomsinvesteringer1                          281                           281                        270                        273                        292                   281
Unoterte infrastrukturinvesteringer2                            14                             14                            14
Markedsverdien til fondet3                   11 673                     11 673                 11 034                  10 914                 10 610             11 673
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring4                             -3                              -3                           -2                           -5                           -4                      -3
Eiers kapital3                   11 670 11 670 11 032 10 908 10 606             11 670
             
Tilførsel/uttak av kapital5                        -147 -69 -78 -25 -105                  -147
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring5                             -5 0 -5 0 0                      -5
Fondets avkastning                          990 608 382 846 412                   990
Endring som følge av svinginger i kronekursen                          -79 100 -178 -517 -97                    -79
Endring i markedsverdien                          759 639 120 303 210                   759
             
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996            
Samlry tilførsel av kapital5                     2 942 2 942 3 010 3 092 3 116               2 942
Avkastning av aksjeinvesteringer                     5 929 5 929 5 364 4 897 4 070               5 929
Avkastning av renteinvesteringer                     1 393 1 393 1 358 1 446 1 428               1 393
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer1                            96 96 87 84 83                      96
Avkastning av unoterte infrastrukturinvesteringer2                              0 0                              0
Samlet forvaltingsgodtgjøring6                          -56 -56 -55 -53 -53                    -56
Endring som følge av svinginger i kronekursen                     1 369 1,369 1 269 1 448 1,965               1 369
Markedsverdien til fondet                   11 673 11 673 11 034 10 914 10 610             11 673
             
Samlet avkastning                     7 417 7 417 6 809 6 427 5 581               7 417
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader                     7 361 7 361 6 754 6 374 5 529               7 361

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2021, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. oog f.o.m. 2022 er uttaket beregnet til 2,8 pst.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2021

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 10 086,2
1. januar 2021 10 300,0
1. januar 2022 10 542,2
1. januar 2023 10 954,9
1. januar 2024 11 486,2
1. januar 2025 12 091,6

Sist oppdatert: 18.08.2021

Relaterte dokumenter

Relaterte sider