Til hovedinnhold

Ansvarlig forvaltning 2014

Arbeidet med ansvarlig forvaltning er en viktig del av oppdraget til Norges Bank, og har utviklet seg i takt med et voksende fond. Vårt arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en integrert del av investeringsprosessen. Vi vil med denne rapporten gi en oversikt over de mange områdene vi arbeider med.

5. februar 2015

Hovedpunkter

STANDARDSETTING

Våre prinsipper og forventninger bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper. Det er viktig for oss å bidra til gode standarder for forretningsvirksomhet for å sikre våre investeringer og verdier. Forskning bidrar til økt forståelse for forhold som kan påvirke fremtidig avkastning.

EIERSKAP

Vi er en aktiv eier som utøver vår stemmerett for å sikre fondets verdier. Som en stor og langsiktig investor er vi i dialog med selskapenes styrer og ledelse.

RISIKOSTYRING

Vi analyserer risiko forbundet med selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold. Vi følger opp utvalgte temaer på tvers av selskaper i porteføljen, og legger vekt på å utvikle og forbedre datagrunnlaget. Det er utformet forventninger til hvordan selskapene håndterer risiko og rapporterer sine aktiviteter.

BARNS RETTIGHETER

Vi forventer at selskaper skal sikre barns rettigheter i sin virksomhet. De bør ha tilfredsstillende systemer på plass og rapportere om sine aktiviteter. Vi har vurdert utvalgte selskaper med aktiviteter eller leverandørkjeder i bransjer der risikoen for barnearbeid er høy siden 2008.

VANNFORVALTNING

Begrenset tilgang til vann er en økende risiko for mange selskaper. Vi forventer at selskaper i særlig utsatte næringer skal ha en klar strategi for vannforvaltning. Vi har vurdert selskaper som er utsatt for vannrelatert risiko siden 2010.

KLIMAENDRINGER

Vi forventer at selskaper analyserer hvordan deres virksomhet påvirkes av klimautfordringene og at de utvikler planer og mål for å håndtere klimarisiko. Vi har vurdert utvalgte selskaper som er utsatt for klimarisiko siden 2010.