Ansvarlig forvaltning 2015

Arbeidet med ansvarlig forvaltning er en viktig del av oppdraget til Norges Bank og en integrert del av investeringsprosessen. I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med ansvarlig forvaltning i 2015.

4. februar 2016

Hovedpunkter

Standardsetting

Vi ønsker å bidra til utviklingen av standarder som vil tjene fondets langsiktige interesser. Slike standarder inkluderer standarder for selskapsstyring, ansvarlig forretningsvirksomhet og markedenes virkemåte. Våre prinsipper og forventninger bygger på internasjonalt anerkjente standarder. Vi vil også bidra til forskning som øker forståelsen av faktorer som kan ha innvirkning på fremtidig avkastning.

Eierskap

Vi er en aktiv eier og utøver vår stemmerett for å sikre fondets interesser. Det inkluderer stemmegivning for å fremme bærekraftig utvikling og god selskapsstyring. Som en stor og langsiktig investor er vi i dialog med selskapenes styrer og ledelse.

Risikohåndtering

Vi overvåker og analyserer risiko ved miljømessige og samfunns­messige forhold og selskapsstyring. Risikovurderinger kan føre til tilpasninger i porteføljen. Vi følger opp utvalgte problemstillinger på tvers av selskaper i porteføljen og vektlegger utviklingen av data av høy kvalitet.

Barns rettigheter

Sektorers og markeders legitimitet kan avhenge av at virksomheter og produkter er etisk akseptable. Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper vedrørende barns rettigheter. Vi forventer at selskapene respekterer barns rettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og integrerer barns rettigheter i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper med virksomhet eller leverandørkjeder i sektorer med høy risiko for barnearbeid siden 2008.

Vannforvaltning

Hvordan selskaper forvalter vannrisiko og utnytter muligheter kan ha innvirkning på selskapenes langsiktige avkastning. Eksterne konsekvenser av vannforbruk som ikke er bærekraftig kan i seg selv ha innvirkning på porteføljens langsiktige verdiutvikling. Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper vedrørende vannforvaltning. Vi forventer at selskaper integrerer vannrisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper som er utsatt for vannrisiko siden 2010.

Klimaendringer

Klimaendringer kan ha innvirkning på selskapers inntjening og porteføljens langsiktige avkastning. Klimaendringer kan også gi forretningsmessige muligheter. Vi uttrykker forventninger, gjør analyser og har dialog med selskaper vedrørende klimaendringer. Vi forventer at selskaper planlegger for ulike klimascenarier og integrerer klimarisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering. Vi har vurdert selskaper som er utsatt for klimarisiko siden 2010.