Årsrapport 2007

Rapport for: Statens pensjonsfond – Utland, Norges Banks valutareserver og Statens petroleumsforsikringsfond

27. februar 2008

De første ti årene

Dette er den tiende årsrapporten som Norges Bank utgir om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland (SPU). I januar 1998 etablerte banken en ny forvaltningsenhet, Norges Bank Investment Management (NBIM). Samtidig startet store kjøp av aksjer i det globale kapitalmarkedet i samsvar med en ny strategi etablert av Finansdepartementet og forankret i Stortinget.

Den gjennomsnittlige årlige realavkastningen etter forvaltningskostnader har vært 4,3 prosent for SPU. Nominell avkastning på aksjer har vært 7,0 prosent og på obligasjoner 5,1 prosent. I kroner er samlet avkastning 504 milliarder. Av dette er 302 milliarder kommet fra aksjeplasseringene, som frem til fjoråret har utgjort rundt 40 prosent av porteføljen.

NBIMs resultater måles i forhold til en referanseportefølje definert av Finansdepartementet. I de ti første årene er gjennomsnittlig årlig meravkastning 0,40 prosentpoeng. Den aktive forvaltningen har ikke økt markedsrisikoen for SPU. Resultatene er oppnådd samtidig med at NBIM har investert 1 756 nye milliarder i markedene og bygget opp forvaltningsorganisasjonen.

NBIMs viktigste oppgaver er å investere de nye midlene så kostnadseffektivt og sikkert som mulig i kapitalmarkedene, etablere den strategiske porteføljen som eieren av midlene ønsker, og i tillegg til dette søke å oppnå noe høyere avkastning ved aktiv forvaltning. Siden etableringen av nye etiske retningslinjer for forvaltningen i 2004 har også utøvelse av eierskap blitt en av de prioriterte oppgavene. NBIM gir også hovedstyret i Norges Bank grunnlag for de råd om forvaltningsstrategi som banken gir til Finansdepartementet.

I 2007 etablerte NBIM sitt Asia-kontor i Shanghai. Dermed opererer virksomheten fra fire lokaliseringer; de øvrige er Oslo, London og New York. Også internasjonaliseringen nedfeller seg i bemanningen; de rundt 180 fast ansatte kommer fra 20 nasjoner.

Den nominelle avkastningen på SPU i 2007 var 4,3 prosent og derved under gjennomsnittet de siste ti årene. NBIMs aktive forvaltning bidro for første gang negativt. Mindreavkastningen var 0,22 prosentpoeng i 2007.

I denne rapporten beskrives NBIMs virksomhet innen internasjonal kapitalforvaltning. Foruten SPU forvaltes også mesteparten av Norges Banks valutareserver og Statens petroleumsforsikringsfond. Det er gitt særskilt omtale av arbeidet med å utøve eierskapsrettigheter, og i en egen temaartikkel beskrives NBIMs første tiår.

Vi håper denne årsrapporten gir leseren et godt grunnlag til å vurdere hvordan Norges Bank driver sin forvaltning av kapital i de globale finansmarkedene.

Webcast fra pressekonferansen