1. kv. 2005 Kvartalsrapport

Forvaltning av Statens petroleumsfond - rapport for tredje kvartal 2005

29. november 2005

Sammendrag

I første kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 1,03 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje.

Avkastningen på aksjeporteføljen var i første kvartal 2,01 prosent. Det var oppgang i aksjemarkedene i Japan og Europa, mens kursene falt noe i USA kvartalet sett under ett. Renteporteføljen hadde en avkastning på 0,37 prosent målt i valutakurven. Kursene steg i de europeiske og asiatiske obligasjonsmarkedene, mens det var kursnedgang i USA.

I første kvartal 2005 var avkastningen på Petroleumsfondets portefølje 0,13 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Markedsverdien på fondets samlede verdipapirportefølje var 1 090,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, noe som er en økning på 73,7 milliarder siden årsskiftet. Økningen i markedsverdi skyldes positiv avkastning målt i internasjonal valuta med 10,8 milliarder, og tilførsel av nye midler med 45,8 milliarder kroner. Svekkelsen av kronekursen i forhold til investeringsvalutaene bidro med 17,2 milliarder til verdiøkningen. Endring i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Webcast fra pressekonferansen