2. kv. 2005 Kvartalsrapport

Forvaltning av Statens petroleumsfond – rapport for andre kvartal 2005

23. august 2005

Sammendrag

I andre kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 3,83 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Samlet for første halvår 2005 var avkastningen 4,91 prosent.

Avkastningen på aksjeporteføljen var i andre kvartal 4,87 prosent. Det var oppgang i aksjemarkedene i Europa og USA, mens kursene var uendret i Japan kvartalet sett under ett. Renteporteføljen hadde en avkastning på 3,10 prosent målt i valutakurven. Kursene steg i alle hovedmarkedene for obligasjoner både i USA, i Europa og i Asia.

I andre kvartal 2005 var avkastningen på Petroleumsfondets portefølje 0,18 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår 2005 var meravkastningen på 0,33 prosentpoeng.

Markedsverdien på fondets samlede verdipapirportefølje var 1 183,9 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, noe som er en økning på 93,8 milliarder i løpet av kvartalet. Økningen i markedsverdi skyldes positiv avkastning målt i internasjonal valuta med 42,5 milliarder, og tilførsel av nye midler med 55,1 milliarder kroner. En sterkere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene bidro til en reduksjon av fondets verdi med 3,8 milliarder kroner. Endring i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Webcast fra pressekonferansen