1. kv. 2009 Forvaltningsrapport

Første kvartal 2009 var preget av lave tilførsler til Statens pensjonsfond – Utland og fortsatt store svingninger i de globale markedene. Fondets avkastning var -4,8 prosent og den relative avkastningen mot referanseporteføljen -0,35 prosentpoeng. Samtidig viste deler av forvaltningen bedring, og aksjeforvaltningen bidro med meravkastning.

20. mai 2009

Sammendrag av resultatene

  • Avkastningen for Statens pensjonsfond – Utland var -4,8 prosent i første kvartal, målt i internasjonal valuta.
  • Det relative resultatet for NBIMs forvaltning, målt mot referanseporteføljen, ble -0,35 prosentpoeng og skyldtes videre fall i lite likvide renteposisjoner.
  • Aksjeforvaltningen hadde en meravkastning på 0,3 prosentpoeng, mens renteforvaltningen hadde en mindreavkastning på 0,92 prosentpoeng.
  • Tilførslene til fondet utgjorde 44 milliarder kroner for kvartalet, de laveste siden 2004.
  • Svingningene i markedene var fortsatt store, med en foreløpig bunn i aksjemarkedet 9. mars.
  • Eierandelen i de europeiske aksjemarkedene har økt til 1,58 prosent fra 1,33 prosent ved årsskiftet.
  • Aksjeandelen var 52,6 prosent ved utgangen av kvartalet, opp fra 49,6 prosent ved årsskiftet.

Webcast fra pressekonferansen