Årsrapport 2006

Rapport for: Statens pensjonsfond – Utland, Norges Banks valutareserver og Statens petroleumsforsikringsfond

7. mars 2007

I mai 1996 foretok Finansdepartementet det første innskuddet på kontoen til det som da het Statens petroleumsfond. Fra nær 2 milliarder kroner den gangen er fondet økt til 1784 milliarder. Fondet skiftet navn til Statens pensjonsfond – Utland ved inngangen til 2006, men den overordnede funksjon og investeringsstrategi er videreført.

Ti år er kort tid til å vurdere den langsiktige strategien for forvaltningen av fondet. I årene 1997 til 2006 var den nominelle gjennomsnittlige avkastningen 6,5 prosent, og realavkastning etter forvaltningskostnader nær 4,6 prosent. Rundt 40 prosent av porteføljen har siden 1998 bestått av internasjonale aksjer, mens 60 prosent har vært plassert i obligasjoner. Aksjer har bidratt klart mest til avkastningen til tross for at kursfallet fra 2000 til inn i 2003 var det kraftigste i de globale aksjemarkedene siden mellomkrigstiden. Norges Bank anbefalte i fjor Finansdepartementet å øke andelen aksjer i den strategiske referanseporteføljen.

Samtidig med at fondet startet aksjeinvesteringene i 1998, opprettet Norges Bank et eget område, Norges Bank Investment Management (NBIM). Foruten den operative forvaltningen av fondet for Finansdepartementet forvalter NBIM også mesteparten av Norges Banks valutareserver samt Statens petroleumsforsikringsfond for Olje- og energidepartementet. I denne årsrapporten presenterer vi for første gang de samlede resultatene i NBIMs forvaltning. Ved siste årsskifte var samlet kapital under forvaltning 2047 milliarder kroner.

Forvaltningen i 2006 var preget av god avkastning på fondet og bankens valutareserver. Det skyldes videre oppgang i de internasjonale aksjemarkedene. For det fjerde året på rad steg kursene i det globale aksjemarkedet med et tosifret tall – det siste året rundt 17 prosent. Obligasjonsmarkedene viste en svak utvikling med nær 2 prosent i markedsavkastning.

Finansdepartementet har definert en referanseportefølje for fondet som resultatene i Norges Banks forvaltning måles mot. Referanseporteføljen består av svært mange internasjonale aksjer og obligasjoner. Ved valget av denne bestemmer departementet også brorparten av forventet avkastning og risiko i forvaltningen.

NBIM har bidratt til å øke fondets avkastning med 0,48 prosentpoeng i årlig gjennomsnitt utover avkastningen på referanseporteføljen. Dette tilsvarer 28,9 milliarder kroner samlet. Den aktive forvaltningen har ikke økt fondets absolutte markedsrisiko. Det har vært meravkastning i hvert av de ni årene. Meravkastningen i 2006 ble 0,15 basispunkter.

Etter at Finansdepartementet i siste del av 2004 fastsatte nye etiske retningslinjer for forvaltningen av fondet, har Norges Bank trappet opp arbeidet med å ivareta eierrettighetene i de bedrifter og markeder der vi er investert. I et eget kapittel og to temaartikler gjøres det nærmere rede for aktivitetene i 2006 og planer og prioriteringer for arbeidet videre.

Kapitalforvaltning er blitt en svært viktig del av Norges Banks virksomhet. Hovedstyret oppdaterte i fjor strategien for den videre utviklingen av NBIM. Ambisjonen er å være blant verdens beste forvaltningsbedrifter. Målet er å skape betydelige verdier ved aktiv forvaltning av porteføljene. Tilflyt av nye midler og løpende forvaltning skal drives effektivt og betryggende. Utøvelsen av eierskap skal sikre finansielle verdier og bidra til høye etiske normer i selskapene. Det skal fortsatt gjøres store investeringer i utviklingen av organisasjon, kompetanse og effektive informasjonssystemer.

Tillit er svært viktig i forvaltningen av så betydelige beløp for fremtidige generasjoner. Norges Bank legger stor vekt på at forvaltningen skjer med høy integritet og betryggende kostnadskontroll. Det var i 2006 – som i alle tidligere år – ingen vesentlige brudd på retningslinjene satt for de porteføljene vi forvalter.

Åpen og fullstendig informasjon er en av forutsetningene for høy tillit. Med denne årsrapporten, som er avgitt av hovedstyret i Norges Bank, ønsker vi å legge frem materiale som gir et godt grunnlag til å vurdere det arbeidet Norges Bank gjør innen internasjonal kapitalforvaltning.

Svein Gjedrem
Sentralbanksjef

Knut N. Kjær
Direktør for Norges Bank Kapitalforvaltning

Webcast fra pressekonferansen