3. kv. 2005 Kvartalsrapport

Forvaltning av Statens petroleumsfond rapport for tredje kvartal 2005.

19. mai 2005

 I tredje kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 3,21 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Samlet for de tre første kvartalene i 2005 var avkastningen 8,27 prosent.

Avkastningen på aksjeporteføljen var i tredje kvartal 8,24 prosent. Det var kursoppgang i alle hovedmarkedene i løpet av kvartalet. Renteporteføljen hadde en svakt negativ avkastning på -0,07 prosent målt i valutakurven. Kursene falt i USA og i Japan, mens de steg noe i de europeiske obligasjonsmarkedene.

I tredje kvartal 2005 var avkastningen på Petroleumsfondets portefølje 0,18 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de tre første kvartalene i 2005 var meravkastningen på 0,53 prosentpoeng.

Markedsverdien på fondets samlede verdipapirportefølje var 1 281,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, noe som er en økning på 97,2 milliarder i løpet av kvartalet. Økningen i markedsverdi skyldes positiv avkastning målt i internasjonal valuta med 38,2 milliarder, og tilførsel av nye midler med 65,3 milliarder kroner. En sterkere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene bidro til en reduksjon av fondets verdi med 6,3 milliarder kroner. Endring i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Webcast fra pressekonferansen