Til hovedinnhold

Halvårsrapport 2023

Sterk avkastning i første halvår

Fondets markedsverdi økte med 2 870 milliarder kroner til 15 299 milliarder kroner i første halvår 2023. Et sterkt aksjemarked og en svakere krone bidro til å øke fondets markedsverdi målt i kroner. Fondet fikk i perioden en avkastning på 10,0 prosent, tilsvarende 1 501 milliarder kroner. Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

Publisert 15. aug. 2023

Rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse i Arendal

Leder for fondet Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterte fondets resultater i første halvår 2023 under Arendalsuka. De diskuterte hvordan markedet har utviklet seg så langt i år, og hvordan dette har påvirket fondets resultater. Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho og leder for eierskapsavdelingen Wilhelm Mohn presenterte hovedpunktene fra arbeidet med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse i første halvår. Pressekonferansen var på norsk.

Fondets avkastning per aktivaklasse

13,7 % avkastning på aksjer

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 13,7 prosent.

2,2 % avkastning på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,2 prosent.

-4,6 % avkastning på eiendom

De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på -4,6 prosent.

-6,5 % avkastning på infrastruktur

De unoterte investeringene i infrastruktur for fornybar energi fikk en avkastning på -6,5 prosent.

Markedsverdien

Fondets markedsverdi var 15 299 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2023.

15 299 milliarder kroner

10 901 milliarder kroner

Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 10 901 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene utgjorde 71,3 prosent av fondets totale verdi.

4 037 milliarder kroner

Markedsverdien på rentepapirene var på 4 037 milliarder kroner. Renteinvesteringene utgjorde 26,4 prosent av verdien til fondet.

345 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte eiendomsinvesteringene var på 345 milliarder kroner. Investeringene utgjorde 2,3 prosent av fondet.

16 milliarder kroner

Markedsverdien på de unoterte infrastrukturinvesteringene for fornybar energi var på 16 milliarder kroner. Investeringene utgjorde 0,1 prosent av fondet.

Vår stemmegivning i første halvår 2023

Vi stemte ved 8 522 generalforsamlinger og på totalt 94 731 forslag i første halvår 2023. I denne gjennomgangen undersøker vi trender og resultater innenfor sentrale temaer som styrets sammensetning og lederavlønning og på aksjonærforslag innenfor temaer som klimaendringer og menneskerettigheter.

Vår stemmegivning i praksis

Hvert år stemmer vi på 120 000 aksjonærforslag på 12 000 generalforsamlinger. Lær om hvordan stemmegivningen vår fungerer i praksis.

Nytt forventningsdokument om forbrukerinteresser

Som en langsiktig og global investor, mener vi at hensyn til forbrukerinteresser i forretningsstrategi og risikostyring er i tråd med verdiene som skapes i selskapene fondet er investert i, og dermed for fondets langsiktige avkastning. Hensyn til forbrukeres rettigheter og velferd er også en viktig del av ansvarlig næringsliv.