Årsrapport 2008

Den globale finanskrisen i 2008 ga store utfordringer i alle deler av forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Fjorårets resultat er det svakeste i fondets historie, og har ledet til en rekke endringer i den operative forvaltningen. Den langsiktige strategien ligger fast.

3. mars 2010

Sammendrag av resultatene

  • Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget ga store utfordringer i alle deler av forvaltningen
  • Markedsverdien av Statens pensjonsfond - Utland var 2 275 milliarder kroner ved utgangen av 2008.
  • Tilførselen til fondet var rekordhøye 384 milliarder kroner, og ble i sin helhet benyttet til store aksjekjøp i de internasjonale markedene.
  • Fondets gjennomsnittlige eierandel i de internasjonale aksjemarkedene økte til 0,77 prosent . Fondets aksjeandel er 49, 6 prosent.
  • Avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland var -23,3 prosent, målt i internasjonal valuta. Dette er det svakeste resultatet i fondets historie.
  • Det relative resultatet i den operative forvaltningen var -3,37 prosent. Dette er vesentlig svakere enn vi ville forventet gitt vår investeringsstrategi.
  • NBIM gjennomfører viktige endringer i investeringsstrategien for i større grad å utnytte fondets størrelse og langsiktige horisont.

Webcast fra pressekonferansen