Markedsverdi

Fondets markedsverdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av investeringer i selskaper, rentepapirer og eiendom over hele verden.

Markedsverdien nå milliarder

Markedsverdiens utvikling

Ved utgangen av 2021 var fondets markedsverdi 12 340 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 8 007 milliarder kroner. 2 909 milliarder av fondets verdi var netto tilførsel fra staten og 1 423 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

     

Fordeling av investeringene

Aksjeinvesteringene utgjorde 72,0 prosent av fondets verdi ved utgangen av 2021. Rentepapirer utgjorde 25,4 prosent, unotert eiendom 2,5 prosent og unotert eiendom for fornybar energi 0,1 prosent.

Aksjeinvesteringenes markedsverdi var på 8 878 milliarder kroner og renteinvesteringene på 3 135 milliarder kroner ved utgangen av 2021. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 312 milliarder kroner og de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi hadde en verdi på 14 milliarder kroner.

Valuta
Verdiene er oppgitt i milliarder.
Verdiene er oppgitt i milliarder.

     

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management.

     

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

     

Nøkkeltall for verdiutviklingen

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner.

  2021 2020 2019 2018 2017  
1 Første infrastrukturinvestering ble gjort i andre kvartal 2021.
2 Fondets markedsverdi presenteres i tabellen før påløpt forvaltningsgodtgjøring. Eiers kapital i regnskapet er lik fondets markedsverdi fratrukket påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
Beløpet som ble trukket i forbindelse med forvaltningsgodtgjøring for 2021 var basert på en prognose, og var høyere enn endelig forvaltningsgodtgjøring for året. Differansen vil bli gjort opp i mars 2022.
4 5,3 milliarder kroner ble benyttet til å betale forvaltningsgodtgjøring for 2020 og 5,2 milliarder kroner ble benyttet til å betale forvaltningsgodtgjøring for 2021.  
5 Samlet uttak av kapital presenteres i tabellen justert for påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring.
6 Forvaltningskostnader er beskrevet i regnskapets note 12. 
 
Markedsverdi            
Aksjeinvesteringer 8 878 7 945 7 145 5 477 5 653  
Renteinvesteringer 3 135 2 695 2 670 2 533 2 616  
Unoterte eiendomsinvesteringer 312 273 273 246 219  
Unoterte infrastrukturinvesteringer 1 14          
Fondets markedsverdi 2 12 340 10 914 10 088 8 256 8 488  
Påløpt, ikke betalt, forvaltningsgodtgjøring 3 1 -5 -4 -5 -5  
Eiers kapital 2 12 340 10 908 10 084 8 251 8 484  
             
Tilførsel av kapital 80 4 32 43 0  
Uttak av kapital -199 -302 -14 -9 -61  
Utbetalt forvaltningsgodtgjøring 4 -10 -4 -5 -5 -4  
Fondets avkastning 1 580 1 070 1 692 -485 1 028  
Endring som følge av svingninger i kronekursen  -25 58 127 224 15  
Endring i markedsverdien 1 426 826 1 832 -233 978  
             
Verdiutvikling f.o.m. første tilførsel i 1996            
Samlet tilførsel av kapital 3 654 3 574 3 570 3 538 3 495  
Samlet uttak av kapital 5 -687 -482 -182 -167 -157  
Avkastning av aksjeinvesteringer 6 485 4 897 4 023 2 545 3 062  
Avkastning av renteinvesteringer 1 401 1 446 1 249 1 052 1 037  
Avkastning av unoterte eiendomsinvesteringer 120 84 85 69 53  
Avkastning av unoterte infrastrukturinvesteringer 1 1          
Samlet forvaltningsgodtgjøring 6 -58 -53 -48 -44 -39  
Endring som følge av svingninger i kronekursen 1 423 1 448 1 390 1 263 1 040  
Fondets markedsverdi 12 340 10 914 10 088 8 256 8 488  
             
Samlet avkastning 8 007 6 427 5 358 3 666 4 151  
Samlet avkastning etter forvaltningskostnader 7 949 6 374 5 309 3 622 4 111  

Prognoser for fondets markedsverdi

Verdiene er oppgitt i milliarder kroner. Kilde: Nasjonalbudsjett 2021, Finansdepartementet

I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. oog f.o.m. 2022 er uttaket beregnet til 2,8 pst.
Kilde: Nasjonalbudsjettet 2021

   
1. januar 2001 386,6
1. januar 2002 619,3
1. januar 2003 604,6
1. januar 2004 847,1
1. januar 2005 1 011,5
1. januar 2006 1 390,1
1. januar 2007 1 782,8
1. januar 2008 2 018,5
1. januar 2009 2 279,6
1. januar 2010 2 642,0
1. januar 2011 3 080,9
1. januar 2012 3 307,9
1. januar 2013 3 824,5
1. januar 2014 5 032,4
1. januar 2015 6 430,6
1. januar 2016 7 460,8
1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 8 484,1
1. januar 2019 8 243,4
1. januar 2020 10 086,2
1. januar 2021 10 300,0
1. januar 2022 10 542,2
1. januar 2023 10 954,9
1. januar 2024 11 486,2
1. januar 2025 12 091,6

Sist oppdatert: 03.03.2022

Relaterte dokumenter

Relaterte sider