Til hovedinnhold

Årsrapport 2003

Avkastningen på Statens petroleumsfond var 12,6 prosent i 2003 (målt i internasjonal valuta) i 2003. Dette er den høyeste avkastningen fondet har hatt. Resultatet skyldes høy avkastning på aksjer med 22,8 prosent. Avkastningen på obligasjoner var 5,3 prosent.

4. mars 2003

Et godt år

Avkastningen på Statens petroleumsfond var 12,6 prosent i 2003 (målt i internasjonal valuta) i 2003. Dette er den høyeste avkastningen fondet har hatt. Resultatet skyldes høy avkastning på aksjer med 22,8 prosent. Avkastningen på obligasjoner var 5,3 prosent.

Målt i kroner var avkastningen i 2003 91,1 milliarder. Siden 1997 har den gjennomsnittlige årlige realavkastningen etter kostnader vært 3,7 prosent målt i internasjonal valuta.

Store svingninger i de internasjonale kapitalmarkedene har slått inn i avkastningen på Petroleumsfondet siden forvaltningen startet opp i siste halvdel av 1990-årene. Aksjeavkastningen har variert mellom 34,8 prosent (1999) og -24,4 prosent (2002). Avkastningen på obligasjoner har som ventet svingt betydelig mindre, mellom 9,9 prosent (2002) og -1,0 prosent (1999).

Petroleumsfondet har en lang tidshorisont. Svingninger i årlig avkastning er da ikke et problem i seg selv. Økonomisk sett kan det formuleres motsatt: Det er nettopp risikoen knyttet til plasseringer i aksjer, som viser seg ved svingninger i avkastningen, som over lang tid gir høyere avkastning ved å investere i aksjer.

Men slike svingninger kan være et problem om viljen til å ta risiko reduseres i nedgangstider. Strategien som Finansdepartementet har fastsatt for Petroleumsfondet innebar tvert i mot at alle nye midler som ble tilført fondet da aksjemarkedet var nær bunnpunktet gikk til kjøp av aksjer. Det er en styrke for Petroleumsfondet at strategien er robust i forhold til svingningene i avkastningen.

Finansdepartementet har definert et tydelig mandat for Norges Banks forvaltning av Petroleumsfondet. Norges Bank skal søke å oppnå meravkastning i forhold til en referanseportefølje. I 2003 ble avkastningen på Petroleumsfondet 0,59 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseporteføljen. Dette er det sjette året på rad med meravkastning. Samlet brutto meravkastning i denne perioden har vært 9,4 milliarder kroner.

Forvaltningen av Statens petroleumsfond er krevende. Norges Bank legger betydelig vekt på å drive forvaltningen på en betryggende og kostnadseffektiv måte, med meget stort fokus på styring av risiko og måling av posisjoner og resultater. Forvaltningskostnadene er lave sett i forhold til sammenlignbare fond. Det var i 2003 ingen vesentlige brudd på de rammer og retningslinjer som Finansdepartementet har fastsatt.

Norges Bank ønsker å gi bred informasjon om forvaltningen av Petroleumsfondet. Vi håper denne årsrapporten vil bidra til dette.

Svein Gjedrem, Sentralbanksjef
Knut N. Kjær, Direktør Norges Bank Kapitalforvaltning

Webcast fra pressekonferansen